สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่งคั่ง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ     100   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)     38   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4022511 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
4022512 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4022613 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4022614 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4023411 เคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physical Chemistry
3 (3-0-6)
4023412 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physical Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 Introduction to Probability and Statistics
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาบังคับ     33   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5201601 อาหารและโภชนาการ
 Food and Nutrition
3 (3-0-6)
5201901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food Science and Technology
3 (3-0-6)
5202201 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 Food Microbiology
3 (3-0-6)
5202202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
 Food Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
5202901 การแปรรูปอาหาร 1
 Food Processing 1
3 (2-3-4)
5203301 การประกันคุณภาพอาหาร 1
 Food Quality Assurance 1
3 (2-2-5)
5203302 การประกันคุณภาพอาหาร 2
 Food Quality Assurance 2
3 (2-2-5)
5203501 วิศวกรรมอาหาร
 Food Engineering
3 (3-0-6)
5203502 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร
 Food Engineering Laboratory
1 (0-3-2)
5203701 เคมีอาหาร 1
 Food Chemistry 1
3 (2-3-4)
5203702 เคมีอาหาร 2
 Food Chemistry 2
3 (2-3-4)
5203901 การแปรรูปอาหาร 2
 Food Processing 2
3 (2-3-4)
5204471 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Seminar in Food Science and Technology
1 (0-2-2)

 2.3 วิชาเลือก     22   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5202902 เทคโนโลยีขนมอบ
 Bakery Technology
3 (2-3-4)
5203303 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
 Sensory Evaluation for Food Quality
3 (2-3-4)
5203305 ภาษาอังกฤษวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 English for Food Industry
3 (3-0-6)
5203902 เทคโนโลยีผักและผลไม้
 Fruit and Vegetable Technology
3 (2-3-4)
5203903 เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันบริโภค
 Edible Fat and Oil Technology
3 (2-3-4)
5204302 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 Management of Food Industry Plant
3 (2-3-4)
5204304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร
 Product Development and Food Innovation
3 (2-3-4)
5204461 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Selected Topic in Food Science and Technology
2 (2-0-4)
5204462 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 Field Trip to Food Plant
1 (0-3-0)
5204901 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 Fishery Products Technology
3 (2-3-4)
5204902 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
 Beverage Technology
3 (2-3-4)

 2.4 กลุ่มวิชาวิจัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5203801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for Professional Experience in Food Science and Technology
1 (0-90-0)
5203802 เตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
1 (0-90-0)
5204481 เทคนิคการวิจัย 1
 Research Techniques 1
1 (0-3-0)
5204482 เทคนิคการวิจัย 2
 Research Techniques 2
2 (0-6-0)
5204801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Field Experience in Food Science and Technology
3 (0-350-0)
5204802 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต