สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ภาษาไทย
 สาขาวิชา : ภาษาไทย


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Thai for Business
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer for Communication
3 (3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
3 (3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
3 (3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
 Indonesian for Communication
3 (3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
 Malaysian for Communication
3 (3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
 Burmese for Communication
3 (3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
 Tagalog for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Ethics and Self Development
3 (3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Philosophy for Life Development
3 (3-0-6)
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 Ethics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด
 Human and Thinking Skills
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 General Laws in Daily Life
3 (3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
3 (3-0-6)

 1.2.3 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human and Self Development
3 (3-0-6)
0002302 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relations
3 (3-0-6)
0002303 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Education
3 (3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
3 (3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
 Aesthetic of Music and Performing Arts
3 (2-2-5)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน
 Art for Daily Life
3 (2-2-5)
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
 Human Custom
3 (3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business in Daily Life
3 (3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration in Daily Life
3 (3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
 Accounting in Daily Life
3 (3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Geography and Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Local wisdom for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai Ways ASEAN Ways
3 (3-0-6)
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 Citizenship in Democracy
3 (3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
 ASEAN Communication
3 (3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Contemporary Situation Analysis for Communication
3 (3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
 Media Literacy in 21st Century
3 (3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 Citizenship in the 21st Century
3 (3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
3 (3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plants for Life
3 (3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture in Daily Life
3 (3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Environment and Modern Technology
3 (3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน
 Gems and Jewelry in Daily Life
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
3 (3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ
 Statistics for Decision Making
3 (3-0-6)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in E-Commerce
3 (2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Practical Workshop in Daily Life
3 (2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
 Basic Technology of Photography and Image Adjustment
3 (2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
 Rhythmic activities and Social dance
3 (2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 2.1.1.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011101 ลักษณะภาษาไทย
 Characteristics of the Thai Language
3 (3-0-6)
2012101 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
 Linguistics for Thai Language Study
3 (3-0-6)
2013101 หลักการอ่านการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai
3 (3-0-6)

 2.1.1.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา     30   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011201 การฟังเพื่อสัมฤทธิผล
 Listening for Achievement
3 (2-2-5)
2011203 หลักและศิลปะการพูด
 Principles and Art of Speaking
3 (2-2-5)
2011205 การสรุปความ
 Summarization
3 (3-0-6)
2011206 การเขียนเชิงปฏิบัติ
 Practical Writing
3 (2-2-5)
2012204 ภาษาเพื่อการเขียนข่าว
 Language for Journalism
3 (2-2-5)
2013201 การอ่านเชิงวิชาการ
 Academic Reading
3 (2-2-5)
2013202 การเขียนภาคนิพนธ์
 Academic Writing
3 (2-2-5)
2014202 ทักษะภาษาไทยในงานเลขานุการ
 Thai Language Skills in Secretarial Work
3 (2-2-5)
2014451 การศึกษาอิสระทางภาษาไทย
 Independent Study in Thai
3 (2-2-5)
2014471 การสัมมนาทางภาษาไทย
 Seminar on Thai Language
3 (2-2-5)

 2.1.1.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011301 วรรณกรรมไทย
 Thai Literatures
3 (3-0-6)
2011302 วรรณกรรมในปัจจุบัน
 Modern literature
3 (3-0-6)
2013306 การวิจารณ์วรรณกรรม
 Literary Criticism
3 (3-0-6)

 2.1.1.4 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2013401 ภาษากับวัฒนธรรม
 Language and Culture
3 (3-0-6)

 2.1.2.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2012102 ภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
 Foreign Languages Related to Thai
3 (3-0-6)
2013102 ภาษาถิ่นของไทย
 Thai Dialectology
3 (2-2-5)

 2.1.2.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2012201 การอ่านทำนองเสนาะ
 Oral Reading in Rhythm
3 (2-2-5)
2012203 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Khmer Language for Business Communication
3 (3-0-6)
2013204 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)

 2.1.2.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดี     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2012305 หลักและศิลปะการประพันธ์ร้อยกรอง
 Principle and Arts of Verification
3 (2-2-5)

 2.1.2.4 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2013403 แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Concepts and Theories Folklore
3 (2-2-5)
2013405 วรรณกรรมเพื่อการแสดง
 Literature for performance
3 (2-2-5)

 2.1.2.5 กลุ่มเนื้อหาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2014501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
 Preparation for Professional Experience Related to Thai Language
1 (1-0-2)
2014502 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperative Education
1 (0-2-1)
2014503 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
 Field Practice of Professional Experience Related to Thai Language
6 (0-450-0)
2014504 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)

 2.2 กลุ่มวิชาอื่น     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2012601 การจัดทำวรรณกรรมสำหรับเด็ก
 Writing Children book
3 (2-2-5)
2012602 การเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
 Principles for MC and Announcers
3 (2-2-5)
2013601 ภาษาเพื่องานบรรณาธิกร
 Language for Editorializing
3 (2-2-5)
2013602 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
 Script Writing
3 (2-2-5)
2014601 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์
 Computer for Thai Language Usage
3 (2-2-5)
2014602 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
 Thai Language for Computer Presentation
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต