คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  คหกรรมศาสตร์1362559/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1382555/1 4 2.00
  คหกรรมศาสตร์1382558/1 4 2.00
  จุลชีววิทยา1292559/1 4 2.00
  ชีววิทยา1272560/1 4 2.00
  ชีววิทยา1362555/1 4 2.00
  ชีววิทยา1362558/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1322555/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1322558/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม1272560/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1262560/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1342555/1 4 2.00
  สถิติประยุกต์1342558/1 4 2.00
  เคมี1222559/1 4 2.00
  เคมี1302555/1 4 2.00
  เคมี1302558/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา)362552/2 2 3.00
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)362552/2 2 3.00
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)362552/2 2 3.00
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(สิ่งแวดล้อมศึกษา)362552/2 2 3.00
  วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)362552/2 2 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา