ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.สอบซ้อน 2/2557(ด่วน)
นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถตรวจสอบตารางสอบได้
ผ่านระบบบริการการศึกษา และวันสุดท้ายของการยื่น
คำร้องขอสอบซ้อน คือ วันที่ 22 ก.พ. 2558
ที่หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน (อาคาร 4)
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2558
 2.แจ้งการลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์ออนไลน์
นักศึกษาทุกท่านสามารถลงทะเบียนขอใช้งาน RBRU Google Apps for Education ได้ที่ http://www.rbru.ac.th/email ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศโดย   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2558
 3.กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2558
 4.หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2558
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี 2558
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2558
 5.ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ
ตารางเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2557
 6.ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ
ตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประกาศโดย   หน่วยงานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 พฤศจิกายน 2557
 7.ระบบ มคอ. ออนไลน์
สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจ มคอ. เท่านั้น
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   20 พฤศจิกายน 2556
 8.หนังสือรับรองหลักสูตร ค.บ. (5 ปี) ฉบับปรับปรุง 2552
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2556
 9.ฟอร์ม สมอ.07-04
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 10.ฟอร์ม สมอ.07-02
สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่นี่
ทำ 3 ฉบับ
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2556
 11.แผนการเรียน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบแผนการเรียนออนไลน์ ได้ที่เมนู-หลักสูตรที่เปิดสอน
ประกาศโดย   งานหลักสูตรและแผนการเรียน   วันที่ประกาศ   23 กรกฏาคม 2552
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา