สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : คหกรรมศาสตร์
 สาขาวิชา : คหกรรมศาสตร์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (2-2-5)
0165002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0165003 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (2-2-5)
0165004 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 English for Career Preparation
3 (2-2-5)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165006 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165007 ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese Language Skills for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265001 ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว
 History of Suan Ban Kaew Palace
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265002 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนในชีวิตประจำวัน
 Ethics for Self-Development in Daily Life
3 (3-0-6)
0265003 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0265004 มนุษยศาสตร์บูรณาการ
  Integrated Humanities
3 (3-0-6)
0265005 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
  Art for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0265006 ขับร้องเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้านของจันทบุรี
 Singing Popular Songs and Chanthaburi Folk Songs
3 (2-2-5)
0265007 การวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Situation Analysis of Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
0265008 การสื่อสารยุคดิจิทัล
 Digital Age Communication
3 (2-2-5)
0265009 การใช้ชีวิตด้วยจิตวิทยา
 Lifestyle with Psychology
3 (3-0-6)
0265010 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 Psychology and Self-Development
3 (3-0-6)
0265011 การเข้าใจดิจิทัลเพื่อความเป็นนวัตกร
 Digital Literacy for Innovator
3 (2-2-5)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265012 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. the King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265013 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Governance
3 (3-0-6)
0265014 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0265015 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0265016 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer and Local Development
3 (2-2-5)
0265017 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti-Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0265018 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0265019 เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิทัล
 Interesting Economy in Digital Age
3 (3-0-6)
0265020 สังคมศาสตร์บูรณาการ
 Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
0265021 สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 Safe and Creative Media
3 (2-2-5)
0265022 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 Media Literacy in Digital Age
3 (2-2-5)
0265023 ศิลปะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 Art of Living in University
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365001 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health Management
3 (2-2-5)
0365002 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0365003 การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติและการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Disaster Survival and Management of Life Quality
3 (3-0-6)
0365004 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0365005 พูดจาประสาวิทย์
 Science talks
3 (3-0-6)
0365006 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
 Plants for Health
3 (3-0-6)
0365007 วิทยาศาสตร์วิถีใหม่
 Science for New Normal
3 (3-0-6)
0365008 สมาธิและคุณภาพชีวิต
 Meditation and Quality of Life
3 (2-2-5)
0365009 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
 National Marine Interests
3 (3-0-6)
0365010 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365011 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision-Making
3 (2-2-5)
0365012 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (2-2-5)
0365013 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (2-2-5)
0365014 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (2-2-5)
0365015 การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล
 Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365016 การเข้าใจดิจิทัลสําหรับพลเมืองไทย
 Digital Literacy for Thai Citizens
3 (2-2-5)
0365017 การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 Technology Literacy in the Digital Age
3 (2-2-5)
0365018 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0365019 การออกแบบในชีวิตประจำวัน
 Design in Daily Life
3 (2-2-5)
0365020 กีฬากอล์ฟ
 Golf Sport
3 (2-2-5)
0365021 ทักษะดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน
 Digital Skill for Daily Life
3 (2-2-5)
0365022 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0365023 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
0365024 โลกนวัตกรรม
 Innovation World
3 (3-0-6)
0365025 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     99   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน     18   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4031460 จุลชีววิทยาสำหรับคหกรรมศาสตร์
 Microbiology for Home Economics
3 (3-0-6)
4031461 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับคหกรรมศาสตร์
 Microbiology for Home Economics Laboratory
1 (0-3-0)
4091802 คณิตศาสตร์สำหรับคหกรรมศาสตร์
 Mathematics for Home Economics
3 (3-0-6)
4113105 สถิติเพื่อการวิจัย
 Statistics for Research
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ     18   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4511101 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
 Fundamental of Home Economics
1 (1-0-2)
4512101 เศรษฐศาสตร์กับการบริโภค
 Consumption Economics
3 (3-0-6)
4512102 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพคหกรรมศาสตร์
 Computer and Information Technology in Home Economics
3 (2-2-5)
4513101 การวางแผนการทดลองทางคหกรรมศาสตร์
 Experimental Design for Home Economics
3 (3-0-6)
4513171 สัมมนาคหกรรมศาสตร์
 Seminar in Home Economics
2 (1-2-3)
4514101 การจัดการธุรกิจคหกรรมศาสตร์
 Home Economics Business Management
3 (2-2-5)
4514181 การวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
 Research in Home Economics
3 (1-4-4)

 2.3 วิชาบังคับ     24   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4511201 ศิลปะประยุกต์ในงานคหกรรมศาสตร์
 Applied Arts in Home Economics
2 (1-2-3)
4511202 พัฒนาการมนุษย์ ครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์
 Human Development Family and Reproductive health
2 (2-0-4)
4511203 ศิลปะงานใบตอง การแกะสลักผัก-ผลไม้ และจัดดอกไม้สด
 Art of Banana-Leaf, Fruit and vegetable Carving, and Fresh Flower Arrangement
3 (1-4-4)
4511204 โภชนาการ
 Nutrition
2 (2-0-4)
4512201 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 English for Home Economics
2 (1-2-3)
4512202 หลักการประกอบอาหารไทยและขนมไทย
 Principle of Thai Food and Thai Dessert Preparation
3 (1-4-4)
4512203 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร
 Science of Cookery
3 (2-2-5)
4512204 การจัดการทรัพยากรครอบครัวและชุมชนในศตวรรษที่ 21
 Family and Community Resource Management in the 21st Century
2 (2-0-4)
4512205 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยในอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร
 Food sanitation and safety and food quality control
3 (3-0-6)
4514201 ผ้าและการตัดเย็บ
 Textile Fabric and Sewing
2 (1-2-3)

 2.4 วิชาเลือก     33   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4512301 อาหารสำหรับชีวิตยุคใหม่
 Food for Modern Life
2 (1-2-3)
4512302 โภชนศาสตร์ครอบครัว
 Family Nutrition
3 (2-2-5)
4513303 โภชนบำบัด
 Diet Therapy
3 (2-2-5)
4513304 อาหารไทย
 Thai Cuisine
3 (1-4-4)
4513305 อาหารว่าง
 Snack Cookery
3 (1-4-4)
4513306 ขนมไทย
 Thai Desserts
3 (1-4-4)
4513307 ศิลปะการตกแต่งอาหาร และการนำเสนอ
 Food Decoration and Presentation
2 (1-2-3)
4513308 การถนอมและการแปรรูปอาหาร
 Food Preservation and Processing
3 (1-4-4)
4513309 อาหารท้องถิ่น
 Local Food
3 (1-4-4)
4513310 อาหารนานาชาติ
 International Cuisine
3 (1-4-4)
4513311 เบเกอรี่
 Bakery
3 (1-4-4)
4513312 การแต่งหน้าเค้กและขนม
 Cake and Dessert Decoration
2 (1-2-3)
4513313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
 Food Product and Sensory Evaluation
3 (1-4-4)
4513314 การจัดเลี้ยงและบริการอาหาร
 Catering and Food Service
3 (2-2-5)

 2.5 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4514411 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 1
 Preparation for Professional Experience in Home Economics 1
1 (0-2-1)
4514412 การเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 2
 Preparation for Professional Experience in Home Economics 2
1 (0-2-1)
4514413 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคหกรรมศาสตร์
 Field Experience in Home Economics
4 (0-450-0)
4514998 เตรียมสหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์
 Preparation for Co-operative Education in Home Economics
2 (0-4-2)
4514999 สหกิจศึกษาทางคหกรรมศาสตร์
 Co-operative Education in Home Economics
6 (0-640-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต