สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (5 ปี)
 ภาควิชา : 
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์(เคมี)


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 Communicative English 1
2 (2-0-4)
0010102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 Communicative English 2
2 (2-0-4)
0010103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
 Communicative English 3
2 (2-0-4)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
 Chinese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
 Chinese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011303 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
 Vietnamese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011304 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
 Vietnamese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011305 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
 Cambodian for Communication 1
3 (3-0-6)
0011306 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
 Cambodian for Communication 2
3 (3-0-6)
0011307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
 Japanese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011308 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
 Japanese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011309 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
 Korean for Communication 1
3 (3-0-6)
0011310 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
 Korean for Communication 2
3 (3-0-6)
0011311 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
 French for Communication 1
3 (3-0-6)
0011312 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
 French for Communication 2
3 (3-0-6)
0011313 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1
 Arabic for Communication 1
3 (3-0-6)
0011314 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
 Arabic for Communication 2
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021201 คุณค่าของชีวิต
 The Value of Life
3 (3-0-6)
0021202 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
 Man and Reasoning
3 (3-0-6)
0021203 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Man and Self Development
3 (3-0-6)
0021204 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relationships
3 (3-0-6)
0021205 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
3 (3-0-6)
0021206 สุนทรียภาพทางศิลปะ
 Aesthetic of Arts
3 (3-0-6)
0021207 สุนทรียภาพทางดนตรี
 Aesthetic of Music
3 (3-0-6)
0021208 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-6)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021301 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0021302 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws for Daily Life
3 (3-0-6)
0021303 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics for Daily Life
3 (3-0-6)
0021304 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business for Daily Life
3 (3-0-6)
0021305 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration for Daily Life
3 (3-0-6)
0021306 หลักการจัดการ
 Principles of Management
3 (3-0-6)
0021307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 Geography of Thailand
3 (3-0-6)
0021308 ประวัติศาสตร์ไทย
 Thai History
3 (3-0-6)
0021309 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0021310 มนุษย์กับสังคม
 Man and Society
3 (3-0-6)
0021311 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Wisdom for Life Quality Development
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     7   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     2   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
2 (2-0-4)
0031102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
2 (2-0-4)
0031103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
2 (2-0-4)
0031104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plant for Life
2 (2-0-4)
0031105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 Life and Environment
2 (2-0-4)
0031106 พลังงานสำหรับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 Energy for Life and Environment
2 (2-0-4)
0031107 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
 Life and Science
2 (2-0-4)
0031108 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Life and Modern Technology
2 (2-0-4)
0031109 โภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Nutrition for Quality of Life
2 (2-0-4)
0031110 เกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture for Daily Life
2 (2-0-4)
0031111 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
 Physics for Daily Life
2 (2-0-4)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     2   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
2 (2-0-4)
0031202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics for Daily Life
2 (2-0-4)
0031203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
2 (2-0-4)
0031204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
2 (2-0-4)
0031205 คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม
 Fundamental Mathematic in Industry
2 (2-0-4)
0031206 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
2 (2-0-4)
0031207 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics for Daily Life
2 (2-0-4)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0031302 การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
 Development of Internet information
3 (2-2-5)
0031303 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 Computer and the Internet
3 (2-2-5)
0031304 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ
 Application for Business
3 (2-2-5)
0031305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0031306 คอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 Computing applications for daily Life
3 (2-2-5)
0031307 เทคโนโลยีสำนักงานไร้กระดาษ
 Paperless Office Technology
3 (2-2-5)
0031308 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0031309 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 Computer Application for Business
3 (2-2-5)
0031310 คอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม
 Basic Industrial Computer
3 (2-2-5)
0031311 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
 Information Technology in Industrial Management
3 (3-0-6)
0031312 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมธุรกิจเบื้องต้น
 Basic Programming for Business
3 (2-2-5)
0031313 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in e-commerce
3 (2-2-5)
0031314 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 Laws and Ethics for Information Technology and Computer
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาเลือก     2   หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ     1   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
 Walking and Jogging for Health
1 (0-2-1)
0041102 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
 Football for Health
1 (0-2-1)
0041103 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
 Volleyball for Health
1 (0-2-1)
0041104 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
 Futsal for Health
1 (0-2-1)
0041105 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
 Handball for Health
1 (0-2-1)
0041106 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
 Badminton for Health
1 (0-2-1)
0041107 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
 Table Tennis for Health
1 (0-2-1)
0041108 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
 Takraw for Health
1 (0-2-1)
0041109 เปตองเพื่อสุขภาพ
 Petangue for Health
1 (0-2-1)
0041110 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
 Social Dance for Health
1 (0-2-1)
0041111 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
 Rhythmic Activities for Health
1 (0-2-1)
0041112 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
 Chairball for Health
1 (0-2-1)
0041113 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ
 Golfl for Health
1 (0-2-1)
0041114 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
1 (0-2-1)
0041115 ศิลปะเพื่อการบำบัด
 Arts Therapy
1 (1-0-2)

 1.4.2 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม     1   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041201 วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก
 Local Eastern Cultural Studies
1 (1-0-2)
0041202 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
1 (1-0-2)
0041203 จันทบุรีศึกษา
 Chantaburi Studies
1 (1-0-2)
0041204 ศิลปะพื้นบ้าน
 Folk Arts
1 (1-0-2)
0041205 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
1 (1-0-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     125   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู     50   หน่วยกิต
 2.1.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     14   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1003801 การสังเกตและการมีส่วนร่วม
 Observation and Participation in School Practices
1 (0-60-0)
1004802 การทดลองสอน
 Teaching Practice Under Supervision in School Practices
1 (0-60-0)
1005801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 1
 Full Time Professional Experience 1
6 (0-450-0)
1005802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป 2
 Full Time Professional Experience 2
6 (0-450-0)

 2.1.2 วิชาชีพครูบังคับ     30   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012106 การศึกษาและการพัฒนาความเป็นครูวิชาชีพ
 Education and Teachers Professional Development
3 (3-0-6)
1014004 การบริหารจัดการชั้นเรียน
 Classroom Management
3 (3-0-6)
1023205 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 Curriculum and Curriculum Development
3 (3-0-6)
1023303 การจัดการเรียนรู้
 Learning Management
3 (2-2-5)
1024604 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 Learning Management in Science
3 (2-2-5)
1032101 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
 Language and Technology for Teachers
3 (3-0-6)
1033101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 Educational Innovation and Information Technology
3 (2-2-5)
1042104 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
 Measurement and Learning Evaluation
3 (3-0-6)
1043401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 Research for Learning Development
3 (3-0-6)
1052701 จิตวิทยาและการแนะแนวสำหรับครู
 Psychology and Guidance for Teacher
3 (3-0-6)

 2.1.3 วิชาชีพครูเลือก     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน
 Education and Community Development
3 (3-0-6)
1013501 การศึกษาทางเลือก
 Alternative Education
2 (2-0-4)
1014971 สัมมนาปัญหาทางการศึกษา
 Study Problem in Education
3 (3-0-6)
1023217 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
 Curriculum Development for Mathematics
3 (2-2-6)
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน
 Teaching Skills and Techniques of Teaching
3 (2-2-5)
1023646 การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 Analysis of School Mathematics
3 (2-2-6)
1024201 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 Student Development Activity
3 (2-2-5)
1024951 โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษา
 Independent Study in Education
3 (1-4-4)
1024971 การสัมมนาทางการศึกษา
 Seminar in Education
3 (1-4-4)
1032102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
 Information Technology in Education
3 (3-0-6)
1034101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล
 Telecommunication and Distance Learning
2 (2-0-4)
1043102 การประเมินทางการศึกษา
 Education Evaluation
3 (3-0-6)
1044107 การประเมินโครงการ
 Project Evaluation
3 (3-0-6)
1052103 จิตวิทยาวัยเด็ก
 Child Psychology
3 (3-0-6)
1053402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ
 Special Child Psychology
2 (2-0-4)
1064101 ธุรกิจการศึกษา
 Educational Business
2 (2-0-4)
1065463 หลักการบริหารการศึกษา
 Principles of Educational Administration
3 (3-0-6)
1065464 การประกันคุณภาพการศึกษา
 Educational Quality Assurance
2 (2-0-4)
1065465 การนิเทศการศึกษา
 Educational Supervision
3 (3-0-6)
1065466 กฎหมายการศึกษา
 Education Laws
3 (3-0-6)
1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม
 Inclusive Education
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเอก     75   หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาแกน     31   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011103 ฟิสิกส์ 1
 Physics 1
3 (3-0-6)
4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 Physics Laboratory 1
1 (0-3-3)
4011105 ฟิสิกส์ 2
 Physics 2
3 (3-0-6)
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 Physics Laboratory 2
1 (0-3-3)
4011903 วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 1
 Mathematical Science 1
3 (3-0-6)
4011904 วิทยาศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 2
 Mathematical Science 2
3 (3-0-6)
4021103 เคมี 1
 Chemistry 1
3 (3-0-6)
4021104 ปฏิบัติการเคมี 1
 Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-3)
4021105 เคมี 2
 Chemistry 2
3 (3-0-6)
4021106 ปฏิบัติการเคมี 2
 Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-3)
4031103 ชีววิทยา 1
 Biology 1
3 (3-0-6)
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 Biology Laboratory 1
1 (0-3-3)
4031105 ชีววิทยา 2
 Biology 2
3 (3-0-6)
4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 Biology Laboratory 2
1 (0-3-3)
4034100 จริยธรรมสำหรับนักวิทยาศาสตร์
 Ethics for Scientist
1 (1-0-3)

 2.2.2 บังคับ     36   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4003901 วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Research in Science
3 (2-2-6)
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-3)
4022203 เคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4022303 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-3)
4022305 เคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4022306 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-3)
4022503 ชีวเคมี
 Biochemistry
3 (3-0-6)
4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี
 General Biochemistry Laboratory
1 (0-3-3)
4022607 เคมีวิเคราะห์ 3
 Analytical Chemistry 3
3 (3-0-6)
4022608 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 3
 Analytical Chemistry Laboratory 3
1 (0-3-3)
4023401 เคมีเชิงพิสิกส์ 1
 Physical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4023402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-3)
4023403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4023701 เสริมทักษะปฏิบัติการเคมี
 Chemistry Laboratory Skill Improvement
2 (1-2-4)
4023907 สัมมนาเคมี
 Seminar in Chemistry
1 (0-2-2)

 2.2.3 เลือก     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4003001 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1
 Learning Management for Science Teaching 1
3 (2-2-5)
4003002 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2
 Learning Management for Science Teaching 2
3 (2-2-5)
4012706 วิทยาศาสตร์พลังงานเบื้องต้น
 Introduction to Science Energy
3 (3-0-6)
4022701 เคมีประยุกต์
 Applied Chemistry
2 (2-0-4)
4023731 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
 Introduction of Biotechnology
3 (3-0-6)
4023733 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
 Introduction of Nanotechnology
3 (3-0-6)
4023741 เคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (3-0-6)
4023742 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry Laboratory
1 (0-3-3)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต