สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ภาควิชา : วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)


 1 หมวดวิชาแกน    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4077501 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 1
 Seminar in Science Education 1
1 (0-3-3)
4077601 กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
 Scientific Activities for Developing Learners
2 (1-2-4)
4077602 การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
 School Laboratory Management
1 (1-0-2)
4077604 ระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
 Research Methods for Science Education
2 (2-0-4)
4157111 การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Learning
2 (1-2-4)
4157112 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย การวัดผลและประเมินผล
 Computer Software for Research Measurement and Evaluation
2 (1-2-4)

 1.1 ไม่นับหน่วยกิต    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1555101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Students
3 (2-2-6)

 2 หมวดวิชาเอก
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4017101 ฟิสิกส์คลาสสิก 1
 Classical Physics I
3 (3-0-6)
4017103 ฟิสิกส์ยุคใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
4017104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูงสำหรับครู
 Advanced Physics Experiments for Teachers
2 (0-6-6)
4017113 สื่อการสอนสำหรับครูฟิสิกส์
 Educational Media for Physics Teachers
2 (2-0-4)

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก    4 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4017107 ทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัม
 Theory of Quantum Mechanics
3 (3-0-6)
4017108 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
 Theory of Eletromagnetism
3 (3-0-6)
4077502 สัมมนาด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา 2
 Seminar in Science Education II
1 (0-3-3)

 3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4077901 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-36-36)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        Contact Staff : ฝ่ายทะเบียนการศึกษา