สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : รัฐประศาสนศาสตร์
 สาขาวิชา : รัฐประศาสนศาสตร์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่นคง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     54   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2061101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
 Introduction to Political Science
3 (3-0-6)
2061102 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Introduction to Public Administration
3 (3-0-6)
2061103 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
 Introduction to Political Philosophy
3 (3-0-6)
2061104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 Introduction to International Relations
3 (3-0-6)
2061105 การปกครองและการบริหารท้องถิ่น
 Local Governance and Administration
3 (3-0-6)
2062101 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
 Introduction to Political Economy
3 (3-0-6)
2062102 แนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น
 Concept on Democracy and Participation in Local Governance
3 (3-0-6)
2062103 องค์การและการจัดการภาครัฐ
 Organization and Public Management
3 (3-0-6)
2062104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
 Introduction to Public Policy
3 (3-0-6)
2062105 การวางแผนและการบริหารโครงการ
 Planning and Project Management
3 (3-0-6)
2062106 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
 Public Human Resource Administration
3 (3-0-6)
2063101 การบริหารการพัฒนา
 Development Administration
3 (3-0-6)
2063102 จริยศาสตร์และความเป็นธรรมทางสังคม
 Ethics and Social Justice
3 (3-0-6)
2063103 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Public Administration Research Methodology
3 (2-2-6)
2063104 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
 Public Administration Theory
3 (2-2-6)
2063104 ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์
 Public Administration Theory
3 (3-0-6)
2063105 การบริหารการคลังและงบประมาณ
 Financial and Budgeting Administration
3 (3-0-6)
2064101 สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 Statistics for Social Science Research
3 (3-0-6)
2064102 การเมืองกับการบริหาร
 Politics and Administration
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     39   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2061301 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 Civil Law
3 (3-0-6)
2061302 กฎหมายอาญา 1 : บทบัญญัติทั่วไป
 Criminal Laws 1 : General Principles
3 (3-0-6)
2062201 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
 Comparative Public Administration
3 (3-0-6)
2062203 เทคนิคและการบริหารจัดการภาครัฐ
 Technique and Public Administration
3 (3-0-6)
2062301 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด
 Criminal Laws 2 : Offense
3 (3-0-6)
2062302 กฎหมายปกครอง
 Administrative Law
3 (3-0-6)
2063206 จัดการความขัดแย้งในองค์การ
 Conflict Management in Organizations
3 (3-0-6)
2063207 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 Management Information System
3 (3-0-6)
2063209 วิเคราะห์นโยบาย
 Policy Analysis
3 (3-0-6)
2063210 ประเมินผลโครงการ
 Project Evaluation
3 (3-0-6)
2063214 แรงงานสัมพันธ์
 Labor Relation
3 (3-0-6)
2063220 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
 Economy of Local Community
3 (3-0-6)
2063301 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
 Criminal Procedure Code 1
3 (3-0-6)
2063302 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
 Criminal Procedure Code 2
3 (3-0-6)
2064201 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
 Seminar in Public Administration
3 (3-0-6)
2064301 กฎหมายลักษณะพยาน
 Law of Evidence
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2064001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Preparation for Professional Experience in Public Administration
2 (0-90-0)
2064002 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-operative Education
1 (0-2-1)
2064003 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
 Field Experience in Public Administration
5 (0-450-0)
2064004 สหกิจศึกษา
 Co-operative Education
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต