สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ดนตรี
 สาขาวิชา : ดนตรี


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษา     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 Communicative English 1
2 (2-0-4)
0010102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 Communicative English 2
2 (2-0-4)
0010103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
 Communicative English 3
2 (2-0-4)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0010201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0011301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
 Chinese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011302 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
 Chinese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011303 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1
 Vietnamese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011304 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2
 Vietnamese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011305 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 1
 Cambodian for Communication 1
3 (3-0-6)
0011306 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 2
 Cambodian for Communication 2
3 (3-0-6)
0011307 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1
 Japanese for Communication 1
3 (3-0-6)
0011308 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2
 Japanese for Communication 2
3 (3-0-6)
0011309 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 1
 Korean for Communication 1
3 (3-0-6)
0011310 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 2
 Korean for Communication 2
3 (3-0-6)
0011311 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 1
 French for Communication 1
3 (3-0-6)
0011312 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 2
 French for Communication 2
3 (3-0-6)
0011313 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 1
 Arabic for Communication 1
3 (3-0-6)
0011314 ภาษาอาหรับเพื่อการสื่อสาร 2
 Arabic for Communication 2
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชาบังคับ     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0020101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021201 คุณค่าของชีวิต
 The Value of Life
3 (3-0-6)
0021202 มนุษย์กับการใช้เหตุผล
 Man and Reasoning
3 (3-0-6)
0021203 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Man and Self Development
3 (3-0-6)
0021204 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relationships
3 (3-0-6)
0021205 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
3 (3-0-6)
0021206 สุนทรียภาพทางศิลปะ
 Aesthetic of Arts
3 (3-0-6)
0021207 สุนทรียภาพทางดนตรี
 Aesthetic of Music
3 (3-0-6)
0021208 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
3 (3-0-6)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0021301 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0021302 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
 Laws for Daily Life
3 (3-0-6)
0021303 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics for Daily Life
3 (3-0-6)
0021304 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business for Daily Life
3 (3-0-6)
0021305 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration for Daily Life
3 (3-0-6)
0021306 หลักการจัดการ
 Principles of Management
3 (3-0-6)
0021307 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
 Geography of Thailand
3 (3-0-6)
0021308 ประวัติศาสตร์ไทย
 Thai History
3 (3-0-6)
0021309 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0021310 มนุษย์กับสังคม
 Man and Society
3 (3-0-6)
0021311 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Wisdom for Life Quality Development
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     7   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     2   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
2 (2-0-4)
0031102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
2 (2-0-4)
0031103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
2 (2-0-4)
0031104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plant for Life
2 (2-0-4)
0031105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 Life and Environment
2 (2-0-4)
0031106 พลังงานสำหรับชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 Energy for Life and Environment
2 (2-0-4)
0031107 ชีวิตกับวิทยาศาสตร์
 Life and Science
2 (2-0-4)
0031108 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Life and Modern Technology
2 (2-0-4)
0031109 โภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Nutrition for Quality of Life
2 (2-0-4)
0031110 เกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture for Daily Life
2 (2-0-4)
0031111 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน
 Physics for Daily Life
2 (2-0-4)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     2   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
2 (2-0-4)
0031202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics for Daily Life
2 (2-0-4)
0031203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
2 (2-0-4)
0031204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
2 (2-0-4)
0031205 คณิตศาสตร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม
 Fundamental Mathematic in Industry
2 (2-0-4)
0031206 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
2 (2-0-4)
0031207 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics for Daily Life
2 (2-0-4)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0031301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0031302 การพัฒนาสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
 Development of Internet information
3 (2-2-5)
0031303 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 Computer and the Internet
3 (2-2-5)
0031304 โปรแกรมประยุกต์เพื่องานธุรกิจ
 Application for Business
3 (2-2-5)
0031305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0031306 คอมพิวเตอร์เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 Computing applications for daily Life
3 (2-2-5)
0031307 เทคโนโลยีสำนักงานไร้กระดาษ
 Paperless Office Technology
3 (2-2-5)
0031308 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0031309 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
 Computer Application for Business
3 (2-2-5)
0031310 คอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานอุตสาหกรรม
 Basic Industrial Computer
3 (2-2-5)
0031311 เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอุตสาหกรรม
 Information Technology in Industrial Management
3 (3-0-6)
0031312 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมธุรกิจเบื้องต้น
 Basic Programming for Business
3 (2-2-5)
0031313 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in e-commerce
3 (2-2-5)
0031314 กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 Laws and Ethics for Information Technology and Computer
3 (3-0-6)

 1.4 กลุ่มวิชาเลือก     2   หน่วยกิต
 1.4.1 กลุ่มวิชาสร้างเสริมสุขภาพ     1   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041101 การเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
 Walking and Jogging for Health
1 (0-2-1)
0041102 ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ
 Football for Health
1 (0-2-1)
0041103 วอลเลย์บอลเพื่อสุขภาพ
 Volleyball for Health
1 (0-2-1)
0041104 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ
 Futsal for Health
1 (0-2-1)
0041105 แฮนด์บอลเพื่อสุขภาพ
 Handball for Health
1 (0-2-1)
0041106 แบดมินตันเพื่อสุขภาพ
 Badminton for Health
1 (0-2-1)
0041107 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ
 Table Tennis for Health
1 (0-2-1)
0041108 ตะกร้อเพื่อสุขภาพ
 Takraw for Health
1 (0-2-1)
0041109 เปตองเพื่อสุขภาพ
 Petangue for Health
1 (0-2-1)
0041110 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
 Social Dance for Health
1 (0-2-1)
0041111 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
 Rhythmic Activities for Health
1 (0-2-1)
0041112 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ
 Chairball for Health
1 (0-2-1)
0041113 กอล์ฟเพื่อสุขภาพ
 Golfl for Health
1 (0-2-1)
0041114 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
1 (0-2-1)
0041115 ศิลปะเพื่อการบำบัด
 Arts Therapy
1 (1-0-2)

 1.4.2 กลุ่มวิชาพัฒนาคุณภาพชีวิตและศิลปวัฒนธรรม     1   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0041201 วัฒนธรรมท้องถิ่นภาคตะวันออก
 Local Eastern Cultural Studies
1 (1-0-2)
0041202 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
1 (1-0-2)
0041203 จันทบุรีศึกษา
 Chantaburi Studies
1 (1-0-2)
0041204 ศิลปะพื้นบ้าน
 Folk Arts
1 (1-0-2)
0041205 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
1 (1-0-2)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     100   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     36   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2051101 พื้นฐานดนตรีไทย
 Fundamental of Thai Music
3 (3-0-6)
2051102 ประวัติดนตรีไทย
 History of Thai Music
3 (3-0-6)
2051103 องค์ประกอบของดนตรีไทย
 Elements of Thai Music
3 (3-0-6)
2051201 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
 Music Theory 1
3 (3-0-6)
2051202 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
 Music Theory 2
3 (3-0-6)
2051206 ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป
 An Outline of Western Music
3 (3-0-6)
2051207 องค์ประกอบของดนตรีสากล
 Elements of Music
3 (3-0-6)
2051301 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย
 Performance of Thai music Fundamental
3 (1-3-5)
2051302 การอ่านและเขียนโน้ตไทย
 Solfege and Thai Dictation
3 (2-2-5)
2051401 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล
 Performance of Music Fundamental
3 (1-3-5)
2051402 การอ่านและเขียนโน้ตสากล
 Solfege and Dictation
3 (2-2-5)
2051403 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 1
 Performance of Chorus Vocal 1
3 (1-3-5)

 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     36   หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกดนตรีไทย     36   หน่วยกิต
 2.2.1.1 ภาคทฤษฎี     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052101 ทฤษฎีดนตรีไทย
 Theory of Thai Music
3 (3-0-6)
2052102 หน้าทับดนตรีไทย
 Rhythmic Pattern in Thai Music
3 (3-0-6)
2052103 การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย
 Maintenance and Repair of Thai Music Intruments
3 (1-2-6)
2053101 ทำนองของเพลงไทย
 Melodie Elements in Thai Music
3 (3-0-6)
2053102 การวิเคราะห์เพลงไทย 1
 Analysis of Thai Music 1
3 (3-0-6)

 2.2.1.2 ภาคปฏิบัติ (ก)     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052301 ปฏิบัติปี่พาทย์ 1
 Performance of Pi Phat Fundamentals 1
3 (1-3-5)
2052302 ปฏิบัติปี่พาทย์ 2
 Performance of Pi Phat Fundamentals 2
3 (1-3-5)
2052305 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1
 Performance of Thai Strings Fundamentals 1
3 (1-3-5)
2052306 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2
 Performance of Thai Strings Fundamentals 2
3 (1-3-5)
2052309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1
 Performance of Thai Singing 1
3 (1-3-5)
2052310 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2
 Performance of Thai Singing 2
3 (1-3-5)
2053303 ปฏิบัติปี่พาทย์ 3
 Performance of Pi Phat Fundamentals 3
3 (1-3-5)
2053304 ปฏิบัติปี่พาทย์ 4
 Performance of Pi Phat Fundamentals 4
3 (1-3-5)
2053307 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3
 Performance of Thai Strings Fundamentals 3
3 (1-3-5)
2053308 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 4
 Performance of Thai Strings Fundamentals 4
3 (1-3-5)
2053311 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3
 Performance of Thai Singing 3
3 (1-3-5)
2053312 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4
 Performance of Thai Singing 4
3 (1-3-5)
2053313 ปฏิบัติรวมวงดนตรีไทย 1
 Performance of Thai Ensemble 1
3 (1-3-5)

 2.2.1.3 ภาคปฏิบัติ (ข)     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052701 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
 Introduction to Music Computer
3 (2-2-6)
2054903 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์
 Research Methods in Music
3 (2-2-6)

 2.2.2 วิชาเอกดนตรีสากล     36   หน่วยกิต
 2.2.2.1 ภาคทฤษฎี     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052201 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 1
 Forma and Analysis 1
3 (3-0-6)
2052202 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ 2
 Forms and Analysis 2
3 (3-0-6)
2052203 ทฤษฎีดนตรีสากล 3
 Music Theory 3
3 (3-0-6)
2052204 ทฤษฎีดนตรีสากล 4
 Music Theory 4
3 (3-0-6)
2053212 หลักการประพันธ์เบื้องต้น
 Elements of Composition
3 (3-0-6)

 2.2.2.2 ภาคปฏิบัติ (ก)     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
 Performance of Wood wind 1
3 (1-3-5)
2052402 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
 Performance of Wood wind 2
3 (1-3-5)
2052405 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
 Performance of Brass 1
3 (1-3-5)
2052406 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
 Performance of Brass 2
3 (1-3-5)
2052413 ปฏิบัติกีตาร์ 1
 Performance of Guitar 1
3 (1-3-5)
2052414 ปฏิบัติกีตาร์ 2
 Performance of Guitar 2
3 (1-3-5)
2052417 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
 Performance of Keyboard 1
3 (1-3-5)
2052418 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2
 Performance of Keyboard 2
3 (1-3-5)
2053403 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
 Performance of Wood wind 3
3 (1-3-5)
2053404 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4
 Performance of Wood wind 4
3 (1-3-5)
2053407 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
 Performance of Brass 3
3 (1-3-5)
2053408 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4
 Performance of Brass 4
3 (1-3-5)
2053415 ปฏิบัติกีตาร์ 3
 Performance of Guitar 1
3 (1-3-5)
2053416 ปฏิบัติกีตาร์ 4
 Performance of Guitar 4
3 (1-3-5)
2053419 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3
 Performance of Keyboard 3
3 (1-3-5)
2053420 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4
 Performance of Keyboard 4
3 (1-3-5)
2053429 ปฏิบัติรวมวงเล็ก
 Performance of Ensemble
3 (1-3-5)

 2.2.2.3 ภาคปฏิบัติ (ข)     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052701 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
 Introduction to Music Computer
3 (2-2-6)
2054903 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์
 Research Methods in Music
3 (2-2-6)

 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก     21   หน่วยกิต
 2.3.1 วิชาเอกดนตรีไทย     21   หน่วยกิต
 2.3.1.1 ภาคทฤษฎี     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2051501 การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี
 Systemization of Musical Data
3 (1-2-6)
2052504 ดนตรีเอเซียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
 East and Southeast Asian Music
3 (3-0-6)
2053106 การปรับวงดนตรีไทย
 Thai Music Conduction
3 (3-0-6)
2053503 เพลงไทยสากลเชิงประวัติ
 History of Thai Popular Song
3 (3-0-6)
2053504 ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น ๆ
 Relationship with Other Arts
3 (3-0-6)
2054902 สัมมนาดนตรีไทย
 Seminar in Thai Music
3 (1-2-6)

 2.3.1.2 ภาคปฏิบัติ     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2051307 ปฏิบัติอังกะลุง
 Performance of Ang-kalung
3 (1-3-5)
2052301 ปฏิบัติปี่พาทย์ 1
 Performance of Pi Phat Fundamentals 1
3 (1-3-5)
2052305 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1
 Performance of Thai Strings Fundamentals 1
3 (1-3-5)
2052309 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1
 Performance of Thai Singing 1
3 (1-3-5)
2053323 ปฏิบัติเพลงเดี่ยว 1
 Performance of Solo 1
3 (1-3-5)

 2.3.2 วิชาเอกดนตรีสากล     21   หน่วยกิต
 2.3.2.1 ภาคทฤษฎี     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052209 หลักการโยธวาทิต
 Principles of Band Music
3 (3-0-6)
2052210 การอำนวยเพลงเบื้องต้น
 Introduction to Conducting
3 (3-0-6)
2052504 ดนตรีเอเซียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้
 East and Southeast Asian Music
3 (3-0-6)
2053204 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีป๊อปปูล่าร์
 Arranging for Popular Music
3 (3-0-6)
2053504 ดนตรีและความเกี่ยวพันกับศิลปะแขนงอื่น ๆ
 Relationship with Other Arts
3 (3-0-6)
2054701 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
 Productions of Computerized Music
3 (1-2-6)

 2.3.2.2 ภาคปฏิบัติ     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2051432 ปฏิบัติรวมวงคอมโบ 1
 Performance of Combo Band 1
3 (1-3-5)
2052401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
 Performance of Wood wind 1
3 (1-3-0)
2052405 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
 Performance of Brass 1
3 (1-3-0)
2052413 ปฏิบัติกีตาร์ 1
 Performance of Guitar 1
3 (1-3-0)
2052417 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
 Performance of Keyboard 1
3 (1-3-0)
2054456 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี
 Performance of Studio Recording
3 (1-3-5)
2054457 การแสดงเดี่ยว
 Recital
3 (1-3-5)
2054458 การเสนอผลงานดนตรีสากล
 Musical Presentation
3 (1-3-6)

 2.4 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2053801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
 Preparation for Professional in Music
2 (0-90-0)
2054801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
 Field Experience in Music
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต