สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : สังคมศึกษา
 สาขาวิชา : การพัฒนาชุมชน


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่นคง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 กลุ่มวิชาบังคับ     42   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2031101 หลักมานุษยวิทยา
 Principle of Anthropology
3 (3-0-6)
2031102 หลักสังคมวิทยา
 Principle of Sociology
3 (3-0-6)
2031103 ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
 Theory and Principle of Community Development
3 (3-0-6)
2031104 กระบวนการพัฒนาชุมชน
 Process of Community Development
3 (3-0-6)
2031105 ประชากรศึกษา
 Population Studies
3 (3-0-6)
2032101 ชุมชนศึกษา
 Community Study
3 (2-2-5)
2032102 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
 The Development of Group and Individual Competence
3 (3-0-6)
2032103 การบริหารงานพัฒนาชุมชน
 Community Development Administration
3 (3-0-6)
2032104 การวางแผนพัฒนาชุมชน
 Community Development Planning
3 (2-2-5)
2032105 การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา
 Analysis and Solution of Community Development
3 (2-2-5)
2032106 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน
 Network of Learning in Community Development
3 (2-2-5)
2033101 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Social Science Research Methodology
3 (2-2-5)
2033102 สถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 Statistics for Social Science Research
3 (3-0-6)
2034101 สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
 Seminar on Problems in Community Development
3 (2-2-5)

 2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก     42   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2031201 ครอบครัวและชุมชนไทย
 Thai Family and Community
3 (3-0-6)
2031202 สังคมวิทยาชนบทและเมือง
 Rural and Urban Sociology
3 (3-0-6)
2032201 การพัฒนาชนบท
 Rural Development
3 (3-0-6)
2032202 การพัฒนาผู้สูงอายุ
 Aging Development
3 (3-0-6)
2032203 การพัฒนาประชาสังคม
 Civil Society Development
3 (3-0-6)
2032204 สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน
 Cooperative for Community Development
3 (3-0-6)
2032205 การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชน
 Local Government and Community Development
3 (3-0-6)
2032206 การจัดการเศรษฐกิจชุมชน
 Local Economic Management
3 (3-0-6)
2032214 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิ่น
 Appropriate Technology for Local Life
3 (3-0-6)
2033201 การพัฒนาเด็กและเยาวชน
 Children and Juvenile Development
3 (3-0-6)
2033202 ปัญหาสังคม
 Social Problems
3 (3-0-6)
2033203 สวัสดิการสังคม
 Social Welfare
3 (3-0-6)
2033204 การวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน
 Policy and Plan Analysis for Community Development
3 (3-0-6)
2033205 ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
 Social and Cultural Capital
3 (3-0-6)
2033206 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาชุมชน
 Communication for Community Development
3 (2-2-5)
2033207 การจัดการฝึกอบรมและสัมมนา
 Training and Seminar
3 (2-2-5)
2033208 ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน
 Leadership in Community Development
3 (3-0-6)
2034201 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 Environment Conservation in Community Development
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2033301 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
 Preparation for Professional Experience in Community Development
2 (0-90-0)
2033302 เตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperative Education
1 (0-2-1)
2034301 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน
 Field Experience in Community Development
5 (0-450-0)
2034302 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต