สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : ชีววิทยา
 สาขาวิชา : จุลชีววิทยา


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (2-2-5)
0165002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0165003 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (2-2-5)
0165004 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 English for Career Preparation
3 (2-2-5)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165006 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165007 ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese Language Skills for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265001 ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว
 History of Suan Ban Kaew Palace
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265002 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนในชีวิตประจำวัน
 Ethics for Self-Development in Daily Life
3 (3-0-6)
0265003 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0265004 มนุษยศาสตร์บูรณาการ
  Integrated Humanities
3 (3-0-6)
0265005 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
  Art for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0265006 ขับร้องเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้านของจันทบุรี
 Singing Popular Songs and Chanthaburi Folk Songs
3 (2-2-5)
0265007 การวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Situation Analysis of Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
0265008 การสื่อสารยุคดิจิทัล
 Digital Age Communication
3 (2-2-5)
0265009 การใช้ชีวิตด้วยจิตวิทยา
 Lifestyle with Psychology
3 (3-0-6)
0265010 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 Psychology and Self-Development
3 (3-0-6)
0265011 การเข้าใจดิจิทัลเพื่อความเป็นนวัตกร
 Digital Literacy for Innovator
3 (2-2-5)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265012 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. the King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265013 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Governance
3 (3-0-6)
0265014 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0265015 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0265016 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer and Local Development
3 (2-2-5)
0265017 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti-Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0265018 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0265019 เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิทัล
 Interesting Economy in Digital Age
3 (3-0-6)
0265020 สังคมศาสตร์บูรณาการ
 Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
0265021 สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 Safe and Creative Media
3 (2-2-5)
0265022 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 Media Literacy in Digital Age
3 (2-2-5)
0265023 ศิลปะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 Art of Living in University
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365001 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health Management
3 (2-2-5)
0365002 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0365003 การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติและการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Disaster Survival and Management of Life Quality
3 (3-0-6)
0365004 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0365005 พูดจาประสาวิทย์
 Science talks
3 (3-0-6)
0365006 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
 Plants for Health
3 (3-0-6)
0365007 วิทยาศาสตร์วิถีใหม่
 Science for New Normal
3 (3-0-6)
0365008 สมาธิและคุณภาพชีวิต
 Meditation and Quality of Life
3 (2-2-5)
0365009 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
 National Marine Interests
3 (3-0-6)
0365010 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365011 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision-Making
3 (2-2-5)
0365012 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (2-2-5)
0365013 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (2-2-5)
0365014 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (2-2-5)
0365015 การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล
 Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365016 การเข้าใจดิจิทัลสําหรับพลเมืองไทย
 Digital Literacy for Thai Citizens
3 (2-2-5)
0365017 การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 Technology Literacy in the Digital Age
3 (2-2-5)
0365018 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0365019 การออกแบบในชีวิตประจำวัน
 Design in Daily Life
3 (2-2-5)
0365020 กีฬากอล์ฟ
 Golf Sport
3 (2-2-5)
0365021 ทักษะดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน
 Digital Skill for Daily Life
3 (2-2-5)
0365022 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0365023 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
0365024 โลกนวัตกรรม
 Innovation World
3 (3-0-6)
0365025 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     93   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน     27   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4011101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4022311 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4022312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน
 Fundamental Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4022513 ชีวเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Biochemistry
3 (3-0-6)
4022514 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Biochemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4022613 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4022614 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ     45   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4033100 สถิติทางชีววิทยา
 Biostatistics
3 (3-0-6)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
4102003 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางจุลชีววิทยา
 Tools and Instruments Usage in Microbiology
1 (0-3-0)
4102005 ภาษาอังกฤษสำหรับนักจุลชีววิทยา
 English for Microbiologist
3 (3-0-6)
4102021 ราวิทยา
 Mycology
3 (2-3-4)
4102101 สรีรวิทยาจุลินทรีย์
 Microbial Physiology
3 (2-3-4)
4102212 การจัดจำแนกแบคทีเรีย
 Determinative Bacteriology
3 (2-3-4)
4103002 การจัดการห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 Microbiology Laboratory Management
3 (2-3-4)
4103032 วิทยาไวรัส
 Virology
3 (2-3-4)
4103105 พันธุศาสตร์จุลินทรีย์
 Microbial Genetics
3 (2-3-4)
4103301 วิทยาภูมิคุ้มกัน
 Immunology
3 (2-3-4)
4103411 การเสนอโครงงานวิจัย
 Project Proposal
1 (0-2-1)
4103471 สัมมนาสำหรับจุลชีววิทยา
 Seminar for Microbiology
1 (0-2-1)
4103501 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 Food Microbiology
3 (2-3-4)
4104481 โครงงานวิจัย
 Senior Project
2 (0-3-3)
4104602 จุลชีววิทยาของการบำบัดน้ำเสีย
 Microbiology of Wastewater Treatment
3 (2-3-4)
4104604 การตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 Applied Microbiology with Local Areas
3 (2-3-4)

 2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก     19   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103106 การตรวจสอบทางอณูชีววิทยา
 Molecular Biology Detection
2 (1-3-2)
4103107 ชีวสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้น
 Introduction to Bioinformatics
2 (1-2-3)
4103302 จุลชีววิทยาทางการแพทย์
 Medical Microbiology
3 (2-3-4)
4103502 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 Industrial Microbiology
3 (2-3-4)
4103701 จุลชีววิทยาการเกษตร
 Agricultural Microbiology
3 (2-3-4)
4104501 การควบคุมคุณภาพอาหารและอุตสาหกรรม
 Quality Control of Food and Industry
3 (2-3-4)
4104601 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Microbiology
3 (2-3-4)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ไม่นับหน่วยกิต)
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา
 Preparation for Professional Experience in Microbiology
1 (0-2-1)
4104901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา
 Specific Practicum in Microbiology
3 (0-250-0)
4104998 เตรียมสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา
 The Pre-Cooperative Education Course of Microbiology
2 (0-4-2)
4104999 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา
 The Cooperative Education Course of Microbiology
6 (0-640-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต