คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตเริ่มใช้ปีปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)   
  วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร1412555/1 4 2.00
  วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร1412558/1 4 2.00
  วิศวกรรมเครื่องกล1452563/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1362559/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1362560/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1502555/1 4 2.00
  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์1502558/1 4 2.00
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ1362559/1 4 2.00
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ1362560/1 4 2.00
  วิศวกรรมโทรคมนาคมและสารสนเทศ1362563/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432556/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432558/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432560/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432561/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1432563/1 4 2.00
  วิศวกรรมโยธา1462555/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1292559/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1292560/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1292563/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1322555/1 4 2.00
  วิศวกรรมโลจิสติกส์1322558/1 4 2.00
  เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน1372563/1 4 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ732561/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ752557/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ752558/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ752560/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ852563/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล732561/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล752557/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล752558/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล752560/1 2 2.00
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล852563/1 2 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา