ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบซ้อน 3/2557(ด่วน)
นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถตรวจสอบตารางสอบได้
ผ่านระบบบริการการศึกษา และวันสุดท้ายของการยื่น
คำร้องขอสอบซ้อน คือ วันที่ 14 มิ.ย. 2558
ที่หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน (อาคาร 4)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2558
 2.ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2557 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ(ด่วน)
นักศึกษาภาคปกติชั้นปีสุดท้ายหรือนักศึกษาตกค้าง
สามารถตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน
และยื่นคำร้องขอเปิดหมู่เรียนได้
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2558
ที่หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน (อาคาร 4)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2558
 3.สอบซ้อน 2/2557(ด่วน)
นักศึกษาภาคปกติ สามารถตรวจสอบตารางสอบได้
ผ่านระบบบริการการศึกษา และวันสุดท้ายของการยื่น
คำร้องขอสอบซ้อน คือ วันที่ 1 พ.ค. 2558
ที่หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน (อาคาร 4)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   23 เมษายน 2558
 4.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558
 5.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2558
 6.หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2558
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2558
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2558
 7.ฟอร์ม สมอ.08
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 5 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2557
 8.ระบบ มคอ. ออนไลน์
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจ มคอ. เท่านั้น
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2556
 9.หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ. (5 ปี) ฉบับปรับปรุง 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 10.ฟอร์ม สมอ.07-04
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 11.ฟอร์ม สมอ.07-02
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 12.แผนการเรียน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนออนไลน์ ได้ที่เมนู-หลักสูตรที่เปิดสอน
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา