สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว

1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

10. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
11. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
19. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
20. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

21. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
22. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
23. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
24. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

25. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
26. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

27. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา