สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Thai for Business
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer for Communication
3 (3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
3 (3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
3 (3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
 Indonesian for Communication
3 (3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
 Malaysian for Communication
3 (3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
 Burmese for Communication
3 (3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
 Tagalog for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 วิชาบังคับ     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002401 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Ethics and Self Development
3 (3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Philosophy for Life Development
3 (3-0-6)
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 Ethics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด
 Human and Thinking Skills
3 (3-0-6)
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human and Self Development
3 (3-0-6)
0002302 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relations
3 (3-0-6)
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
3 (3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
 Aesthetic of Music and Performing Arts
3 (2-2-5)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน
 Art for Daily Life
3 (2-2-5)
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
 Human Custom
3 (3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 Citizenship in Democracy
3 (3-0-6)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 General Laws in Daily Life
3 (3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
3 (3-0-6)
0002303 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Education
3 (3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business in Daily Life
3 (3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration in Daily Life
3 (3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
 Accounting in Daily Life
3 (3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Geography and Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Local wisdom for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai Ways ASEAN Ways
3 (3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
 ASEAN Communication
3 (3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Contemporary Situation Analysis for Communication
3 (3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
 Media Literacy in 21st Century
3 (3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 Citizenship in the 21st Century
3 (3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
3 (3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plants for Life
3 (3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture in Daily Life
3 (3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Environment and Modern Technology
3 (3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน
 Gems and Jewelry in Daily Life
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
3 (3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ
 Statistics for Decision Making
3 (3-0-6)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in E-Commerce
3 (2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Practical Workshop in Daily Life
3 (2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
 Basic Technology of Photography and Image Adjustment
3 (2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
 Rhythmic activities and Social dance
3 (2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     100   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)     28   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4022511 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
4022512 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4032140 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (3-0-6)
4032141 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
 Genetics Laboratory
1 (0-3-2)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)

 2.2 วิชาบังคับ     43   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5061201 การประมงทั่วไป
 General Fisheries
3 (3-0-6)
5061301 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-4)
5062101 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ
 Aquatic Invertebrates
3 (2-3-4)
5062102 มีนวิทยา
 Ichthyology
3 (2-3-4)
5062121 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
 Aquatic Ecology
3 (2-3-4)
5062301 คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ
 Water Quality and Water Analysis
3 (2-3-4)
5062302 โรคสัตว์น้ำ
 Aquatic Animals Disease
3 (2-3-4)
5063301 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
 Aquatic Anminal Nutrition
3 (2-3-4)
5063304 เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
 Aquatic Organisms Propagation Technology
3 (2-3-4)
5063306 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 Freshwater Animals Culture Technology
3 (2-3-4)
5063307 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ทะเลและชายฝั่ง
 Mariculture and Coastal Aqaculture Technology
3 (2-3-4)
5063401 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Statistics for Aquaculture Research
3 (3-0-6)
5063411 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Research Methods in Aquaculture Technology
3 (2-3-4)
5064301 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
 Sustainable Aquaculture Technology
3 (2-3-4)
5064471 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Seminar in Aquaculture Technology
1 (0-2-2)

 2.3 วิชาเลือก     21   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5061001 ทักษะการปฏิบัติงานทางน้ำ
 Field Practical Skill in Aquatic
1 (0-3-2)
5062001 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 English for Aquaculture Technology
2 (1-2-3)
5063102 แพลงก์ตอนวิทยา
 Planktonology
3 (2-3-4)
5063103 ชีววิทยาทางทะเล
 Marine Biology
3 (2-3-4)
5063202 ชีววิทยาประมง
 Fishery Biology
3 (2-3-4)
5063203 มาตรฐานและการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
 Aquafarm Standard and Management
3 (2-3-4)
5063302 วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพ
 Aquatic Animals Feedstuffs and Quality Evaluation
3 (2-3-4)
5063303 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
 Feed Production Technology of Aquatic Animal
3 (2-3-4)
5063305 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
 Plankton Culture Technology
3 (2-3-4)
5063308 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง
 Technology of Shrimp Culture
3 (2-3-4)
5064305 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพืชน้ำและสาหร่ายขนาดใหญ่
 Aquatic Plants and Macroalgae Culture Technology
3 (2-3-4)
5064306 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม
 Ornamental Aquatic Animals Culture Technology
3 (2-3-4)
5064308 เทคนิคการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำ
 Technique of Live Food Culture for Aquatic Animals Raising
3 (2-3-4)
5064309 เทคนิคการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Techniques of Drugs and Chemical Agents Application for Aquaculture
3 (2-3-4)
5064310 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Business Entrepreneur in Aquaculture
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาวิจัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5003802 เตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
1 (0-2-1)
5003802 เตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
1 (0-90-0)
5004802 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)
5062801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Field Practice in Aquaculture
1 (0-90-0)
5063801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Preparation for Field Experience in Aquaculture Technology
1 (0-90-0)
5064481 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Special Problems in Aquaculture Technology
3 (0-6-3)
5064801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Field Experience in Aquaculture Technology
3 (0-350-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต