คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  การพัฒนาชุมชน1232555/1 4 2.00
  การพัฒนาชุมชน1232558/1 4 2.00
  การพัฒนาชุมชน1272559/1 4 2.00
  การพัฒนาชุมชน1272560/1 4 2.00
  การพัฒนาชุมชน1272563/1 4 2.00
  การพัฒนาชุมชน1332564/1 4 2.00
  ดนตรี1212559/1 4 2.00
  ดนตรี1212560/1 4 2.00
  ดนตรี1212563/1 4 2.00
  ดนตรี1362555/1 4 2.00
  ดนตรี1362558/1 4 2.00
  ทัศนศิลป์1292564/1 4 2.00
  ทัศนศิลป์1352559/1 4 2.00
  ทัศนศิลป์1352560/1 4 2.00
  ทัศนศิลป์1352563/1 4 2.00
  ภาษาจีน1302559/1 4 2.00
  ภาษาจีน1302560/1 4 2.00
  ภาษาจีน1302563/1 4 2.00
  ภาษาจีน1302564/1 4 2.00
  ภาษาจีน1332555/1 4 2.00
  ภาษาจีน1332558/1 4 2.00
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ1302564/1 4 2.00
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ1362559/1 4 2.00
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ1362560/1 4 2.00
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ1362563/1 4 2.00
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ1392555/1 4 2.00
  ภาษาอังกฤษธุรกิจ1392555/1 4 2.00
  ภาษาไทย1302559/1 4 2.00
  ภาษาไทย1302560/1 4 2.00
  ภาษาไทย1302563/1 4 2.00
  ภาษาไทย1302564/1 4 2.00
  ภาษาไทย1472555/1 4 2.00
  ภาษาไทย1472558/1 4 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์1362555/1 4 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์1362558/1 4 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์1362559/1 4 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์1362560/1 4 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์1362563/1 4 2.00
  รัฐประศาสนศาสตร์1362564/1 4 2.00
  รัฐศาสตร์1302559/1 4 2.00
  รัฐศาสตร์1302560/1 4 2.00
  รัฐศาสตร์1302563/1 4 2.00
  รัฐศาสตร์1302564/1 4 2.00
  รัฐศาสตร์1362555/1 4 2.00
  รัฐศาสตร์1362558/1 4 2.00
  ศิลปกรรม1382555/1 4 2.00
  ศิลปกรรม1382558/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก   
  สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน512559/1 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา