สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ภาษาต่างประเทศ
 สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษธุรกิจ


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่นคง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ     100   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ     42   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2021101 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 1
 Forms and Usage in Modern English 1
3 (3-0-6)
2021102 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษสมัยใหม่ 2
 Forms and Usage in Modern English 2
3 (3-0-6)
2021103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 1
 English for Communication 1
3 (3-0-6)
2021104 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2
 English for Communication 2
3 (3-0-6)
2021105 กลวิธีการอ่านอนุเฉท
 Paragraph Reading Strategies
3 (3-0-6)
2021302 สัทศาสตร์เพื่อการใช้
 Practical English Phonetics
3 (3-0-6)
2022101 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น
 Basic English Writing
3 (3-0-6)
2022102 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ
 Essay Writing
3 (3-0-6)
2022601 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
 Business English 1
3 (3-0-6)
2023201 การแปลเบื้องต้น
 Introduction to Translation
3 (3-0-6)
2023401 วรรณคดีเบื้องต้น
 Introduction to Literature
3 (3-0-6)
2023601 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1
 English for Hotel 1
3 (3-0-6)
2023602 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
 English for Tourism 1
3 (3-0-6)
2024601 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1
 Mass Media English 1
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเลือก     39   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2021603 ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ 1
 English for the Secretary 1
3 (3-0-6)
2022103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3
 English for Communication 3
3 (3-0-6)
2022104 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4
 English for Communication 4
3 (3-0-6)
2022105 การเชื่อมโยงองค์ประกอบในการอ่าน
 A Discourse Approach in Reading
3 (3-0-6)
2022106 การอ่านและการตีความ
 Reading for Text Interpretation
3 (3-0-6)
2022602 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
 Business English 2
3 (3-0-6)
2023101 วาทการภาษาอังกฤษ
 Diction and Speech
3 (3-0-6)
2023102 การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Reading Business English
3 (3-0-6)
2023103 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจ
 Business English Writing
3 (3-0-6)
2023501 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเจ้าของภาษาอังกฤษ
 Socio-cultural Backgrounds of English-speaking Countries
3 (3-0-6)
2023603 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
 English for Hotel 2
3 (3-0-6)
2023604 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
 English for Tourism 2
3 (3-0-6)
2023605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1
 English for Marketing 1
3 (3-0-6)
2023607 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการภัตตาคาร 1
 English for Service in Restaurant 1
3 (3-0-6)
2024101 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน
 Public Speaking in English
3 (3-0-6)
2024103 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 Readings in Human Communications
3 (3-0-6)
2024201 การแปลเอกสารทางธุรกิจ
 Business English Translation
3 (3-0-6)
2024610 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์
 English for Public Relations
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3071102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและโรงแรม
 Introduction to Lodging and Hotel Business
3 (3-0-6)
3072201 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
 Tour Operators and Travel Agency Management
3 (3-0-6)
3072301 การดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 Food and Beverage Service and Operations
3 (2-2-5)
3073201 งานมัคคุเทศก์
 Tourist Guides
3 (2-2-5)
3073305 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ
 Hospitality and Communication Arts
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2024801 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Preparation for Professional Experience in Business English
1 (0-2-1)
2024802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ
 Field Experience in Business English
6 (0-450-0)
2024803 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Co-Operative Education
1 (0-2-1)
2024804 สหกิจศึกษา
 Co-Operative Education
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต