สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เกษตรศาสตร์
 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่งคั่ง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ     99   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)     31   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4022511 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
4022512 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4032140 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (3-0-6)
4032141 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
 Genetics Laboratory
1 (0-3-2)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 Introduction to Probability and Statistics
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาบังคับ     22   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5003411 การวางแผนการทดลองทางการเกษตรและสถิติที่เกี่ยวข้อง
 Experimental Design in Agriculture
3 (3-0-6)
5004471 สัมมนาทางการเกษตร
 Seminar in Agriculture
1 (0-2-1)
5012101 ปฐพีวิทยา
 Soil Science
3 (2-3-4)
5031101 หลักพืชศาสตร์
 Principles of Plant Science
3 (2-3-4)
5033501 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-3-4)
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (2-3-4)
5082101 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
 Plant Pests and Their Control
3 (2-3-4)
5094501 หลักเศรษฐศาสตร์การเกษตรและการจัดการฟาร์ม
 Principles of Agriculture Economics and Farm Management
3 (3-0-6)

 2.3 วิชาเลือก     39   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5003001 เกษตรธรรมชาติ
 Natural Agriculture
3 (2-3-4)
5003003 มาตรฐานสินค้าเกษตรและระบบคุณภาพ
 Agricultural Commodity Standard and Quality System
3 (3-0-6)
5032101 สรีรวิทยาของพืชเบื้องต้น
 Introduction to Plant Physiology
3 (2-3-4)
5032201 ไม้ผลเบื้องต้น
 Introduction to Pomology
3 (2-3-4)
5033101 การปรับปรุงพันธ์พืช
 Crop Improvement
3 (2-3-4)
5033201 หลักการผลิตผัก
 Principles of Vegetable Production
3 (2-3-4)
5033202 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Principles of Plant Tissue Culrure
3 (2-3-4)
5033203 เห็ดและการผลิตเห็ด
 Mushroom and Mushroom Production
3 (2-3-4)
5033502 การปลูกพืชไร้ดิน
 Soilless Culture
3 (2-3-4)
5034201 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 Floricuture and Ornamental Plants Production
3 (2-3-4)
5034202 ไม้ผลเมืองร้อน
 Tropical Fruit Crops
3 (2-3-4)
5034203 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
 Orchid Culture
3 (2-3-4)
5034204 พืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร
 Spices and Medicinal Plants
3 (2-3-4)
5034501 วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
 Postharvest Technology
3 (2-3-4)
5043101 การผลิตสัตว์ปีก
 Poultry Production
3 (2-3-4)
5043202 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อ
 Meat and Meat Products
3 (2-3-4)
5044101 การผลิตโคเนื้อ
 Beef Production
3 (2-3-4)
5061301 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-4)
5083301 โรคพืชเบื้องต้น
 Introduction to Plant Pathology
3 (2-3-4)
5083303 โรคไม้ผล
 Diseases of Fruit Crops
3 (2-3-4)

 2.4 กลุ่มวิชาวิจัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5003801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
 Preparation for Field Experience in Agriculture
1 (0-90-0)
5003802 เตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
1 (0-90-0)
5004481 ปัญหาพิเศษเกษตรศาสตร์
 Special Problems in Agriculture
3 (0-6-3)
5004801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
 Field Experience in Agriculture
3 (0-350-0)
5004802 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต