สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : รัฐศาสตร์
 สาขาวิชา : รัฐศาสตร์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Thai for Business
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer for Communication
3 (3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
3 (3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
3 (3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
 Indonesian for Communication
3 (3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
 Malaysian for Communication
3 (3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
 Burmese for Communication
3 (3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
 Tagalog for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Ethics and Self Development
3 (3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Philosophy for Life Development
3 (3-0-6)
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 Ethics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด
 Human and Thinking Skills
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 General Laws in Daily Life
3 (3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
3 (3-0-6)

 1.2.3 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human and Self Development
3 (3-0-6)
0002302 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relations
3 (3-0-6)
0002303 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Education
3 (3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
3 (3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
 Aesthetic of Music and Performing Arts
3 (2-2-5)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน
 Art for Daily Life
3 (2-2-5)
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
 Human Custom
3 (3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business in Daily Life
3 (3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration in Daily Life
3 (3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
 Accounting in Daily Life
3 (3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Geography and Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Local wisdom for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai Ways ASEAN Ways
3 (3-0-6)
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 Citizenship in Democracy
3 (3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
 ASEAN Communication
3 (3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Contemporary Situation Analysis for Communication
3 (3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
 Media Literacy in 21st Century
3 (3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 Citizenship in the 21st Century
3 (3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
3 (3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plants for Life
3 (3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture in Daily Life
3 (3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Environment and Modern Technology
3 (3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน
 Gems and Jewelry in Daily Life
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
3 (3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ
 Statistics for Decision Making
3 (3-0-6)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in E-Commerce
3 (2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Practical Workshop in Daily Life
3 (2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
 Basic Technology of Photography and Image Adjustment
3 (2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
 Rhythmic activities and Social dance
3 (2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     100   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ     54   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2061302 กฎหมายปกครอง
 Administrative Law
3 (3-0-6)
2221421 ความรู้พื้นฐานทางรัฐศาสตร์
 Foundation of Political Science
3 (3-0-6)
2221422 ความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Foundation of Public Administration
3 (3-0-6)
2221423 ความรู้พื้นฐานทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 Foundation of International Relations
3 (3-0-6)
2221431 การเมืองเปรียบเทียบ
 Comparative Politics
3 (3-0-6)
2221432 แนวคิดและทฤษฎีการเมือง
 Political Theories and Thoughts
3 (3-0-6)
2221433 รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและสถาบันทางการเมือง
 ConstitutionPolitical Party and Political Institution
3 (3-0-6)
2221434 สหวิทยาการทางรัฐศาสตร์
 Integral Political Science
3 (3-0-6)
2222411 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคม
 Social Research Methodology
3 (3-0-6)
2222424 ความรู้พื้นฐานทางนโยบายสาธารณะ
 Foundation of Public Policy
3 (3-0-6)
2222425 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการสาธารณะ
 Foundation of Public affairs Management
3 (3-0-6)
2222426 กฎหมายเบื้องต้นสำหรับนักรัฐศาสตร์
 Introduction Laws for Political Scientists
3 (3-0-6)
2222435 การพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย
 Democratization in Thai Society
3 (3-0-6)
2222436 ภาวะผู้นำทางการเมืองและการตัดสินใจ
 Political Leadership and Decision Making
3 (3-0-6)
2222437 รัฐกับสังคม
 State and Society
3 (3-0-6)
2222438 นิเวศวิทยาทางการเมือง
 Political Ecology
3 (3-0-6)
2222439 การเมืองและการปกครองท้องถิ่น
 Local Politics and Government
3 (3-0-6)
2223412 สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์
 Seminar on Research Action for Political Science
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเลือก     39   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2223413 การวิจัยส่วนบุคคลทางการเมืองท้องถิ่น
 Individual Research in Local Politics
3 (3-0-6)
2223441 รัฐไทยและการกระจายอำนาจ
 Thai State and Decentralization
3 (3-0-6)
2223444 การเมืองและนโยบายสาธารณะท้องถิ่น
 Politics and Local Public Policy
3 (3-0-6)
2223445 การเมืองของภาคประชาชนท้องถิ่น
 Politics of Local Popular Sector
3 (3-0-6)
2223447 จริยธรรมทางการเมืองและธรรมาภิบาล
 Political ethics and Good Governance
3 (3-0-6)
2223461 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
 Introduction to Political Economy
3 (3-0-6)
2223462 ประวัติลัทธิเศรษฐศาสตร์การเมือง
 History of Political Economic Doctrines
3 (3-0-6)
2223465 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและการเมืองไทย
 History of Thai Economy and Politics
3 (3-0-6)
2223467 เศรษฐศาสตร์การเมืองและนโยบายสาธารณะไทย
 Political Economy of Thai Public Policy
3 (3-0-6)
2223471 วัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
 Culture and Development in Thailand
3 (3-0-6)
2223474 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์
 International Political Economy and Globalization
3 (3-0-6)
2223475 เศรษฐศาสตร์การเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น
 Political Economy and Local Development
3 (3-0-6)
2223476 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออก
 Development Strategy and Environmental Management in the Eastern Region
3 (3-0-6)
2223481 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 History of Southeast Asia
3 (3-0-6)
2223486 ภูมิรัฐศาสตร์และยุทธศาสตร์ศึกษา
 Geo-Politics and Stratigic Studies
3 (3-0-6)
2223487 รัฐสังคมและโลกาภิวัฒน์ในอาเซียน
 State, Society and Globalization in ASEAN
3 (3-0-6)
2223490 การเมืองเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ในอาเซียน
 Politics of Ethnic Group in ASEAN
3 (3-0-6)
2224449 สื่อสารมวลชนและการเมืองท้องถิ่น
 Mass Media and Local Politics
3 (3-0-6)
2224450 บทบาทของสตรีในการเมืองท้องถิ่น
 Role of Woman in Local Politics
3 (3-0-6)
2224451 สัมมนากระบวนการสื่อสารในการเมืองท้องถิ่น
 Seminar on Communication process in local politics
3 (3-0-6)
2224454 สัมมนาการเมืองท้องถิ่นในภาคตะวันออก
 Seminar on Local Politics in the Eastern Region
3 (3-0-6)
2224491 ค่านิยมและโลกาภิวัตน์ในอาเซียน
 Value and Globalization in ASEAN
3 (3-0-6)
2224492 เพศสภาพในอาเซียน
 Gender in ASEAN
3 (3-0-6)
2224493 การเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียน
 Politics in ASEAN Countires
3 (3-0-6)
2224495 ไทยในอาเซียน
 Thailand in ASEAN Arena
3 (3-0-6)
2224497 สัมมนาปัญหาความมั่นคงชายแดนของไทยและประเทศในอาเซียน
 Seminar on Border Security of Thailand and ASEAN Countries
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2224416 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
 Preparation for Professional Experience in Political Science
2 (0-90-0)
2224417 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์
 Field Experience in Political Science
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต