สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน
 Moral Education for Self Development
3 (3-0-6)
0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
 Meditation for Life Development
3 (2-2-5)
0163005 ชีวิตและความตาย
 Life and Death
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Thai for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Chinese for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 Khmer for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล
 Life in the digital age
3 (2-2-5)
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ
 Computer, Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer with local development
3 (2-2-5)
0363002 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0363005 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Basic Smart Technology and Development
3 (2-2-5)
0363007 แนวพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร
 Royal Initiation in Plant and Agriculture
3 (2-2-5)

 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0463001 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน
 Psychology in Daily Life
3 (3-0-6)
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 Leadership and Teamwork
3 (3-0-6)
0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี
 Digital Business and SMEs
3 (3-0-6)
0463005 การเงินและความมั่งคั่ง
 Finance and Wealth
3 (3-0-6)
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ
 Gems and Jewelry
3 (3-0-6)
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and health management
3 (2-2-5)
0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
 Arts for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0463009 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (2-2-5)
0463010 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
3 (3-0-6)

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง     3   หน่วยกิต
 2 หมวดวิชาเฉพาะ     100   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)     28   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4022511 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
4022512 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4032140 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (3-0-6)
4032141 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
 Genetics Laboratory
1 (0-3-2)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)

 2.2 วิชาบังคับ     43   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5061201 การประมงทั่วไป
 General Fisheries
3 (3-0-6)
5061301 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Principles of Aquaculture
3 (2-3-4)
5062101 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ
 Aquatic Invertebrates
3 (2-3-4)
5062102 มีนวิทยา
 Ichthyology
3 (2-3-4)
5062121 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ
 Aquatic Ecology
3 (2-3-4)
5062301 คุณภาพน้ำและการวิเคราะห์น้ำ
 Water Quality and Water Analysis
3 (2-3-4)
5062302 โรคสัตว์น้ำ
 Aquatic Animals Disease
3 (2-3-4)
5063301 โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
 Aquatic Anminal Nutrition
3 (2-3-4)
5063304 เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
 Aquatic Organisms Propagation Technology
3 (2-3-4)
5063306 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
 Freshwater Animals Culture Technology
3 (2-3-4)
5063307 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ทะเลและชายฝั่ง
 Mariculture and Coastal Aqaculture Technology
3 (2-3-4)
5063401 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Statistics for Aquaculture Research
3 (3-0-6)
5063411 ระเบียบวิธีวิจัยทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Research Methods in Aquaculture Technology
3 (2-3-4)
5064301 เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
 Sustainable Aquaculture Technology
3 (2-3-4)
5064471 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Seminar in Aquaculture Technology
1 (0-2-2)

 2.3 วิชาเลือก     21   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5061001 ทักษะการปฏิบัติงานทางน้ำ
 Field Practical Skill in Aquatic
1 (0-3-2)
5062001 ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 English for Aquaculture Technology
2 (1-2-3)
5063102 แพลงก์ตอนวิทยา
 Planktonology
3 (2-3-4)
5063103 ชีววิทยาทางทะเล
 Marine Biology
3 (2-3-4)
5063202 ชีววิทยาประมง
 Fishery Biology
3 (2-3-4)
5063203 มาตรฐานและการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ
 Aquafarm Standard and Management
3 (2-3-4)
5063302 วัตถุดิบอาหารสัตว์น้ำและการตรวจสอบคุณภาพ
 Aquatic Animals Feedstuffs and Quality Evaluation
3 (2-3-4)
5063303 เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์น้ำ
 Feed Production Technology of Aquatic Animal
3 (2-3-4)
5063305 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอน
 Plankton Culture Technology
3 (2-3-4)
5063308 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกุ้ง
 Technology of Shrimp Culture
3 (2-3-4)
5064305 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงพืชน้ำและสาหร่ายขนาดใหญ่
 Aquatic Plants and Macroalgae Culture Technology
3 (2-3-4)
5064308 เทคนิคการเพาะเลี้ยงอาหารมีชีวิตสำหรับสัตว์น้ำ
 Technique of Live Food Culture for Aquatic Animals Raising
3 (2-3-4)
5064309 เทคนิคการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Techniques of Drugs and Chemical Agents Application for Aquaculture
3 (2-3-4)
5064310 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Business Entrepreneur in Aquaculture
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาวิจัย ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา     8   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5003802 เตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
1 (0-2-1)
5003802 เตรียมสหกิจศึกษา
 Cooperative Education Preparation
1 (0-90-0)
5004802 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (0-450-0)
5062801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Field Practice in Aquaculture
1 (0-90-0)
5063801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Preparation for Field Experience in Aquaculture Technology
1 (0-90-0)
5064481 ปัญหาพิเศษทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Special Problems in Aquaculture Technology
3 (0-6-3)
5064801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Field Experience in Aquaculture Technology
3 (0-350-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต