สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ภาษาไทย
 สาขาวิชา : ภาษาไทย


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่นคง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 2.1.1.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011101 ลักษณะภาษาไทย
 Characteristics of the Thai Language
3 (3-0-6)
2012101 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
 Linguistics for Thai Language Study
3 (3-0-6)
2013101 หลักการอ่านการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai
3 (3-0-6)

 2.1.1.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา     30   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011201 การฟังเพื่อสัมฤทธิผล
 Listening for Achievement
3 (2-2-5)
2011203 หลักและศิลปะการพูด
 Principles and Art of Speaking
3 (2-2-5)
2011205 การสรุปความ
 Summarization
3 (3-0-6)
2011206 การเขียนเชิงปฏิบัติ
 Practical Writing
3 (2-2-5)
2012204 ภาษาเพื่อการเขียนข่าว
 Language for Journalism
3 (2-2-5)
2013201 การอ่านเชิงวิชาการ
 Academic Reading
3 (2-2-5)
2013202 การเขียนภาคนิพนธ์
 Academic Writing
3 (2-2-5)
2014202 ทักษะภาษาไทยในงานเลขานุการ
 Thai Language Skills in Secretarial Work
3 (2-2-5)
2014451 การศึกษาอิสระทางภาษาไทย
 Independent Study in Thai
3 (2-2-5)
2014471 การสัมมนาทางภาษาไทย
 Seminar on Thai Language
3 (2-2-5)

 2.1.1.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2011301 วรรณกรรมไทย
 Thai Literatures
3 (3-0-6)
2011302 วรรณกรรมในปัจจุบัน
 Modern literature
3 (3-0-6)
2013306 การวิจารณ์วรรณกรรม
 Literary Criticism
3 (3-0-6)

 2.1.1.4 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2013401 ภาษากับวัฒนธรรม
 Language and Culture
3 (3-0-6)

 2.1.2.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2012102 ภาษาต่างประเทศที่สัมพันธ์กับภาษาไทย
 Foreign Languages Related to Thai
3 (3-0-6)
2013102 ภาษาถิ่นของไทย
 Thai Dialectology
3 (2-2-5)

 2.1.2.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2012201 การอ่านทำนองเสนาะ
 Oral Reading in Rhythm
3 (2-2-5)
2012203 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
 Khmer Language for Business Communication
3 (3-0-6)
2013204 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
 Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)

 2.1.2.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดี     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2012305 หลักและศิลปะการประพันธ์ร้อยกรอง
 Principle and Arts of Verification
3 (2-2-5)

 2.1.2.4 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2013403 แนวคิดและทฤษฎีคติชนวิทยาเบื้องต้น
 Introduction to Concepts and Theories Folklore
3 (2-2-5)
2013405 วรรณกรรมเพื่อการแสดง
 Literature for performance
3 (2-2-5)

 2.1.2.5 กลุ่มเนื้อหาวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2014501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
 Preparation for Professional Experience Related to Thai Language
1 (1-0-2)
2014502 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperative Education
1 (0-2-1)
2014503 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
 Field Practice of Professional Experience Related to Thai Language
6 (0-450-0)
2014504 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)

 2.2 กลุ่มวิชาอื่น     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2012601 การจัดทำวรรณกรรมสำหรับเด็ก
 Writing Children book
3 (2-2-5)
2012602 การเป็นพิธีกรและผู้ประกาศ
 Principles for MC and Announcers
3 (2-2-5)
2013601 ภาษาเพื่องานบรรณาธิกร
 Language for Editorializing
3 (2-2-5)
2013602 การเขียนบทวิทยุและโทรทัศน์
 Script Writing
3 (2-2-5)
2014601 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์
 Computer for Thai Language Usage
3 (2-2-5)
2014602 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอด้วยคอมพิวเตอร์
 Thai Language for Computer Presentation
3 (2-2-5)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต