สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ภาษาต่างประเทศ
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Thai for Business
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer for Communication
3 (3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
3 (3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
3 (3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
 Indonesian for Communication
3 (3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
 Malaysian for Communication
3 (3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
 Burmese for Communication
3 (3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
 Tagalog for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Ethics and Self Development
3 (3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Philosophy for Life Development
3 (3-0-6)
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 Ethics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด
 Human and Thinking Skills
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 General Laws in Daily Life
3 (3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
3 (3-0-6)

 1.2.3 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human and Self Development
3 (3-0-6)
0002302 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relations
3 (3-0-6)
0002303 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Education
3 (3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
3 (3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
 Aesthetic of Music and Performing Arts
3 (2-2-5)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน
 Art for Daily Life
3 (2-2-5)
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
 Human Custom
3 (3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business in Daily Life
3 (3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration in Daily Life
3 (3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
 Accounting in Daily Life
3 (3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Geography and Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Local wisdom for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai Ways ASEAN Ways
3 (3-0-6)
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 Citizenship in Democracy
3 (3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
 ASEAN Communication
3 (3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Contemporary Situation Analysis for Communication
3 (3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
 Media Literacy in 21st Century
3 (3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 Citizenship in the 21st Century
3 (3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
3 (3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plants for Life
3 (3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture in Daily Life
3 (3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Environment and Modern Technology
3 (3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน
 Gems and Jewelry in Daily Life
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
3 (3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ
 Statistics for Decision Making
3 (3-0-6)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in E-Commerce
3 (2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Practical Workshop in Daily Life
3 (2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
 Basic Technology of Photography and Image Adjustment
3 (2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
 Rhythmic activities and Social dance
3 (2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     100   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ     42   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2021101 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
 Forms and Usage in Modern English 1
3 (3-0-6)
2021102 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2
 Forms and Usage in Modern English 2
3 (3-0-6)
2021103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1
 English for Communication 1
3 (3-0-6)
2021104 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2
 English for Communication 2
3 (3-0-6)
2021105 กลวิธีการอ่านอนุเฉท
 Paragraph Reading Strategies
3 (3-0-6)
2021302 สัทศาสตร์เพื่อการใช้
 Practical English Phonetics
3 (3-0-6)
2022101 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 Basic English Writing
3 (3-0-6)
2022102 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
 Essay Writing
3 (3-0-6)
2022601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
3 (3-0-6)
2023201 การแปลเบื้องต้น
 Introduction to Translation
3 (3-0-6)
2023401 วรรณคดีเบื้องต้น
 Introduction to Literature
3 (3-0-6)
2023601 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
 English for Hotel 1
3 (3-0-6)
2023602 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
 English for Tourism 1
3 (3-0-6)
2024601 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
 Mass Media English 1
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเลือก     39   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2021603 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1
 English for the Secretary 1
3 (3-0-6)
2022103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3
 English for Communication 3
3 (3-0-6)
2022104 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4
 English for Communication 4
3 (3-0-6)
2022105 การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน
 A Discourse Approach in Reading
3 (3-0-6)
2022106 การอ่านและการตีความ
 Reading for Text Interpretation
3 (3-0-6)
2022602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
3 (3-0-6)
2023101 วาทการภาษาอังกฤษ
 Diction and Speech
3 (3-0-6)
2023103 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
 Business English Writing
3 (3-0-6)
2023603 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
 English for Hotel 2
3 (3-0-6)
2023604 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
 English for Tourism 2
3 (3-0-6)
2023605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1
 English for Marketing 1
3 (3-0-6)
2023607 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1
 English for Service in Restaurant 1
3 (3-0-6)
2024101 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
 Public Speaking in English
3 (3-0-6)
2024201 การแปลเอกสารทางธุรกิจ
 Business English Translation
3 (3-0-6)
2024610 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
 English for Public Relations
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3071102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและโรงแรม
 Introduction to Lodging and Hotel Business
3 (3-0-6)
3072201 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
 Tour Operators and Travel Agency Management
3 (3-0-6)
3073201 งานมัคคุเทศก์
 Tourist Guides
3 (2-2-5)
3073305 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
 Hospitality and Communication Arts
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2024801 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Preparation for Professional Experience in Business English
1 (0-2-1)
2024802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Field Experience in Business English
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต