สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เคมี
 สาขาวิชา : เคมี


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Thai for Business
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer for Communication
3 (3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
3 (3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
3 (3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
 Indonesian for Communication
3 (3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
 Malaysian for Communication
3 (3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
 Burmese for Communication
3 (3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
 Tagalog for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Ethics and Self Development
3 (3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Philosophy for Life Development
3 (3-0-6)
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 Ethics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด
 Human and Thinking Skills
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 General Laws in Daily Life
3 (3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
3 (3-0-6)

 1.2.3 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human and Self Development
3 (3-0-6)
0002302 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relations
3 (3-0-6)
0002303 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Education
3 (3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
3 (3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
 Aesthetic of Music and Performing Arts
3 (2-2-5)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน
 Art for Daily Life
3 (2-2-5)
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
 Human Custom
3 (3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business in Daily Life
3 (3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration in Daily Life
3 (3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
 Accounting in Daily Life
3 (3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Geography and Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Local wisdom for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai Ways ASEAN Ways
3 (3-0-6)
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 Citizenship in Democracy
3 (3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
 ASEAN Communication
3 (3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Contemporary Situation Analysis for Communication
3 (3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
 Media Literacy in 21st Century
3 (3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 Citizenship in the 21st Century
3 (3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
3 (3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plants for Life
3 (3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture in Daily Life
3 (3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Environment and Modern Technology
3 (3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน
 Gems and Jewelry in Daily Life
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
3 (3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ
 Statistics for Decision Making
3 (3-0-6)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in E-Commerce
3 (2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Practical Workshop in Daily Life
3 (2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
 Basic Technology of Photography and Image Adjustment
3 (2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
 Rhythmic activities and Social dance
3 (2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     94   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     30   หน่วยกิต
 2.1.1 กลุ่มวิชาฟิสิกส์รวมปฏิบัติการ     4   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011103 ฟิสิกส์ 1
 Physics 1
3 (3-0-6)
4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
 Physics Laboratory 1
1 (0-3-2)

 2.1.2 กลุ่มวิชาเคมีรวมปฏิบัติการ     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4021103 เคมี 1
 Chemistry 1
3 (3-0-6)
4021104 ปฏิบัติการเคมี 1
 Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4021105 เคมี 2
 Chemistry 2
3 (3-0-6)
4021106 ปฏิบัติการเคมี 2
 Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.1.3 กลุ่มวิชาชีววิทยารวมปฏิบัติการ     4   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4031103 ชีววิทยา 1
 Biology 1
3 (3-0-6)
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 Biology Laboratory 1
1 (0-3-2)

 2.1.4 กลุ่มวิชาเพิ่มเติมจาก 4 กลุ่มวิชา     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011105 ฟิสิกส์ 2
 Physics 2
3 (3-0-6)
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
 Physics Laboratory 2
1 (0-3-2)
4031105 ชีววิทยา 2
 Biology 2
3 (3-0-6)
4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 Biology Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4091403 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ     53   หน่วยกิต
 2.2.1 กลุ่มเคมีอนินทรีย์     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4022203 เคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.2.2 กลุ่มเคมีอินทรีย์     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022303 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4022305 เคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4022306 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.2.3 กลุ่มเคมีวิเคราะห์     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022603 เคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4022604 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4023605 เคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4023606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.2.4 กลุ่มเคมีเชิงฟิสิกส์     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023401 เคมีเชิงพิสิกส์ 1
 Physical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4023402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4023403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4023404 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)

 2.2.5 กลุ่มชีวเคมี     4   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023503 ชีวเคมี
 Biochemistry
3 (3-0-6)
4023504 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)

 2.2.6 กลุ่มเคมีสหวิทยาการ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023733 นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น
 Introduction of Nanotechnology
3 (3-0-6)
4023811 ความปลอดภัยทางเคมี
 Chemical Safety Practices
2 (2-0-4)
4023812 หลักสเปกโตรสโคปี
 Principle of Spectroscopy
2 (2-0-4)

 2.2.7 สัมมนา     2   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023911 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 1
 Seminar in Specialized Chemistry 1
1 (0-2-1)
4023912 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง 2
 Seminar in Specialized Chemistry 2
1 (0-2-1)

 2.2.8 โครงการวิจัยทางเคมี     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4024921 โครงการวิจัยทางเคมี 1
 Senior Project in Chemistry 1
1 (0-3-2)
4024922 โครงการวิจัยทางเคมี 2
 Senior Project in Chemistry 2
2 (0-4-2)

 2.2.9 ประสบการณ์วิชาชีพ     5   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4024931 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Preparation for Professional Experience in Chemistry
2 (0-90-0)
4024932 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Field Experiences in Chemistry
3 (0-250-0)
4024933 เตรียมสหกิจศึกษา
 Pre-Cooperative Education
1 (0-45-0)
4024934 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)

 2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก     11   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023305 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
 Spectroscopy for Organic Chemistry
2 (2-0-4)
4023601 การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ
 Instrumental Analysis
3 (3-0-6)
4023602 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ
 Instrumental Analysis Laboratory
1 (0-3-2)
4023711 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
 Chemical Industrial Process
2 (2-0-4)
4023715 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 Petrochemical Industry
2 (2-0-4)
4023741 เคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (3-0-6)
4023742 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4023751 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
 Computer Application in Chemistry
2 (1-2-3)
4024401 เรื่องคัดสรรด้านเคมีเชิงฟิสิกส์
 Selected Topic in Physical Chemistry
2 (2-0-4)
4024602 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือขั้นสูง
 Advanced Instrumental Analytical Chemistry
2 (2-0-4)
4024603 การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 Quality Control in Laboratory
2 (1-2-3)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต