สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ภาษาต่างประเทศ
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 Communicative English 1
2 (2-0-4)
0010102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 Communicative English 2
2 (2-0-4)
0010103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
 Communicative English 3
2 (2-0-4)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
 Chinese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
 Chinese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011303 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
 Vietnamese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011304 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
 Vietnamese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011305 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
 Cambodian for Communication 1
3 (3-0-6)
0011306 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
 Cambodian for Communication 2
3 (3-0-6)
0011307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
 Japanese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011308 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
 Japanese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011309 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
 Korean for Communication 1
3 (3-0-6)
0011310 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
 Korean for Communication 2
3 (3-0-6)
0011311 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
 French for Communication 1
3 (3-0-6)
0011312 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
 French for Communication 2
3 (3-0-6)
0011313 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1
 Arabic for Communication 1
3 (3-0-6)
0011314 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
 Arabic for Communication 2
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021201 คุณค่าของชีวิต
 The Value of Life
3 (3-0-6)
0021202 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
 Man and Reasoning
3 (3-0-6)
0021203 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Man and Self Development
3 (3-0-6)
0021204 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relationships
3 (3-0-6)
0021205 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
3 (3-0-6)
0021206 สุนทรียภาพทางศิลปะ
 Aesthetic of Arts
3 (3-0-6)
0021207 สุนทรียภาพทางดนตรี
 Aesthetic of Music
3 (3-0-6)
0021208 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-6)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021301 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0021302 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws for Daily Life
3 (3-0-6)
0021303 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics for Daily Life
3 (3-0-6)
0021304 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business for Daily Life
3 (3-0-6)
0021305 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration for Daily Life
3 (3-0-6)
0021306 หลักการจัดการ
 Principles of Management
3 (3-0-6)
0021307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 Geography of Thailand
3 (3-0-6)
0021308 ประวัติศาสตร์ไทย
 Thai History
3 (3-0-6)
0021309 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0021310 มนุษย์กับสังคม
 Man and Society
3 (3-0-6)
0021311 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Wisdom for Life Quality Development
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     7   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     2   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
2 (2-0-4)
0031102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
2 (2-0-4)
0031103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
2 (2-0-4)
0031104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plant for Life
2 (2-0-4)
0031105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 Life and Environment
2 (2-0-4)
0031106 พลังงานสำหรับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 Energy for Life and Environment
2 (2-0-4)
0031107 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
 Life and Science
2 (2-0-4)
0031108 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Life and Modern Technology
2 (2-0-4)
0031109 โภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Nutrition for Quality of Life
2 (2-0-4)
0031110 เกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture for Daily Life
2 (2-0-4)
0031111 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
 Physics for Daily Life
2 (2-0-4)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     2   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
2 (2-0-4)
0031202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics for Daily Life
2 (2-0-4)
0031203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
2 (2-0-4)
0031204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
2 (2-0-4)
0031205 คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม
 Fundamental Mathematic in Industry
2 (2-0-4)
0031206 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
2 (2-0-4)
0031207 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics for Daily Life
2 (2-0-4)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0031302 การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
 Development of Internet information
3 (2-2-5)
0031303 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 Computer and the Internet
3 (2-2-5)
0031304 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ
 Application for Business
3 (2-2-5)
0031305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0031306 คอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 Computing applications for daily Life
3 (2-2-5)
0031307 เทคโนโลยีสำนักงานไร้กระดาษ
 Paperless Office Technology
3 (2-2-5)
0031308 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0031309 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 Computer Application for Business
3 (2-2-5)
0031310 คอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม
 Basic Industrial Computer
3 (2-2-5)
0031311 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
 Information Technology in Industrial Management
3 (3-0-6)
0031312 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมธุรกิจเบื้องต้น
 Basic Programming for Business
3 (2-2-5)
0031313 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in e-commerce
3 (2-2-5)
0031314 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 Laws and Ethics for Information Technology and Computer
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาเลือก     2   หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ     1   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
 Walking and Jogging for Health
1 (0-2-1)
0041102 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
 Football for Health
1 (0-2-1)
0041103 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
 Volleyball for Health
1 (0-2-1)
0041104 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
 Futsal for Health
1 (0-2-1)
0041105 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
 Handball for Health
1 (0-2-1)
0041106 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
 Badminton for Health
1 (0-2-1)
0041107 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
 Table Tennis for Health
1 (0-2-1)
0041108 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
 Takraw for Health
1 (0-2-1)
0041109 เปตองเพื่อสุขภาพ
 Petangue for Health
1 (0-2-1)
0041110 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
 Social Dance for Health
1 (0-2-1)
0041111 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
 Rhythmic Activities for Health
1 (0-2-1)
0041112 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
 Chairball for Health
1 (0-2-1)
0041113 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ
 Golfl for Health
1 (0-2-1)
0041114 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
1 (0-2-1)
0041115 ศิลปะเพื่อการบำบัด
 Arts Therapy
1 (1-0-2)

 1.4.2 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม     1   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041201 วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก
 Local Eastern Cultural Studies
1 (1-0-2)
0041202 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
1 (1-0-2)
0041203 จันทบุรีศึกษา
 Chantaburi Studies
1 (1-0-2)
0041204 ศิลปะพื้นบ้าน
 Folk Arts
1 (1-0-2)
0041205 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
1 (1-0-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน     42   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2021101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1
 English for Everyday Life 1
3 (3-0-6)
2021102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2
 English for Everyday Life 2
3 (3-0-6)
2021402 สัทศาสตร์เพื่อการใช้
 Practical English Phonetics
3 (3-0-6)
2021501 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
 Forms and Usage in Modern English 1
3 (3-0-6)
2021502 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2
 Forms and Usage in Modern English 2
3 (3-0-6)
2022201 กลวิธีการอ่านอนุเฉท
 Paragraph Reading Strategies
3 (3-0-6)
2022202 การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน
 A Discourse Approach in Reading
3 (3-0-6)
2022301 การเขียน 1
 General Writing 1
3 (3-0-6)
2022601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
3 (3-0-6)
2022801 การแปล 1
 Translation 1
3 (3-0-6)
2023203 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Reading Business English
3 (3-0-6)
2023207 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
 Mass Media English 1
3 (3-0-6)
2023302 การเขียน 2
 General Writing 2
3 (3-0-6)
2023701 วาทการภาษาอังกฤษ
 Diction and Speech
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเลือก     54   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2022103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3
 English for Communication 3
3 (3-0-6)
2022104 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4
 English for Communication 4
3 (3-0-6)
2022209 วรรณคดีเบื้องต้น
 Introduction to Literature
3 (3-0-6)
2022403 วากยสัมพันธ์อังกฤษ 1
 English Syntax 1
3 (3-0-6)
2022607 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
 English for Hotel 1
3 (3-0-6)
2022608 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
 English for Hotel 2
3 (3-0-6)
2022611 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1
 English for the Secretary 1
3 (3-0-6)
2022613 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1
 English for Marketing 1
3 (3-0-6)
2022616 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
 English for Tourism 1
3 (3-0-6)
2022617 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
 English for Tourism 2
3 (3-0-6)
2022619 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 English for Eco-tourism
3 (3-0-6)
2022620 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1
 English for Service in Restaurant 1
3 (3-0-6)
2022901 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
 Socio-cultural Backgrounds of English-speaking Countries
3 (3-0-6)
2023204 การอ่านและการตีความ
 Reading for Text Interpretation
3 (3-0-6)
2023602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
3 (3-0-6)
2023702 ภาษาพูดทางธุรกิจ
 Spoken English in Business Situations
3 (3-0-6)
2023802 การแปล 2
 Translation 2
3 (3-0-6)
2024205 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 Readings in Human Communications
3 (3-0-6)
2024303 การเขียน 3
 General Writing 3
3 (3-0-6)
2024626 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
 English for Public Relations
3 (3-0-6)
2024703 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
 Public Speaking in English
3 (3-0-6)
3071101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 Tourism Industry
3 (3-0-6)
3071102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและโรงแรม
 Introduction to Lodging and Hotel Business
3 (3-0-6)
3072104 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 Tourist Behavior and Cross-cultural Communication
3 (3-0-6)
3072108 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
 Hospitality and Communication Arts
3 (3-0-6)
3072201 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
 Tour Operators and Travel Agency Management
3 (3-0-6)
3072302 การดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 Food and Beverage Service and Operations
3 (2-2-5)
3073205 งานมัคคุเทศก์
 Tourist Guides
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2023905 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Preparation for Professional Experience in Business English
2 (2-60-0)
2023906 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Field Experience in Business English
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต