แบบฟอร์มยื่นคำร้อง

คำร้องต่าง ๆนี้เป็นเอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat ช่วยในการเปิดอ่าน
1. คำร้องทั่วไป บศ.1
2. คำร้องขออนุญาตแก้ I บศ.2
3. คำร้องขอแก้ F,NP และลงเพิ่ม บศ.3
4. คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา บศ.6
5. คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน บศ.7
6. รักษาสภาพ, ลาพักการเรียน บศ 8
7. คำร้องขอลาออก บศ.9
8. หนังสือมอบอำนาจ บศ.10
9. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ปริญญาตรี) 11
10. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ป.บัณฑิต) 21
11. ขอผ่อนผันชำระเงินค่าลงทะเบียน บศ.13
12. คำร้องขอถอนเงินค่าประกันของเสียหาย บศ.14
13. คำร้องขอใบรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา บศ. 15
14. ใบรายงานผลการศึกษา ป.โท , ป.บัณฑิต ศูนย์ จันทบุรี บศ.7
15. ใบรายงานผลการศึกษา ปริญญาตรี จันทบุรี บศ. 18
16. คำร้องขอใบแทนหลักฐานการศึกษา
17. คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
18. คำร้องรักษาสถานภาพนักศึกษา เกิน 5 ปี
19. คำร้องขอย้ายสาขาวิชา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา