คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)1302558/1 4 2.00
  การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก)1302560/1 4 2.00
  การออกแบบ (ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย)1302558/1 4 2.00
  การออกแบบ (ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย)1302560/1 4 2.00
  ออกแบบผลิตภัณฑ์1302555/1 4 2.00
  ออกแบบผลิตภัณฑ์1302558/1 4 2.00
  ออกแบบผลิตภัณฑ์1302560/1 4 2.00
  อัญมณีศาสตร์1292555/1 4 2.00
  อัญมณีศาสตร์1292558/1 4 2.00
  อัญมณีศาสตร์1302560/1 4 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา