คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี)   
  การศึกษาปฐมวัย1602554/1 5 2.00
  การศึกษาปฐมวัย1602558/1 5 2.00
  การศึกษาปฐมวัย1642559/1 5 2.00
  การศึกษาปฐมวัย1642560/1 5 2.00
  การศึกษาพิเศษ1612554/1 5 2.00
  การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ1652559/1 5 2.00
  การศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ1652560/1 5 2.00
  คณิตศาสตร์1612554/1 5 2.00
  คณิตศาสตร์1612558/1 5 2.00
  คณิตศาสตร์1642559/1 5 2.00
  คณิตศาสตร์1642560/1 5 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา1642559/1 5 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา1642560/1 5 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา1662554/1 5 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา1662558/1 5 2.00
  พลศึกษา1602554/1 5 2.00
  พลศึกษา1602558/1 5 2.00
  พลศึกษา1632559/1 5 2.00
  พลศึกษา1632560/1 5 2.00
  ฟิสิกส์1662559/1 5 2.00
  ฟิสิกส์1662560/1 5 2.00
  ภาษาอังกฤษ1612554/1 5 2.00
  ภาษาอังกฤษ1612558/1 5 2.00
  ภาษาอังกฤษ1672559/1 5 2.00
  ภาษาอังกฤษ1672560/1 5 2.00
  ภาษาไทย1602554/1 5 2.00
  ภาษาไทย1602558/1 5 2.00
  ภาษาไทย1642559/1 5 2.00
  ภาษาไทย1642560/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)1622554/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)1622558/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)1612554/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)1612558/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)1612554/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)1612558/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (เคมี)1612554/1 5 2.00
  วิทยาศาสตร์ (เคมี)1612558/1 5 2.00
  สังคมศึกษา1612554/1 5 2.00
  สังคมศึกษา1612558/1 5 2.00
  สังคมศึกษา1622559/1 5 2.00
  สังคมศึกษา1622560/1 5 2.00
  เคมี1632559/1 5 2.00
  เคมี1632560/1 5 2.00
  ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  วิชาชีพครู342558/1 1 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  การบริหารการศึกษา422559/1 2 3.00
  หลักสูตรและการสอน392559/1 2 3.00
  หลักสูตรและการสอน562559/1 2 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  การบริหารการศึกษา602559/1 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา