สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เคมี
 สาขาวิชา : เคมี


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 Communicative English 1
2 (2-0-4)
0010102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 Communicative English 2
2 (2-0-4)
0010103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
 Communicative English 3
2 (2-0-4)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
 Chinese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
 Chinese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011303 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
 Vietnamese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011304 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
 Vietnamese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011305 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
 Cambodian for Communication 1
3 (3-0-6)
0011306 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
 Cambodian for Communication 2
3 (3-0-6)
0011307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
 Japanese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011308 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
 Japanese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011309 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
 Korean for Communication 1
3 (3-0-6)
0011310 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
 Korean for Communication 2
3 (3-0-6)
0011311 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
 French for Communication 1
3 (3-0-6)
0011312 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
 French for Communication 2
3 (3-0-6)
0011313 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1
 Arabic for Communication 1
3 (3-0-6)
0011314 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
 Arabic for Communication 2
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021201 คุณค่าของชีวิต
 The Value of Life
3 (3-0-6)
0021202 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
 Man and Reasoning
3 (3-0-6)
0021203 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Man and Self Development
3 (3-0-6)
0021204 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relationships
3 (3-0-6)
0021205 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
3 (3-0-6)
0021206 สุนทรียภาพทางศิลปะ
 Aesthetic of Arts
3 (3-0-6)
0021207 สุนทรียภาพทางดนตรี
 Aesthetic of Music
3 (3-0-6)
0021208 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-6)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021301 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0021302 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws for Daily Life
3 (3-0-6)
0021303 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics for Daily Life
3 (3-0-6)
0021304 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business for Daily Life
3 (3-0-6)
0021305 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration for Daily Life
3 (3-0-6)
0021306 หลักการจัดการ
 Principles of Management
3 (3-0-6)
0021307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 Geography of Thailand
3 (3-0-6)
0021308 ประวัติศาสตร์ไทย
 Thai History
3 (3-0-6)
0021309 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0021310 มนุษย์กับสังคม
 Man and Society
3 (3-0-6)
0021311 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Wisdom for Life Quality Development
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     7   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     2   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
2 (2-0-4)
0031102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
2 (2-0-4)
0031103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
2 (2-0-4)
0031104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plant for Life
2 (2-0-4)
0031105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 Life and Environment
2 (2-0-4)
0031106 พลังงานสำหรับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 Energy for Life and Environment
2 (2-0-4)
0031107 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
 Life and Science
2 (2-0-4)
0031108 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Life and Modern Technology
2 (2-0-4)
0031109 โภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Nutrition for Quality of Life
2 (2-0-4)
0031110 เกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture for Daily Life
2 (2-0-4)
0031111 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
 Physics for Daily Life
2 (2-0-4)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     2   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
2 (2-0-4)
0031202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics for Daily Life
2 (2-0-4)
0031203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
2 (2-0-4)
0031204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
2 (2-0-4)
0031205 คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม
 Fundamental Mathematic in Industry
2 (2-0-4)
0031206 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
2 (2-0-4)
0031207 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics for Daily Life
2 (2-0-4)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0031302 การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
 Development of Internet information
3 (2-2-5)
0031303 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 Computer and the Internet
3 (2-2-5)
0031304 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ
 Application for Business
3 (2-2-5)
0031305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0031306 คอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 Computing applications for daily Life
3 (2-2-5)
0031307 เทคโนโลยีสำนักงานไร้กระดาษ
 Paperless Office Technology
3 (2-2-5)
0031308 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0031309 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 Computer Application for Business
3 (2-2-5)
0031310 คอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม
 Basic Industrial Computer
3 (2-2-5)
0031311 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
 Information Technology in Industrial Management
3 (3-0-6)
0031312 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมธุรกิจเบื้องต้น
 Basic Programming for Business
3 (2-2-5)
0031313 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in e-commerce
3 (2-2-5)
0031314 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 Laws and Ethics for Information Technology and Computer
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาเลือก     2   หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ     1   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
 Walking and Jogging for Health
1 (0-2-1)
0041102 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
 Football for Health
1 (0-2-1)
0041103 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
 Volleyball for Health
1 (0-2-1)
0041104 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
 Futsal for Health
1 (0-2-1)
0041105 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
 Handball for Health
1 (0-2-1)
0041106 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
 Badminton for Health
1 (0-2-1)
0041107 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
 Table Tennis for Health
1 (0-2-1)
0041108 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
 Takraw for Health
1 (0-2-1)
0041109 เปตองเพื่อสุขภาพ
 Petangue for Health
1 (0-2-1)
0041110 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
 Social Dance for Health
1 (0-2-1)
0041111 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
 Rhythmic Activities for Health
1 (0-2-1)
0041112 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
 Chairball for Health
1 (0-2-1)
0041113 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ
 Golfl for Health
1 (0-2-1)
0041114 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
1 (0-2-1)
0041115 ศิลปะเพื่อการบำบัด
 Arts Therapy
1 (1-0-2)

 1.4.2 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม     1   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041201 วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก
 Local Eastern Cultural Studies
1 (1-0-2)
0041202 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
1 (1-0-2)
0041203 จันทบุรีศึกษา
 Chantaburi Studies
1 (1-0-2)
0041204 ศิลปะพื้นบ้าน
 Folk Arts
1 (1-0-2)
0041205 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
1 (1-0-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     94   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     30   หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ     4   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011103 ฟิสิกส์ 1
 Physics 1
3 (3-0-6)
4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 Physics Laboratory 1
1 (0-3-2)

 2.1.2 กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4021103 เคมี 1
 Chemistry 1
3 (3-0-6)
4021104 ปฏิบัติการเคมี 1
 Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4021105 เคมี 2
 Chemistry 2
3 (3-0-6)
4021106 ปฏิบัติการเคมี 2
 Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.1.3 กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ     4   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4031103 ชีววิทยา 1
 Biology 1
3 (3-0-6)
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 Biology Laboratory 1
1 (0-3-2)

 2.1.4 กลุ่มวิชาเพิ่มเติมจาก 4 กลุ่มวิชา     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011105 ฟิสิกส์ 2
 Physics 2
3 (3-0-6)
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 Physics Laboratory 2
1 (0-3-2)
4031105 ชีววิทยา 2
 Biology 2
3 (3-0-6)
4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 Biology Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4091403 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ     53   หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มเคมีอนินทรีย์     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4022203 เคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.2.2 กลุ่มเคมีอินทรีย์     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022303 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4022305 เคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4022306 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.2.3 กลุ่มเคมีวิเคราะห์     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022603 เคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022604 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4023605 เคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4023606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.2.4 กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023401 เคมีเชิงพิสิกส์ 1
 Physical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4023402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4023403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4023404 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.2.5 กลุ่มชีวเคมี     4   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023503 ชีวเคมี
 Biochemistry
3 (3-0-6)
4023504 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)

 2.2.6 กลุ่มเคมีสหวิทยาการ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023733 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
 Introduction of Nanotechnology
3 (3-0-6)
4023811 ความปลอดภัยทางเคมี
 Chemical Safety Practices
2 (2-0-4)
4023812 หลักสเปกโตรสโคปี
 Principle of Spectroscopy
2 (2-0-4)

 2.2.7 สัมมนา     2   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023911 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
 Seminar in Specialized Chemistry 1
1 (0-2-1)
4023912 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2
 Seminar in Specialized Chemistry 2
1 (0-2-1)

 2.2.8 โครงการวิจัยทางเคมี     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4024921 โครงการวิจัยทางเคมี 1
 Senior Project in Chemistry 1
1 (0-3-2)
4024922 โครงการวิจัยทางเคมี 2
 Senior Project in Chemistry 2
2 (0-4-2)

 2.2.9 ประสบการณ์วิชาชีพ     5   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4024931 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Preparation for Professional Experience in Chemistry
2 (0-90-0)
4024932 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Field Experiences in Chemistry
3 (0-250-0)
4024933 เตรียมสหกิจศึกษา
 Pre-Cooperative Education
1 (0-45-0)
4024934 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)

 2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก     11   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023305 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
 Spectroscopy for Organic Chemistry
2 (2-0-4)
4023601 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ
 Instrumental Analysis
3 (3-0-6)
4023602 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ
 Instrumental Analysis Laboratory
1 (0-3-2)
4023711 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
 Chemical Industrial Process
2 (2-0-4)
4023715 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 Petrochemical Industry
2 (2-0-4)
4023741 เคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (3-0-6)
4023742 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4023751 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
 Computer Application in Chemistry
2 (1-2-3)
4024401 เรื่องคัดสรรด้านเคมีเชิงฟิสิกส์
 Selected Topic in Physical Chemistry
2 (2-0-4)
4024602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือขั้นสูง
 Advanced Instrumental Analytical Chemistry
2 (2-0-4)
4024603 การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 Quality Control in Laboratory
2 (1-2-3)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต