ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบซ้อน 1/2558 ภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาภาคปกติ สามารถตรวจสอบตารางสอบได้
ผ่านระบบบริการการศึกษา และวันสุดท้ายของการยื่น
คำร้องขอสอบซ้อน คือ วันที่ 20 พ.ย. 2558
ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 2 (อาคาร 36)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2558
 2.คู่มือนักศึกษา ปี 2558(ด่วนมาก)
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ เข้าปี 2558
ที่ยังไม่ได้รับคู่มือนักศึกษา (แฟลชไดรฟ์)
ให้ติดต่อขอรับคู่มือนักศึกษา (แฟลชไดรฟ์) ได้ที่
ห้องธุรการ กองบริการการศึกษา อาคาร 36
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2558
 3.ประกาศ กำหนดการเรียนการสอน
ประกาศกำหนดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2558
 4.เล่มหลักสูตร
สามารถดาวน์โหลดเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบ
จาก สกอ. เรียบร้อยแล้ว ได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 เมษายน 2558
 5.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2558
 6.หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ. (5 ปี) ฉบับปรับปรุง 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา