สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ภาควิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)


 1 หมวดวิชาแกน    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4077501 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 1
 Seminar in Science Education 1
1 (0-3-3)
4077601 กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
 Scientific Activities for Developing Learners
2 (1-2-4)
4077602 การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
 School Laboratory Management
1 (1-0-2)
4077604 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 Research Methods for Science Education
2 (2-0-4)
4157111 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Learning
2 (1-2-4)
4157112 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย การวัดผลและประเมินผล
 Computer Software for Research Measurement and Evaluation
2 (1-2-4)

 1.1 ไม่นับหน่วยกิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Students
3 (2-2-6)

 2 หมวดวิชาเอก
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4027101 ปฏิบัติการสำหรับเคมีศึกษา 1
 Experiments for Chemistry Education I
1 (0-3-3)
4027201 เคมีอนินทรีย์สำหรับเคมีศึกษา
 Inorganic Chemistry for Chemistry Education
3 (3-0-6)
4027301 เคมีอินทรีย์สำหรับเคมีศึกษา
 Organic Chemistry for Chemistry Education
3 (3-0-6)
4027401 เคมีฟิสิกัลสำหรับเคมีศึกษา
 Physical Chemistry for Chemistry Education
3 (3-0-6)
4027601 เคมีวิเคราะห์สำหรับเคมีศึกษา
 Analytical Chemistry for Chemistry Education
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    1 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4027701 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเคมีศึกษา
 Computer Aided Instruction for Chemistry Education
3 (1-6-6)

 3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4077901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-36)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา