สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่งคั่ง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1.1 กลุ่มวิชาแกน (พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)     26   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4021101 เคมี 1
 Chemistry 1
3 (3-0-6)
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1
 Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-2)
4021103 เคมี 2
 Chemistry 2
3 (3-0-6)
4021104 ปฏิบัติการเคมี 2
 Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)
4031103 ชีววิทยา 1
 Biology 1
3 (3-0-6)
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 Biology Laboratory 1
1 (0-3-2)
4031105 ชีววิทยา 2
 Biology 2
3 (3-0-6)
4031106 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 Biology Laboratory 2
1 (0-3-2)
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4091403 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)

 2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4022511 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
4022512 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4022613 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4022614 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-6)

 2.2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4062101 หลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 Principles of Environmental Science and Technology
3 (3-0-6)
4062102 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Ecology
3 (2-2-5)

 2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4063201 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Toxicology
3 (3-0-6)
4063202 การควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
 Environmental Pollution Control
3 (3-0-6)
4063203 คุณภาพน้ำและน้ำเสีย
 Water and Wastewater Quality
3 (2-2-5)
4063204 มลพิษทางน้ำและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 Water Pollution and Wastewater Treatment Technology
3 (3-0-6)
4064201 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
 Environmental Remediation Technology
3 (3-0-6)

 2.2.3 กลุ่มวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4063301 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (3-0-6)
4063302 กฎหมายและเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Law and Economics
3 (3-0-6)
4063303 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม
 Environmental Risk Assessment
3 (3-0-6)
4064301 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management System
3 (3-0-6)

 2.2.4 กลุ่มวิชาการวิจัยและจริยธรรม     5   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4063471 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 Seminar in Environmental Science and Technology
1 (0-2-1)
4064401 จริยธรรมวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 Professional Ethics in Environmental Science and Technology
1 (1-0-2)
4064481 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 Special Problems in Environmental Science and Technology
3 (0-9-0)

 2.3 วิชาเลือกเฉพาะด้าน     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4063304 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
 Geographic Information Systems for Environmental Management
3 (2-2-5)
4063305 หลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
 Principles of Industrial Hygiene and Safety
3 (2-2-5)
4063306 ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย การบำบัดและการจัดการ
 Solid and Hazardous Waste Treatment and Management
3 (2-2-5)
4064302 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 Natural Resource Management and Land Use Planning
3 (3-0-6)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต
 4 หมวดวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4063501 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 Preparation for Professional Experience
1 (0-45-0)
4063502 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
1 (0-2-1)
4064501 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 Professional Experience
3 (0-270-0)
4064502 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-450-0)