ระเบียบต่าง ๆ

ระเบียบต่าง ๆนี้เป็นเอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat ช่วยในการเปิดอ่าน
1. ระเบียบว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
2. ประกาศการเทียบรายวิชาการศึกษาทั่วไปหลักสูตร พ.ศ.2549 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
3. ประกาศการกำหนดค่าลงทะเบียนวิชาการ และค่าธรรมเนียมประจำหลักสูตรตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาคพิเศษ)
4. ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
5. ข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
6. หลักเกณฑ์และวิธีเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา