สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : วิศวกรรมโลจิสติกส์
 สาขาวิชา : วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30 หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    12 หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Thai for Business
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer for Communication
3 (3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
3 (3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
3 (3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
 Indonesian for Communication
3 (3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
 Malaysian for Communication
3 (3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
 Burmese for Communication
3 (3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
 Tagalog for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    9 หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Ethics and Self Development
3 (3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Philosophy for Life Development
3 (3-0-6)
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 Ethics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด
 Human and Thinking Skills
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 General Laws in Daily Life
3 (3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
3 (3-0-6)

 1.2.3 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human and Self Development
3 (3-0-6)
0002302 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relations
3 (3-0-6)
0002303 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Education
3 (3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
3 (3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
 Aesthetic of Music and Performing Arts
3 (2-2-5)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน
 Art for Daily Life
3 (2-2-5)
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
 Human Custom
3 (3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business in Daily Life
3 (3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration in Daily Life
3 (3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
 Accounting in Daily Life
3 (3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Geography and Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Local wisdom for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai Ways ASEAN Ways
3 (3-0-6)
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 Citizenship in Democracy
3 (3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
 ASEAN Communication
3 (3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Contemporary Situation Analysis for Communication
3 (3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
 Media Literacy in 21st Century
3 (3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 Citizenship in the 21st Century
3 (3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา    9 หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
3 (3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plants for Life
3 (3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture in Daily Life
3 (3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Environment and Modern Technology
3 (3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน
 Gems and Jewelry in Daily Life
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
3 (3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ
 Statistics for Decision Making
3 (3-0-6)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in E-Commerce
3 (2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Practical Workshop in Daily Life
3 (2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
 Basic Technology of Photography and Image Adjustment
3 (2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
 Rhythmic activities and Social dance
3 (2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน    49 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
 Physics for Engineers 1
3 (3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
 Physics Laboratory for Engineers 1
1 (0-3-3)
4011109 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
 Physics for Engineers 2
3 (3-0-6)
4011110 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
 Physics Laboratory for Engineers 2
1 (0-3-3)
4021107 เคมีสำหรับวิศวกร
 Chemistry for Engineers
4 (4-0-8)
4021108 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
 Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-3)
4091701 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
 Engineering Mathematics 1
3 (3-0-6)
4091702 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
 Engineering Mathematics 2
3 (3-0-6)
4092701 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
 Engineering Mathematics 3
3 (3-0-6)
6011201 เขียนแบบวิศวกรรม
 Engineering Drawing
3 (2-3-5)
6011202 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมพื้นฐาน
 Basic Engineering Practice
3 (2-2-5)
6092101 กลศาสตร์วิศวกรรม
 Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
6092105 วัสดุวิศวกรรม
 Engineering Materials
3 (3-0-6)
6112101 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronics Engineering
3 (2-2-5)
6121101 วงจรไฟฟ้า
 Electric Circuit
3 (3-0-6)
6151401 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 Introduction to Computer Programming
3 (2-2-5)
6152202 การออกแบบวงจรดิจิตอลและวงจรตรรก
 Digital Circuit and Logic Design
3 (2-2-5)
6152203 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
 Electromagnetic Engineering
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม    41 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6152204 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
 Electrical Instruments and Measurements
3 (2-2-5)
6152301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
 Data Communication and Nerwork
3 (2-2-5)
6152302 ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและสายส่ง
 Communication Network and Transmission Lines
3 (3-0-6)
6153205 การสื่อสารดิจิตอล
 Digital Communication
3 (3-0-6)
6153218 วิศวกรรมสายอากาศ
 Antenna Engineering
3 (3-0-6)
6153301 การประมวลผลสัญญาณเชิงเลข
 Digital Signal Processing
3 (2-2-5)
6153302 การสื่อสารใยแสง
 Optical Communication
3 (3-0-6)
6153304 เครือข่ายเทคโนโลยีเว็บและการประยุกต์ใช้งาน
 Web Technology and Applications
3 (2-2-5)
6153307 วิศวกรรมการสื่อสาร
 Communication Engineering
3 (3-0-6)
6153404 ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 Database and Infromation in Communication
3 (2-2-5)
6153409 โปรแกรมภาษาจาวา
 Java Programming
3 (2-2-5)
6153901 สัมมนางานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 Information and Communication Engineering Seminars
1 (1-2-3)
6153902 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 1
 Information and Communication Engineering Project 1
2 (1-2-3)
6154217 วิศวกรรมไมโครเวฟ
 Microwave Engineering
3 (2-2-5)
6154903 โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร 2
 Information and Communication Engineering Project 2
2 (1-2-3)

 2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6152211 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ
 Radio Wave Propagation
3 (3-0-6)
6152402 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture
3 (2-2-5)
6152410 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)
6153206 วงจรอิเล็กทรอนิกส์
 Electronics Circuits
3 (2-2-5)
6153215 วิศวกรรมโทรศัพท์
 Telephone Engineering
3 (3-0-6)
6153303 ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่
 Mobile Communication
3 (3-0-6)
6153305 การประมวลผลภาพดิจิตอล
 Digital Image Processing
3 (2-2-5)
6153403 โปรแกรมภาษาซีพลัสพลัส
 C++ Programming
3 (2-2-5)
6154102 ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
 Computer Security
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6004805 เตรียมสหกิจศึกษา
 Pre-Cooperative Education
1 (0-2-1)
6004806 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
9 (0-40-0)
6154906  เตรียมฝึกประสบการณ์วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 Preparation for Professional Experience in Information and Communication Engineer
1 (0-2-1)
6154907 การฝึกประสบการณ์วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
 Field Experience in Information and Communication Engineer
9 (0-40-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต