สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ภาษาจีน
 สาขาวิชา : ภาษาจีน


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่นคง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ     94   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     51   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2151001 ภาษาจีนระดับต้น 1
 Basic Chinese 1
3 (3-0-6)
2151002 ภาษาจีนระดับต้น 2
 Basic Chinese 2
3 (3-0-6)
2151101 การฟัง - พูดภาษาจีน 1
 Chinese Listening - Speaking 1
3 (3-0-6)
2151102 การฟัง - พูดภาษาจีน 2
 Chinese Listening - Speaking 2
3 (3-0-6)
2151401 การออกเสียงภาษาจีน
 Chinese Pronunciation
3 (3-0-6)
2152001 ภาษาจีนระดับกลาง 1
 Intermediate Chinese 1
3 (3-0-6)
2152002 ภาษาจีนระดับกลาง 2
 Intermediate Chinese 2
3 (3-0-6)
2152101 การฟัง - พูดภาษาจีน 3
 Chinese Listening - Speaking 3
3 (3-0-6)
2152201 การอ่านภาษาจีน 1
 Chinese Reading 1
3 (3-0-6)
2152202 การอ่านภาษาจีน 2
 Chinese Reading 2
3 (3-0-6)
2152301 การเขียนภาษาจีน 1
 Chinese Writing 1
3 (3-0-6)
2152401 หลักภาษาจีน
 Chinese Structure
3 (3-0-6)
2152402 สนทนาภาษาจีน
 Chinese Conversation
3 (3-0-6)
2153001 ภาษาจีนระดับสูง 1
 Advanced Chinese 1
3 (3-0-6)
2153002 ภาษาจีนระดับสูง 2
 Advanced Chinese 2
3 (3-0-6)
2153301 การเขียนภาษาจีน 2
 Chinese Writing 2
3 (3-0-6)
2153501 การแปลภาษาจีน
 Chinese Translation
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก     36   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2152601 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
 Introduction to China
3 (3-0-6)
2152901 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์จีน
 Information Technology and Chinese Computer
3 (3-0-6)
2153601 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
 Introduction to Chinese Culture
3 (3-0-6)
2153602 วิวัฒนาการอักษรจีน
 Evolution of Chinese Characters
3 (3-0-6)
2153701 นิทานสุภาษิตจีน
 Chinese Proverbial Tales
3 (3-0-6)
2153901 ภาษาจีนในวงการภาพยนตร์และสื่อบันเทิง
 Chinese in Entertainment Media
3 (3-0-6)
2153902 ภาษาจีนในวงการข่าว
 Chinese for News Media
3 (3-0-6)
2153903 ภาษาจีนธุรกิจ
 Chinese Business
3 (3-0-6)
2153904 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
 Chinese for Standardized Tests
3 (3-0-6)
2153905 การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน
 Chinese Public Speaking
3 (3-0-6)
2154701 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีจีน
 Introduction to Chinese Literature
3 (3-0-6)
2154901 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 Chinese for the Travel Industry
3 (3-0-6)
2154902 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ
 Teaching Chinese as a Foreign Language
3 (3-0-6)
2154903 ภาษาจีนเพื่องานอุตสาหกรรม
 Chinese for Industry
3 (3-0-6)
2154904 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจอัญมณี
 Chinese for Gem and Jewelry Business
3 (3-0-6)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2154801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
 Preparation for Professional Experience in Chinese
1 (0-2-1)
2154802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน
 Full Time Professional Experience in Chinese
6 (0-450-0)
2154803 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperative Education
1 (0-2-1)
2154804 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต