สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
 สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Thai for Business
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer for Communication
3 (3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
3 (3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
3 (3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
 Indonesian for Communication
3 (3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
 Malaysian for Communication
3 (3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
 Burmese for Communication
3 (3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
 Tagalog for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Ethics and Self Development
3 (3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Philosophy for Life Development
3 (3-0-6)
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 Ethics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด
 Human and Thinking Skills
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 General Laws in Daily Life
3 (3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
3 (3-0-6)

 1.2.3 ให้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human and Self Development
3 (3-0-6)
0002302 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relations
3 (3-0-6)
0002303 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Education
3 (3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
3 (3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
 Aesthetic of Music and Performing Arts
3 (2-2-5)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน
 Art for Daily Life
3 (2-2-5)
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
 Human Custom
3 (3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business in Daily Life
3 (3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration in Daily Life
3 (3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
 Accounting in Daily Life
3 (3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Geography and Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Local wisdom for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai Ways ASEAN Ways
3 (3-0-6)
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 Citizenship in Democracy
3 (3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
 ASEAN Communication
3 (3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Contemporary Situation Analysis for Communication
3 (3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
 Media Literacy in 21st Century
3 (3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 Citizenship in the 21st Century
3 (3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
3 (3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plants for Life
3 (3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture in Daily Life
3 (3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Environment and Modern Technology
3 (3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน
 Gems and Jewelry in Daily Life
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
3 (3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ
 Statistics for Decision Making
3 (3-0-6)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in E-Commerce
3 (2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Practical Workshop in Daily Life
3 (2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
 Basic Technology of Photography and Image Adjustment
3 (2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
 Rhythmic activities and Social dance
3 (2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     54   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2061101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
 Introduction to Political Science
3 (3-0-6)
2061102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Introduction to Public Administration
3 (3-0-6)
2061103 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
 Introduction to Political Philosophy
3 (3-0-6)
2061104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 Introduction to International Relations
3 (3-0-6)
2061105 การปกครองและการบริหารท้องถิ่น
 Local Governance and Administration
3 (3-0-6)
2062101 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
 Introduction to Political Economy
3 (3-0-6)
2062102 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น
 Concept on Democracy and Participation in Local Governance
3 (3-0-6)
2062103 องค์การและการจัดการภาครัฐ
 Organization and Public Management
3 (3-0-6)
2062104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
 Introduction to Public Policy
3 (3-0-6)
2062105 การวางแผนและการบริหารโครงการ
 Planning and Project Management
3 (3-0-6)
2062106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
 Public Human Resource Administration
3 (3-0-6)
2063101 การบริหารการพัฒนา
 Development Administration
3 (3-0-6)
2063102 จริยศาสตร์และความเป็นธรรมทางสังคม
 Ethics and Social Justice
3 (3-0-6)
2063103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Public Administration Research Methodology
3 (2-2-6)
2063104 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
 Public Administration Theory
3 (2-2-6)
2063105 การบริหารการคลังและงบประมาณ
 Financial and Budgeting Administration
3 (3-0-6)
2064101 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 Statistics for Social Science Research
3 (3-0-6)
2064102 การเมืองกับการบริหาร
 Politics and Administration
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     39   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2061301 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 Civil Law
3 (3-0-6)
2061302 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป
 Criminal Laws 1 : General Principles
3 (3-0-6)
2062201 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
 Comparative Public Administration
3 (3-0-6)
2062203 เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ
 Technique and Public Administration
3 (3-0-6)
2062301 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
 Criminal Laws 2 : Offense
3 (3-0-6)
2062302 กฎหมายปกครอง
 Administrative Law
3 (3-0-6)
2063206 จัดการความขัดแย้งในองค์การ
 Conflict Management in Organizations
3 (3-0-6)
2063207 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 Management Information System
3 (3-0-6)
2063209 วิเคราะห์นโยบาย
 Policy Analysis
3 (3-0-6)
2063210 ประเมินผลโครงการ
 Project Evaluation
3 (3-0-6)
2063214 แรงงานสัมพันธ์
 Labor Relation
3 (3-0-6)
2063220 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
 Economy of Local Community
3 (3-0-6)
2063301 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
 Criminal Procedure Code 1
3 (3-0-6)
2063302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
 Criminal Procedure Code 2
3 (3-0-6)
2064201 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Seminar in Public Administration
3 (3-0-6)
2064301 กฎหมายลักษณะพยาน
 Law of Evidence
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2064001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Preparation for Professional Experience in Public Administration
2 (0-90-0)
2064002 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
1 (0-2-1)
2064003 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Field Experience in Public Administration
5 (0-450-0)
2064004 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต