คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1362560/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1412555/1 4 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1412558/1 4 2.00
  เกษตรศาสตร์1342555/1 4 2.00
  เกษตรศาสตร์1342558/1 4 2.00
  เกษตรศาสตร์1352560/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเกษตร1342555/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเกษตร1342558/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเกษตร1352560/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1342555/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1342558/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1362560/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท   
  เทคโนโลยีการเกษตร392555/1 2 3.00
  เทคโนโลยีการเกษตร392560/1 2 3.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา