สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ดนตรี
 สาขาวิชา : ดนตรี


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     12   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (3-0-6)
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 English for Communication
3 (3-0-6)
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (3-0-6)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Thai for Business
3 (3-0-6)

 1.1.3 กลุ่มวิชาภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
 Vietnamese for Communication
3 (3-0-6)
0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer for Communication
3 (3-0-6)
0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 Japanese for Communication
3 (3-0-6)
0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
 Korean for Communication
3 (3-0-6)
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 French for Communication
3 (3-0-6)
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
 Indonesian for Communication
3 (3-0-6)
0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร
 Malaysian for Communication
3 (3-0-6)
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
 Burmese for Communication
3 (3-0-6)
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร
 Tagalog for Communication
3 (3-0-6)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     9   หน่วยกิต
 1.2.1 วิชาบังคับ     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002401 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Ethics and Self Development
3 (3-0-6)
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Philosophy for Life Development
3 (3-0-6)
0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน
 Ethics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด
 Human and Thinking Skills
3 (3-0-6)
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน
 Human and Self Development
3 (3-0-6)
0002302 มนุษยสัมพันธ์
 Human Relations
3 (3-0-6)
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม
 Leadership and Followship
3 (3-0-6)
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและการแสดง
 Aesthetic of Music and Performing Arts
3 (2-2-5)
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน
 Art for Daily Life
3 (2-2-5)
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย
 Human Custom
3 (3-0-6)
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 Communication in Daily Life
3 (3-0-6)
0002315 มนุษย์กับสังคม
 Human and Society
3 (3-0-6)
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 Citizenship in Democracy
3 (3-0-6)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0002201 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 General Laws in Daily Life
3 (3-0-6)
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Economics in Daily Life
3 (3-0-6)
0002204 ตะวันออกศึกษา
 Eastern Studies
3 (3-0-6)
0002303 จิตตปัญญาศึกษา
 Contemplative Education
3 (3-0-6)
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน
 Business in Daily Life
3 (3-0-6)
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน
 Financial Administration in Daily Life
3 (3-0-6)
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน
 Accounting in Daily Life
3 (3-0-6)
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 Geography and Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002314 โลกาภิวัตน์กับสังคมไทย
 Globalization and Thai Society
3 (3-0-6)
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Local wisdom for Sustainable Development
3 (3-0-6)
0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai Ways ASEAN Ways
3 (3-0-6)
0002319 การสื่อสารอาเซียน
 ASEAN Communication
3 (3-0-6)
0002320 การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อการสื่อสาร
 Contemporary Situation Analysis for Communication
3 (3-0-6)
0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21
 Media Literacy in 21st Century
3 (3-0-6)
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
 Citizenship in the 21st Century
3 (3-0-6)
0002323 หลักพื้นฐานการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
 Fundamental Principles of Protection in Intellectual Property Rights
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ
 Life and Nature
3 (3-0-6)
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life
3 (3-0-6)
0003103 ชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health
3 (3-0-6)
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต
 Plants for Life
3 (3-0-6)
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน
 Agriculture in Daily Life
3 (3-0-6)
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
 Environment and Modern Technology
3 (3-0-6)
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับในชีวิตประจำวัน
 Gems and Jewelry in Daily Life
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
 Mathematics for Decision Making
3 (3-0-6)
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (3-0-6)
0003204 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (3-0-6)
0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป
 General Applications of Statistics
3 (3-0-6)
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน
 Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ
 Statistics for Decision Making
3 (3-0-6)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น
 Introduction to Information and Communication Technology
3 (2-2-5)
0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตสมัยใหม่
 Information Technology for Modern Life
3 (3-0-6)
0003303 การจัดการธุรกิจยุคใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์
 Modern Business Management in Computer
3 (2-2-5)
0003304 การจัดการธุรกิจยุคใหม่แบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 Modern Business Management in E-Commerce
3 (2-2-5)
0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
 Practical Workshop in Daily Life
3 (2-2-5)
0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการถ่ายภาพและตกแต่งภาพ
 Basic Technology of Photography and Image Adjustment
3 (2-2-5)
0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ
 Rhythmic activities and Social dance
3 (2-2-5)
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
 Recreation for Health
3 (2-2-5)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     51   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2051101 พื้นฐานดนตรีไทย
 Fundamental of Thai Music
3 (3-0-6)
2051102 ประวัติดนตรีไทย
 History of Thai Music
3 (3-0-6)
2051103 องค์ประกอบของดนตรีไทย
 Elements of Thai Music
3 (3-0-6)
2051201 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
 Music Theory 1
3 (3-0-6)
2051202 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
 Music Theory 2
3 (3-0-6)
2051203 ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป
 An Outline of Western Music
3 (3-0-6)
2051207 องค์ประกอบของดนตรีสากล
 Elements of Music
3 (3-0-6)
2051301 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย
 Performance of Thai music Fundamental
3 (2-2-5)
2051302 การอ่านและเขียนโน้ตไทย
 Solfege and Thai Dictation
3 (2-2-5)
2051401 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล
 Performance of Music Fundamental
3 (2-2-5)
2051402 การอ่านและเขียนโน้ตสากล
 Solfege and Dictation
3 (2-2-5)
2051403 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง
 Performance of Chorus Vocal
3 (2-2-5)
2052501 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
 Introduction to Music Computer
3 (2-2-5)
2053001 ธุรกิจดนตรี
 Music Bussiness
3 (3-0-6)
2053002 หลักการประพันธ์เบื้องต้น
 Elements of Composition
3 (2-2-5)
2054001 การเสนอผลงานดนตรี
 Musical Presentation
3 (2-2-5)
2054002 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์
 Research Methods in Music
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     24   หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกดนตรีไทย     24   หน่วยกิต
 2.2.1.1 ภาคทฤษฎี     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052101 ทฤษฎีดนตรีไทย
 Theory of Thai Music
3 (3-0-6)
2052102 การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย
 Maintenance and Repair of Thai Music Instruments
3 (3-0-6)
2053101 การวิเคราะห์เพลงไทย
 Form and Analysis of Thai Music
3 (3-0-6)
2053102 การปรับวงดนตรีไทย
 Thai Music Conduction
3 (3-0-6)

 2.2.1.2 ภาคปฏิบัติ     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052301 ปฏิบัติปี่พาทย์ 1
 Performance of Pi Phat Fundamentals 1
3 (2-2-5)
2052302 ปฏิบัติปี่พาทย์ 2
 Performance of Pi Phat Fundamentals 2
3 (2-2-5)
2052303 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1
 Performance of Thai Strings Fundamentals 1
3 (2-2-5)
2052304 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2
 Performance of Thai Strings Fundamentals 2
3 (2-2-5)
2052305 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1
 Performance of Thai Singing 1
3 (2-2-5)
2052306 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2
 Performance of Thai Singing 2
3 (2-2-5)
2053301 ปฏิบัติปี่พาทย์ 3
 Performance of Pi Phat Fundamentals 3
3 (2-2-5)
2053302 ปฏิบัติปี่พาทย์ 4
 Performance of Pi Phat Fundamentals 4
3 (2-2-5)
2053303 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3
 Performance of Thai Strings Fundamentals 3
3 (2-2-5)
2053304 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 4
 Performance of Thai Strings Fundamentals 4
3 (2-2-5)
2053305 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3
 Performance of Thai Singing 3
3 (2-2-5)
2053306 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4
 Performance of Thai Singing 4
3 (2-2-5)

 2.2.2 วิชาเอกดนตรีสากล     24   หน่วยกิต
 2.2.2.1 ภาคทฤษฎี     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052201 ทฤษฎีการประสานเสียง
 Theory of Harmony
3 (3-0-6)
2052202 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์
 Forms and Analysis
3 (3-0-6)
2052203 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีป๊อปปูล่าร์
 Arranging for Popular Music
3 (3-0-6)
2053201 การสอดทำนองตะวันตก
 Counterpoint
3 (3-0-6)

 2.2.2.2 ภาคปฏิบัติ     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
 Performance of Woodwind 1
3 (2-2-5)
2052402 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
 Performance of Woodwind 2
3 (2-2-5)
2052403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
 Performance of Brass 1
3 (2-2-5)
2052404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
 Performance of Brass 2
3 (2-2-5)
2052405 ปฏิบัติขับร้องสากล 1
 Voice 1
3 (2-2-5)
2052406 ปฏิบัติขับร้องสากล 2
 Voice 2
3 (2-2-5)
2052407 ปฏิบัติกีตาร์ 1
 Performance of Guitar 1
3 (2-2-5)
2052408 ปฏิบัติกีตาร์ 2
 Performance of Guitar 2
3 (2-2-5)
2052409 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
 Performance of Keyboard 1
3 (2-2-5)
2052410 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2
 Performance of Keyboard 2
3 (2-2-5)
2052411 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
 Performance of Percussion 1
3 (2-2-5)
2052412 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
 Performance of Percussion 2
3 (2-2-5)
2053401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
 Performance of Woodwind 3
3 (2-2-5)
2053402 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4
 Performance of Woodwind 4
3 (2-2-5)
2053403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
 Performance of Brass 3
3 (2-2-5)
2053404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4
 Performance of Brass 4
3 (2-2-5)
2053405 ปฏิบัติขับร้องสากล 3
 Voice 3
3 (2-2-5)
2053406 ปฏิบัติขับร้องสากล 4
 Voice 4
3 (2-2-5)
2053407 ปฏิบัติกีตาร์ 3
 Performance of Guitar 3
3 (2-2-5)
2053408 ปฏิบัติกีตาร์ 4
 Performance of Guitar 4
3 (2-2-5)
2053409 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3
 Performance of Keyboard 3
3 (2-2-5)
2053410 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4
 Performance of Keyboard 4
3 (2-2-5)
2053411 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
 Performance of Percussion 3
3 (2-2-5)
2053412 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
 Performance of Percussion 4
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก     3   หน่วยกิต
 2.3.1 วิชาเอกดนตรีไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2053307 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด
 Performance of Imitative and Syncopative
3 (2-2-5)
2053308 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ
 Performance of Independent Study in Thai Practical
3 (2-2-5)
2054301 ปฏิบัติอังกะลุง
 Performance of Ang – kalung
3 (2-2-5)
2054302 หน้าทับดนตรีไทย
 Rhythmic Pattern in Thai Music
3 (3-0-6)

 2.3.2 วิชาเอกดนตรีสากล     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2053202 หลักการโยธวาทิต
 Principles of Band Music
3 (3-0-6)
2053203 การอำนวยเพลงเบื้องต้น
 Introduction to Conducting
3 (3-0-6)
2053413 ปฏิบัติรวมวงคอมโบ
 Performance of Combo band
3 (2-2-5)
2053414 ปฏิบัติวงโยธวาทิต
 Performance of Band Music
3 (2-2-5)
2053415 ปฏิบัติรวมวงเล็ก
 Performance of Ensemble
3 (2-2-5)
2053501 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
 Productions of Computerized Music
3 (2-2-5)
2054501 การบันทึกเสียง
 Recording Studio
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2053601 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
 Preparation for Professional Experience in Music
2 (0-90-0)
2054601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
 Field Experience in Music
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต