คำอธิบายรายวิชาปีหลักสูตร 2554
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
2. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
5. สาขาวิชาพลศึกษา
6. สาขาวิชาภาษาไทย
7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
9. สาขาวิชาสังคมศึกษา

คำอธิบายรายวิชาปีหลักสูตร 2543
1. รหัสและคำอธิบายรายวิชาเล่ม 1 ปี 2543
2. รหัสและคำอธิบายรายวิชาเล่ม 2 ปี 2543
3. รหัสและคำอธิบายรายวิชาเล่ม 3 ปี 2543
4. รหัสและคำอธิบายรายวิชาเล่ม 4 ปี 2543

เล่มหลักสูตร
- เล่มหลักสูตรปี 2552
- เล่มหลักสูตรปี 2551
- เล่มหลักสูตรปี 2550
- เล่มหลักสูตรปี 2549

รหัสและคำอธิบายรายวิชา ปีหลักสูตร 2536
- หลักสูตรปี 2536 เล่ม 1
- หลักสูตรปี 2536 เล่ม 2
- หลักสูตรปี 2536 เล่ม 3
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา