สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว

คำร้องต่าง ๆนี้เป็นเอกสาร PDF ต้องใช้โปรแกรม Acrobat ช่วยในการเปิดอ่าน
1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
6. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
7. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
8. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
9. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 5 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)

10. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
11. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีศาสตร์ 4 ปี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
15. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
16. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
17. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
19. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
20. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

21. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
22. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
23. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
24. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

25. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
26. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

27. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554)

28. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)