สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ภาควิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ศึกษา(สิ่งแวดล้อมศึกษา)


 1 หมวดวิชาแกน    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4077501 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 1
 Seminar in Science Education 1
1 (0-3-3)
4077601 กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
 Scientific Activities for Developing Learners
2 (1-2-4)
4077602 การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
 School Laboratory Management
1 (1-0-2)
4077604 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 Research Methods for Science Education
2 (2-0-4)
4157111 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Learning
2 (1-2-4)
4157112 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย การวัดผลและประเมินผล
 Computer Software for Research Measurement and Evaluation
2 (1-2-4)

 1.1 ไม่นับหน่วยกิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Students
3 (2-2-6)

 2 หมวดวิชาเอก
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4067101 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Science
3 (3-0-6)
4067102 การจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management
3 (3-0-6)
4067407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (3-0-6)
4067414 มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม
 Environmental Pollution and Control
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4067501 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 Natural Resources Management
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4077901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-36)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา