สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่งคั่ง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ     99   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)     31   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4022511 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
4022512 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4032140 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (3-0-6)
4032141 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
 Genetics Laboratory
1 (0-3-2)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 Introduction to Probability and Statistics
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาบังคับ     37   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5001001 การเกษตรในอาเซียน
 Agriculture in ASEAN
3 (3-0-6)
5003412 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
 Research Methodology in Agriculture
3 (2-3-4)
5003471 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร
 Seminar in Agricultural Technology
1 (0-3-3)
5003471 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร
 Seminar in Agricultural Technology
1 (0-3-6)
5031101 หลักพืชศาสตร์
 Principles of Plant Science
3 (2-3-4)
5032202 หลักการไม้ผล
 Principles of Pomology
3 (2-3-4)
5034602 การสร้างผู้จัดการสวนไม้ผล
 Training of Orchard Manager
3 (2-3-4)
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (2-3-4)
5071201 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย
 Soil and Fertilizers Management Technology
3 (2-3-4)
5073201 เทคโนโลยีการให้น้ำพืช
 Irrigation Technology
3 (2-3-4)
5082102 การบริหารศัตรูพืช
 Plant Pests Management
3 (2-3-4)
5093101 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจเกษตร
 Managerial Economics Agribusiness
3 (2-2-5)
5093102 การตลาดและโลจิสติกส์ของผลไม้
 Marketing and Logistics of Fruit
3 (2-2-5)
5103101 การสร้างผู้นำและเครือข่ายการเกษตร
 Leadership and Networking of Agricultural Development
3 (2-2-5)

 2.3 วิชาเลือก     24   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5003004 ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเกษตร
 English for Agricultural Enterpreneur
3 (2-2-5)
5033102 สรีรวิทยาของพืช
 Plant Physiology
3 (2-3-4)
5034104 พืชพลังงานทดแทน
 Renewable Energy Plant
3 (2-3-4)
5073101 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตร
 Applications of Geo-informatics for Agricultural Management
3 (2-3-4)
5073203 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลนอกฤดูเพื่อการค้า
 Off- Season Fruit Production Technology for Business
3 (2-3-4)
5083204 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
 Insect pests and Their Control
3 (2-3-4)
5083206 แมลงที่มีประโยชน์
 Beneficial Insects
3 (2-3-4)
5093103 การเจรจาต่อรองทางการเกษตร
 Agro-negotiation
3 (3-0-6)
5103201 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (2-3-4)
5104102 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 Agro-tourism Management
3 (2-3-4)
5122101 งานช่างเกษตร
 Principles of Farm Mechanics
3 (2-3-4)

 2.4 กลุ่มวิชาวิจัย และฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือกลุ่มสหกิจศึกษา     7   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5003802 เตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
1 (0-90-0)
5004802 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)
5073801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
 Preparation for Field Experience in Agricultural Technology
1 (0-90-0)
5074481 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการเกษตร
 Special Problems in Agricultural Technology
3 (0-6-3)
5074801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
 Field Experience in Agricultural Technology
3 (0-350-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต