คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  คหกรรมศาสตร์1352564/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1352565/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1362559/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1362560/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1362563/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1382555/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1382558/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1272564/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1272565/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1292559/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1292560/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1292563/1 4 2.00
  ชีววิทยา1272560/1 4 2.00
  ชีววิทยา1362555/1 4 2.00
  ชีววิทยา1362558/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1322555/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1322558/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม1272560/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม1272563/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม1352565/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1262560/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1262563/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1262565/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1342555/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1342558/1 4 2.00
  เคมี1222559/1 4 2.00
  เคมี1222560/1 4 2.00
  เคมี1222563/1 4 2.00
  เคมี1302555/1 4 2.00
  เคมี1302558/1 4 2.00
  เคมีประยุกต์1202564/1 4 2.00
  เคมีประยุกต์1202565/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  คณิตศาสตรศึกษา392565/1 2 3.00
  คณิตศาสตรศึกษา392565/1 2 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา