สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : คหกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่งคั่ง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ     100   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน     18   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4031460 จุลชีววิทยาสำหรับคหกรรมศาสตร์
 Microbiology for Home Economics
3 (3-0-6)
4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับคหกรรมศาสตร์
 Microbiology for Home Economics Laboratory
1 (0-3-2)
4091802 คณิตศาสตร์สำหรับคหกรรมศาสตร์
 Mathematics for Home Economics
3 (3-0-6)
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ     18   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
 Fundamental of Home Economics
2 (2-0-4)
4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค
 Consumption Economics
3 (3-0-6)
4512102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพคหกรรมศาสตร์
 Computer and Information Technology in Home Economics
2 (1-2-4)
4513101 การวางแผนการทดลองทางคหกรรมศาสตร์
 Experimental Design for Home Economics
3 (3-0-6)
4513171 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
 Seminar in Home Economics
2 (1-2-4)
4514101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์
 Home Economics Business Management
3 (2-2-6)
4514181 การวิจัยคหกรรมศาสตร์
 Research in Home Economics
3 (2-2-6)

 2.3 วิชาบังคับ     28   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4511201 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Applied Arts in Home Economics
2 (1-2-4)
4511202 โภชนาการ
 Nutrition
2 (2-0-4)
4512201 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชน
 Family and Community Resource Management
3 (3-0-6)
4512202 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย
 Principle of Thai Food and Thai Dessert Preparation
3 (2-2-6)
4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
 Science of Cookery
3 (2-2-6)
4512204 การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยในอาหาร
 Food Sanitation and Food Safety
2 (2-0-4)
4512205 อาหารสำหรับชีวิตประจำวัน
 Food for Daily Life
2 (1-2-4)
4512208 งานใบตอง
 Banana-Leaf Craft
2 (1-2-4)
4512209 การแกะสลักผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Carving
2 (1-2-4)
4512210 การจัดดอกไม้
 Floral Arrangement
2 (1-2-4)
4514206 ผ้าและการตัดเย็บ
 Textile Fabric and Sewing
2 (1-2-4)
4514207 พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์
 Human Development Family and Reproductive health
3 (3-0-6)

 2.4 วิชาเลือก     30   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4512301 โภชนศาสตร์ครอบครัว
 Family Nutrition
3 (2-2-6)
4513301 โภชนบำบัด
 Diet Therapy
3 (2-2-6)
4513302 อาหารไทย
 Thai Cuisine
3 (2-2-6)
4513303 อาหารท้องถิ่น
 Local Food
3 (2-2-6)
4513304 เบเกอรี่
 Bakery
3 (2-2-6)
4513305 การแต่งหน้าเค้กและขนม
 Cake and Dessert Decoration
2 (1-2-4)
4513306 การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหาร
 Food Preservation and Food Processing
3 (2-2-6)
4513307 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
 Sensory Evaluation
2 (1-2-4)
4513308 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
3 (2-2-6)
4513309 ขนมไทย
 Thai Desserts
2 (1-2-4)
4513310 อาหารว่าง
 Snack Cookery
3 (2-2-6)
4513311 การจัดเลี้ยงและการบริการอาหาร
 Catering and Food Service
3 (2-2-6)
4513312 การออกแบบ ตกแต่ง และการนำเสนอทางอาหารและโภชนาการ
 Design Decoration and Presentation Techniques in Food and Nutrition
3 (2-2-6)

 2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4514401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 Preparation for Professional Experience in Home Economics
1 (0-2-1)
4514402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 Field Experience in Home Economics
6 (0-450-0)
4514411 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
1 (0-2-1)
4514412 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต