สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : สถิติ
 สาขาวิชา : สถิติประยุกต์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่งคั่ง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ     90   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4001102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 Basic Science
3 (2-2-5)
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4091403 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)
4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
 Mathematics for Computer
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาบังคับ     52   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111101 หลักสถิติ
 Principles of Statistics
3 (3-0-6)
4111102 สถิติวิเคราะห์ 1
 Statistics Analysis 1
3 (3-0-6)
4112101 สถิติวิเคราะห์ 2
 Statistics Analysis 2
3 (3-0-6)
4112102 การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์
 Use of English for Applied Statistics
3 (3-0-6)
4112202 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1
 Probability Theory 1
3 (3-0-6)
4112203 สถิติคณิตศาสตร์ 1
 Mathematical Statistics 1
3 (3-0-6)
4112204 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
 Nonparametric Statistics
3 (3-0-6)
4112301 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
 Statistical Packages
3 (2-2-5)
4113101 การวิเคราะห์การถดถอย
 Regression Analysis
3 (3-0-6)
4113103 ปัญหาการเก็บรวมรวมข้อมูล
 Problem in Data Collections
3 (3-0-6)
4113104 หลักการวิจัย
 Principles of Research
3 (3-0-6)
4113201 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
 Sampling Techniques
3 (3-0-6)
4113203 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น
 Introduction to Experimental Design
3 (3-0-6)
4113471 สัมมนาทางสถิติประยุกต์
 Seminar in Applied Statistics
1 (0-2-2)
4113602 เทคนิคทางสถิติเพื่อการประเมินโครงการ
 Statistical Techniques for Project Evaluation
3 (3-0-6)
4114481 โครงงานพิเศษ
 Special project
3 (0-6-6)
9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 Data Structure and Algorithm
3 (3-0-6)
9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)

 2.3 วิชาเลือก     21   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3021101 องค์การและการจัดการ
 Organization and Management
3 (3-0-6)
4112701 การวิจัยดำเนินงาน 1
 Operations Research 1
3 (3-0-6)
4113102 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ
 Exploratory Data Analysis
3 (3-0-6)
4113202 ทฤษฎีการตัดสินใจ
 Decision Theory
3 (3-0-6)
4113601 เทคนิคการพยากรณ์
 Forecastion Techniques
3 (3-0-6)
4113603 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
 Statistical Quality Control
3 (3-0-6)
9014111 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล
 Data mining and Data Warehouse
3 (2-2-5)

 2.4 วิชาฝึกประสบการวิชาชีพ/สหกิจศึกษา     5   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4114801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติประยุกต์
 Preparation for Professional Experience in Applied Statistics
2 (0-90-0)
4114802 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
2 (0-90-0)
4114803 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติประยุกต์
 Field Experience in Applied Statistics
3 (0-350-0)
4114804 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
3 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต