สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ดนตรี
 สาขาวิชา : ดนตรี


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่นคง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     51   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2051101 พื้นฐานดนตรีไทย
 Fundamental of Thai Music
3 (3-0-6)
2051102 ประวัติดนตรีไทย
 History of Thai Music
3 (3-0-6)
2051103 องค์ประกอบของดนตรีไทย
 Elements of Thai Music
3 (3-0-6)
2051201 ทฤษฎีดนตรีสากล 1
 Music Theory 1
3 (3-0-6)
2051202 ทฤษฎีดนตรีสากล 2
 Music Theory 2
3 (3-0-6)
2051203 ประวัติดนตรีตะวันตกโดยสังเขป
 An Outline of Western Music
3 (3-0-6)
2051207 องค์ประกอบของดนตรีสากล
 Elements of Music
3 (3-0-6)
2051301 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีไทย
 Performance of Thai music Fundamental
3 (2-2-5)
2051302 การอ่านและเขียนโน้ตไทย
 Solfege and Thai Dictation
3 (2-2-5)
2051401 ปฏิบัติพื้นฐานดนตรีสากล
 Performance of Music Fundamental
3 (2-2-5)
2051402 การอ่านและเขียนโน้ตสากล
 Solfege and Dictation
3 (2-2-5)
2051403 ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง
 Performance of Chorus Vocal
3 (2-2-5)
2052501 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
 Introduction to Music Computer
3 (2-2-5)
2053001 ธุรกิจดนตรี
 Music Bussiness
3 (3-0-6)
2053002 หลักการประพันธ์เบื้องต้น
 Elements of Composition
3 (2-2-5)
2054001 การเสนอผลงานดนตรี
 Musical Presentation
3 (2-2-5)
2054002 หลักการเขียนรายงานดนตรีนิพนธ์
 Research Methods in Music
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     24   หน่วยกิต
 2.2.1 วิชาเอกดนตรีไทย     24   หน่วยกิต
 2.2.1.1 ภาคทฤษฎี     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052101 ทฤษฎีดนตรีไทย
 Theory of Thai Music
3 (3-0-6)
2052102 การซ่อมสร้างเครื่องดนตรีไทย
 Maintenance and Repair of Thai Music Instruments
3 (3-0-6)
2053101 การวิเคราะห์เพลงไทย
 Form and Analysis of Thai Music
3 (3-0-6)
2053102 การปรับวงดนตรีไทย
 Thai Music Conduction
3 (3-0-6)

 2.2.1.2 ภาคปฏิบัติ     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052301 ปฏิบัติปี่พาทย์ 1
 Performance of Pi Phat Fundamentals 1
3 (2-2-5)
2052302 ปฏิบัติปี่พาทย์ 2
 Performance of Pi Phat Fundamentals 2
3 (2-2-5)
2052303 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 1
 Performance of Thai Strings Fundamentals 1
3 (2-2-5)
2052304 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 2
 Performance of Thai Strings Fundamentals 2
3 (2-2-5)
2052305 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1
 Performance of Thai Singing 1
3 (2-2-5)
2052306 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2
 Performance of Thai Singing 2
3 (2-2-5)
2053301 ปฏิบัติปี่พาทย์ 3
 Performance of Pi Phat Fundamentals 3
3 (2-2-5)
2053302 ปฏิบัติปี่พาทย์ 4
 Performance of Pi Phat Fundamentals 4
3 (2-2-5)
2053303 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 3
 Performance of Thai Strings Fundamentals 3
3 (2-2-5)
2053304 ปฏิบัติเครื่องสายไทย 4
 Performance of Thai Strings Fundamentals 4
3 (2-2-5)
2053305 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3
 Performance of Thai Singing 3
3 (2-2-5)
2053306 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4
 Performance of Thai Singing 4
3 (2-2-5)

 2.2.2 วิชาเอกดนตรีสากล     24   หน่วยกิต
 2.2.2.1 ภาคทฤษฎี     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052201 ทฤษฎีการประสานเสียง
 Theory of Harmony
3 (3-0-6)
2052202 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์
 Forms and Analysis
3 (3-0-6)
2052203 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับดนตรีป๊อปปูล่าร์
 Arranging for Popular Music
3 (3-0-6)
2053201 การสอดทำนองตะวันตก
 Counterpoint
3 (3-0-6)

 2.2.2.2 ภาคปฏิบัติ     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2052401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
 Performance of Woodwind 1
3 (2-2-5)
2052402 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 2
 Performance of Woodwind 2
3 (2-2-5)
2052403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
 Performance of Brass 1
3 (2-2-5)
2052404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2
 Performance of Brass 2
3 (2-2-5)
2052405 ปฏิบัติขับร้องสากล 1
 Voice 1
3 (2-2-5)
2052406 ปฏิบัติขับร้องสากล 2
 Voice 2
3 (2-2-5)
2052407 ปฏิบัติกีตาร์ 1
 Performance of Guitar 1
3 (2-2-5)
2052408 ปฏิบัติกีตาร์ 2
 Performance of Guitar 2
3 (2-2-5)
2052409 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
 Performance of Keyboard 1
3 (2-2-5)
2052410 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 2
 Performance of Keyboard 2
3 (2-2-5)
2052411 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1
 Performance of Percussion 1
3 (2-2-5)
2052412 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 2
 Performance of Percussion 2
3 (2-2-5)
2053401 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
 Performance of Woodwind 3
3 (2-2-5)
2053402 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 4
 Performance of Woodwind 4
3 (2-2-5)
2053403 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
 Performance of Brass 3
3 (2-2-5)
2053404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 4
 Performance of Brass 4
3 (2-2-5)
2053405 ปฏิบัติขับร้องสากล 3
 Voice 3
3 (2-2-5)
2053406 ปฏิบัติขับร้องสากล 4
 Voice 4
3 (2-2-5)
2053407 ปฏิบัติกีตาร์ 3
 Performance of Guitar 3
3 (2-2-5)
2053408 ปฏิบัติกีตาร์ 4
 Performance of Guitar 4
3 (2-2-5)
2053409 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3
 Performance of Keyboard 3
3 (2-2-5)
2053410 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 4
 Performance of Keyboard 4
3 (2-2-5)
2053411 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3
 Performance of Percussion 3
3 (2-2-5)
2053412 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 4
 Performance of Percussion 4
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก     3   หน่วยกิต
 2.3.1 วิชาเอกดนตรีไทย     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2053307 ปฏิบัติเพลงประเภทลูกล้อลูกขัด
 Performance of Imitative and Syncopative
3 (2-2-5)
2053308 ปฏิบัติดนตรีไทยอิสระ
 Performance of Independent Study in Thai Practical
3 (2-2-5)
2054301 ปฏิบัติอังกะลุง
 Performance of Ang – kalung
3 (2-2-5)
2054302 หน้าทับดนตรีไทย
 Rhythmic Pattern in Thai Music
3 (3-0-6)

 2.3.2 วิชาเอกดนตรีสากล     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2053202 หลักการโยธวาทิต
 Principles of Band Music
3 (3-0-6)
2053203 การอำนวยเพลงเบื้องต้น
 Introduction to Conducting
3 (3-0-6)
2053413 ปฏิบัติรวมวงคอมโบ
 Performance of Combo band
3 (2-2-5)
2053414 ปฏิบัติวงโยธวาทิต
 Performance of Band Music
3 (2-2-5)
2053415 ปฏิบัติรวมวงเล็ก
 Performance of Ensemble
3 (2-2-5)
2053501 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
 Productions of Computerized Music
3 (2-2-5)
2054501 การบันทึกเสียง
 Recording Studio
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2053601 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
 Preparation for Professional Experience in Music
2 (0-90-0)
2054601 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี
 Field Experience in Music
5 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต