คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  การจัดการ1312555/1 4 2.00
  การจัดการ1312558/1 4 2.00
  การจัดการ1312559/1 4 2.00
  การจัดการ1312560/1 4 2.00
  การตลาด1282559/1 4 2.00
  การตลาด1282560/1 4 2.00
  การตลาด1312555/1 4 2.00
  การตลาด1312558/1 4 2.00
  การท่องเที่ยว1292555/1 4 2.00
  การท่องเที่ยว1292558/1 4 2.00
  การท่องเที่ยว1292559/1 4 2.00
  การท่องเที่ยว1292560/1 4 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1282559/1 4 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1282560/1 4 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1342555/1 4 2.00
  การบริหารทรัพยากรมนุษย์1342558/1 4 2.00
  การเงินการธนาคาร1282559/1 4 2.00
  การเงินการธนาคาร1282560/1 4 2.00
  การเงินการธนาคาร1312555/1 4 2.00
  การเงินการธนาคาร1312558/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1312559/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1312560/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1372555/1 4 2.00
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ1372558/1 4 2.00
  บัญชีบัณฑิต1372555/1 4 2.00
  บัญชีบัณฑิต1372558/1 4 2.00
  บัญชีบัณฑิต1372559/1 4 2.00
  บัญชีบัณฑิต1372560/1 4 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1252555/1 4 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1252555/1 4 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1252559/1 4 2.00
  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ1252560/1 4 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา