สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เคมี
 สาขาวิชา : เคมีประยุกต์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (2-2-5)
0165002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0165003 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (2-2-5)
0165004 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 English for Career Preparation
3 (2-2-5)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165006 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165007 ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese Language Skills for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265001 ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว
 History of Suan Ban Kaew Palace
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265002 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนในชีวิตประจำวัน
 Ethics for Self-Development in Daily Life
3 (3-0-6)
0265003 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0265004 มนุษยศาสตร์บูรณาการ
  Integrated Humanities
3 (3-0-6)
0265005 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
  Art for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0265006 ขับร้องเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้านของจันทบุรี
 Singing Popular Songs and Chanthaburi Folk Songs
3 (2-2-5)
0265007 การวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Situation Analysis of Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
0265008 การสื่อสารยุคดิจิทัล
 Digital Age Communication
3 (2-2-5)
0265009 การใช้ชีวิตด้วยจิตวิทยา
 Lifestyle with Psychology
3 (3-0-6)
0265010 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 Psychology and Self-Development
3 (3-0-6)
0265011 การเข้าใจดิจิทัลเพื่อความเป็นนวัตกร
 Digital Literacy for Innovator
3 (2-2-5)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265012 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. the King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265013 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Governance
3 (3-0-6)
0265014 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0265015 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0265016 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer and Local Development
3 (2-2-5)
0265017 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti-Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0265018 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0265019 เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิทัล
 Interesting Economy in Digital Age
3 (3-0-6)
0265020 สังคมศาสตร์บูรณาการ
 Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
0265021 สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 Safe and Creative Media
3 (2-2-5)
0265022 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 Media Literacy in Digital Age
3 (2-2-5)
0265023 ศิลปะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 Art of Living in University
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365001 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health Management
3 (2-2-5)
0365002 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0365003 การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติและการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Disaster Survival and Management of Life Quality
3 (3-0-6)
0365004 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0365005 พูดจาประสาวิทย์
 Science talks
3 (3-0-6)
0365006 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
 Plants for Health
3 (3-0-6)
0365007 วิทยาศาสตร์วิถีใหม่
 Science for New Normal
3 (3-0-6)
0365008 สมาธิและคุณภาพชีวิต
 Meditation and Quality of Life
3 (2-2-5)
0365009 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
 National Marine Interests
3 (3-0-6)
0365010 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365011 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision-Making
3 (2-2-5)
0365012 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (2-2-5)
0365013 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (2-2-5)
0365014 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (2-2-5)
0365015 การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล
 Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365016 การเข้าใจดิจิทัลสําหรับพลเมืองไทย
 Digital Literacy for Thai Citizens
3 (2-2-5)
0365017 การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 Technology Literacy in the Digital Age
3 (2-2-5)
0365018 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0365019 การออกแบบในชีวิตประจำวัน
 Design in Daily Life
3 (2-2-5)
0365020 กีฬากอล์ฟ
 Golf Sport
3 (2-2-5)
0365021 ทักษะดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน
 Digital Skill for Daily Life
3 (2-2-5)
0365022 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0365023 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
0365024 โลกนวัตกรรม
 Innovation World
3 (3-0-6)
0365025 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     84   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน     14   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4021105 เคมีเบื้องต้น
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021106 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4091801 คณิตศาสตร์สำหรับเคมี
 Mathematics for Chemistry
3 (3-0-6)
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-6)

 2.2.1 บังคับ     59   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4022201 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry 1
2 (1-2-3)
4022203 เคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry 2
2 (1-2-3)
4022205 เคมีอนินทรีย์สังเคราะห์และการประยุกต์ใช้สารอนินทรีย์
 Inorganicsynthesis and The Application of Inorganic Compounds
3 (2-2-5)
4022391 เคมีอินทรีย์
 Organic Chemistry
3 (2-2-5)
4022605 หลักการเคมีวิเคราะห์
 Principles of Analytical Chemistry
2 (2-0-4)
4022606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
 Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4022607 เคมีวิเคราะห์ เชิงประยุกต์
 Applied Analytical Chemistry
2 (1-2-3)
4022801 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 English for Science and Technology
3 (3-0-6)
4022802 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 English for Scientific Research
2 (2-0-4)
4022803 ความปลอดภัยและการจัดการสารเคมีอันตราย
 Safety and Hazardous Chemical Management
2 (2-0-4)
4023302 เคมีอินทรีย์สังเคราะห์
 Organic Synthesis
2 (1-2-3)
4023304 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและฤทธิ์ทางชีวภาพ
 Natural Product Chemistry and Biological Activity
2 (1-2-3)
4023405  เคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry
3 (3-0-6)
4023406 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์
 Physical Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4023407 ความร้อนและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
 Heat and Application in Chemical Industry
2 (2-0-4)
4023501 ชีวเคมี
 Biochemistry
3 (3-0-6)
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4023605 เคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
 Advanced Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4023606 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง
 Advanced Analytical ChemistryLaboratory
1 (0-3-0)
4023702 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมี
 Chemical Industrial Process
2 (2-0-4)
4023707 วิทยาศาสตร์สู่ธุรกิจ
 Science to Business
2 (1-2-3)
4023708 นวัตกรรม
 Innovation
2 (1-2-3)
4023801 ระบบการจัดการคุณภาพ
 Quality Management System
2 (2-0-4)
4023803 สเปกโทรสโกปี
 Spectroscopy
2 (2-0-4)
4023805 เคมีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4024803 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
 Computer Application in Chemistry
2 (1-2-3)
4024903 สัมมนาทางเคมีประยุกต์
 Seminar in Applied Chemistry
1 (0-2-1)
4024904 โครงการวิจัยทางเคมีประยุกต์
 Research Project in Applied Chemistry
3 (2-2-5)

 2.2.2 เลือก     11   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023604 เคมีทางการเกษตร
 Agricultural Chemistry
3 (2-2-5)
4023705 เคมีเพื่อสุขภาพและความงาม
 Chemistry for Health and Beauty
2 (1-2-3)
4023709 การแปรรูปสมุนไพรเชิงพาณิชย์
 Herb Processing in Business
2 (1-2-3)
4023807 หัวข้อทางเคมีที่ทันสมัย
 Modern Topics in Chemistry
2 (2-0-4)
4024801 การควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติการ
 Quality Control in Laboratory
2 (1-2-3)
4024804 เคมีพอลิเมอร์
 Polymer Chemistry
2 (2-0-4)
4024806 นาโนเคมี
 Nanochemistry
2 (2-0-4)
4024807 พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
 Renewable and Alternative Energy
2 (2-0-4)
4024810 เคมีกับอัญมณี
 Chemistry and Gems
3 (2-2-5)

 2.2.3 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นับหน่วยกิต)     4   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4023901 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Preparation for Professional Experience in Chemistry
1 (0-2-1)
4024901 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Field Experience in Chemistry
3 (0-250-0)
4024998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเคมี
 Pre-Cooperative Education in Chemistry
2 (0-4-2)
4024999 สหกิจศึกษาทางเคมี
 Cooperative Education in Chemistry
6 (0-640-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต