สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : คหกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Thai for Business
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer for Communication
3 (3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
3 (3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
3 (3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
 Indonesian for Communication
3 (3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
 Malaysian for Communication
3 (3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
 Burmese for Communication
3 (3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
 Tagalog for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 วิชาบังคับ     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002401 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Ethics and Self Development
3 (3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Philosophy for Life Development
3 (3-0-6)
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 Ethics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด
 Human and Thinking Skills
3 (3-0-6)
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human and Self Development
3 (3-0-6)
0002302 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relations
3 (3-0-6)
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
3 (3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
 Aesthetic of Music and Performing Arts
3 (2-2-5)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน
 Art for Daily Life
3 (2-2-5)
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
 Human Custom
3 (3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 Citizenship in Democracy
3 (3-0-6)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 General Laws in Daily Life
3 (3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
3 (3-0-6)
0002303 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Education
3 (3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business in Daily Life
3 (3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration in Daily Life
3 (3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
 Accounting in Daily Life
3 (3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Geography and Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Local wisdom for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai Ways ASEAN Ways
3 (3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
 ASEAN Communication
3 (3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Contemporary Situation Analysis for Communication
3 (3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
 Media Literacy in 21st Century
3 (3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 Citizenship in the 21st Century
3 (3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
3 (3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plants for Life
3 (3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture in Daily Life
3 (3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Environment and Modern Technology
3 (3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน
 Gems and Jewelry in Daily Life
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
3 (3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ
 Statistics for Decision Making
3 (3-0-6)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in E-Commerce
3 (2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Practical Workshop in Daily Life
3 (2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
 Basic Technology of Photography and Image Adjustment
3 (2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
 Rhythmic activities and Social dance
3 (2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     100   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน     18   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4031460 จุลชีววิทยาสำหรับคหกรรมศาสตร์
 Microbiology for Home Economics
3 (3-0-6)
4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับคหกรรมศาสตร์
 Microbiology for Home Economics Laboratory
1 (0-3-2)
4091802 คณิตศาสตร์สำหรับคหกรรมศาสตร์
 Mathematics for Home Economics
3 (3-0-6)
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ     18   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
 Fundamental of Home Economics
2 (2-0-4)
4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค
 Consumption Economics
3 (3-0-6)
4512102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพคหกรรมศาสตร์
 Computer and Information Technology in Home Economics
2 (1-2-4)
4513101 การวางแผนการทดลองทางคหกรรมศาสตร์
 Experimental Design for Home Economics
3 (3-0-6)
4513171 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
 Seminar in Home Economics
2 (1-2-4)
4514101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์
 Home Economics Business Management
3 (2-2-6)
4514181 การวิจัยคหกรรมศาสตร์
 Research in Home Economics
3 (2-2-6)

 2.3 วิชาบังคับ     28   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4511201 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Applied Arts in Home Economics
2 (1-2-4)
4511202 โภชนาการ
 Nutrition
2 (2-0-4)
4512201 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
 Family and Community Resource Management
3 (3-0-6)
4512202 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย
 Principle of Thai Food and Thai Dessert Preparation
3 (2-2-6)
4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
 Science of Cookery
3 (2-2-6)
4512204 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในอาหาร
 Food Sanitation and Food Safety
2 (2-0-4)
4512205 อาหารสำหรับชีวิตประจำวัน
 Food for Daily Life
2 (1-2-4)
4512208 งานใบตอง
 Banana-Leaf Craft
2 (1-2-4)
4512209 การแกะสลักผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Carving
2 (1-2-4)
4512210 การจัดดอกไม้
 Floral Arrangement
2 (1-2-4)
4514206 ผ้าและการตัดเย็บ
 Textile Fabric and Sewing
2 (1-2-4)
4514207 พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์
 Human Development Family and Reproductive health
3 (3-0-6)

 2.4 วิชาเลือก     30   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4512301 โภชนศาสตร์ครอบครัว
 Family Nutrition
3 (2-2-6)
4513301 โภชนบำบัด
 Diet Therapy
3 (2-2-6)
4513302 อาหารไทย
 Thai Cuisine
3 (2-2-6)
4513303 อาหารท้องถิ่น
 Local Food
3 (2-2-6)
4513304 เบเกอรี่
 Bakery
3 (2-2-6)
4513305 การแต่งหน้าเค้กและขนม
 Cake and Dessert Decoration
2 (1-2-4)
4513306 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
 Food Preservation and Food Processing
3 (2-2-6)
4513307 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
 Sensory Evaluation
2 (1-2-4)
4513308 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
3 (2-2-6)
4513309 ขนมไทย
 Thai Desserts
2 (1-2-4)
4513310 อาหารว่าง
 Snack Cookery
3 (2-2-6)
4513311 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร
 Catering and Food Service
3 (2-2-6)
4513312 การออกแบบ ตกแต่ง และการนำเสนอทางอาหารและโภชนาการ
 Design Decoration and Presentation Techniques in Food and Nutrition
3 (2-2-6)

 2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4514401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 Preparation for Professional Experience in Home Economics
1 (0-2-1)
4514402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 Field Experience in Home Economics
6 (0-450-0)
4514411 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
1 (0-2-1)
4514412 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต