สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (2-2-5)
0165002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0165003 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (2-2-5)
0165004 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 English for Career Preparation
3 (2-2-5)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165006 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165007 ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese Language Skills for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265001 ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว
 History of Suan Ban Kaew Palace
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265002 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนในชีวิตประจำวัน
 Ethics for Self-Development in Daily Life
3 (3-0-6)
0265003 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0265004 มนุษยศาสตร์บูรณาการ
  Integrated Humanities
3 (3-0-6)
0265005 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
  Art for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0265006 ขับร้องเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้านของจันทบุรี
 Singing Popular Songs and Chanthaburi Folk Songs
3 (2-2-5)
0265007 การวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Situation Analysis of Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
0265008 การสื่อสารยุคดิจิทัล
 Digital Age Communication
3 (2-2-5)
0265009 การใช้ชีวิตด้วยจิตวิทยา
 Lifestyle with Psychology
3 (3-0-6)
0265010 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 Psychology and Self-Development
3 (3-0-6)
0265011 การเข้าใจดิจิทัลเพื่อความเป็นนวัตกร
 Digital Literacy for Innovator
3 (2-2-5)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265012 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. the King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265013 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Governance
3 (3-0-6)
0265014 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0265015 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0265016 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer and Local Development
3 (2-2-5)
0265017 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti-Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0265018 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0265019 เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิทัล
 Interesting Economy in Digital Age
3 (3-0-6)
0265020 สังคมศาสตร์บูรณาการ
 Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
0265021 สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 Safe and Creative Media
3 (2-2-5)
0265022 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 Media Literacy in Digital Age
3 (2-2-5)
0265023 ศิลปะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 Art of Living in University
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365001 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health Management
3 (2-2-5)
0365002 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0365003 การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติและการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Disaster Survival and Management of Life Quality
3 (3-0-6)
0365004 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0365005 พูดจาประสาวิทย์
 Science talks
3 (3-0-6)
0365006 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
 Plants for Health
3 (3-0-6)
0365007 วิทยาศาสตร์วิถีใหม่
 Science for New Normal
3 (3-0-6)
0365008 สมาธิและคุณภาพชีวิต
 Meditation and Quality of Life
3 (2-2-5)
0365009 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
 National Marine Interests
3 (3-0-6)
0365010 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365011 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision-Making
3 (2-2-5)
0365012 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (2-2-5)
0365013 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (2-2-5)
0365014 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (2-2-5)
0365015 การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล
 Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365016 การเข้าใจดิจิทัลสําหรับพลเมืองไทย
 Digital Literacy for Thai Citizens
3 (2-2-5)
0365017 การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 Technology Literacy in the Digital Age
3 (2-2-5)
0365018 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0365019 การออกแบบในชีวิตประจำวัน
 Design in Daily Life
3 (2-2-5)
0365020 กีฬากอล์ฟ
 Golf Sport
3 (2-2-5)
0365021 ทักษะดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน
 Digital Skill for Daily Life
3 (2-2-5)
0365022 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0365023 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
0365024 โลกนวัตกรรม
 Innovation World
3 (3-0-6)
0365025 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     101   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)     27   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4022511 ชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry
3 (3-0-6)
4022512 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
 Basic Biochemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4022613 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry
3 (3-0-6)
4022614 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
 Basic Analytical Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ     48   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5201601 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food Science and Technology
3 (3-0-6)
5201701 อาหารและโภชนาการ
 Food and Nutrition
3 (3-0-6)
5202201 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 Food Microbiology
3 (3-0-6)
5202202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร
 Food Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
5202601 การแปรรูปอาหาร 1
 Food Processing 1
3 (2-3-4)
5203101 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
 Packaging Technology
3 (2-3-4)
5203301 การควบคุมคุณภาพอาหาร
 Food Quality Control
3 (2-3-4)
5203302 การประกันคุณภาพอาหาร
 Food Quality Assurance
3 (2-3-4)
5203304 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
 Food Standards and Regulations
2 (2-0-4)
5203306 สถิติเบื้องต้นและการวางแผนการวิจัยด้านอาหาร
 Basic Statistics and Food Research Design
3 (2-3-4)
5203501 วิศวกรรมอาหาร
 Food Engineering
3 (2-3-4)
5203601 การแปรรูปอาหาร 2
 Food Processing 2
3 (2-3-4)
5203701 เคมีอาหาร 1
 Food Chemistry 1
3 (2-3-4)
5203702 เคมีอาหาร 2
 Food Chemistry 2
3 (2-3-4)
5204310 การตลาดอาหารแปรรูป
 Marketing of Processed Food
3 (3-0-6)
5204471 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Seminar in Food Science and Technology
1 (0-2-1)
5204481 เทคนิคการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Research Techniques in Food Science and Technology
3 (0-6-3)
5204610 การสร้างสรรค์ และนวัตกรรมอาหาร
 Creativity and Innovations of Food
2 (1-2-3)

 2.3 กลุ่มวิชาเลือก     21   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5202602 เทคโนโลยีขนมอบ
 Bakery Technology
3 (1-4-4)
5202603 นวัตกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
 Innovative Value Added for Agricultural Products
3 (2-2-5)
5202604 หลักการถนอมและแปรรูปผลิตผลเกษตร
 Principle of Agricultural Product Preservation and Processing
3 (2-2-5)
5203201 อุตสาหกรรมการหมัก
 Fermentation Industry
3 (2-2-5)
5203303 การประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส
 Sensory Evaluation for Food Quality
3 (2-2-5)
5203305 ภาษาอังกฤษวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 English for Food Industry
2 (2-0-4)
5203602 เทคโนโลยีผักและผลไม้
 Fruit and Vegetable Technology
3 (2-2-5)
5203603 เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันบริโภค
 Edible Fat and Oil Technology
3 (2-2-5)
5203703 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Food Analysis
3 (2-2-5)
5204302 การบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 Management of Food Industry Plant
3 (2-2-5)
5204304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร
 Product Development and Food Innovation
3 (2-2-5)
5204305 วัตถุเจือปนในอาหาร
 Food Additive
3 (3-0-6)
5204461 เรื่องเฉพาะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Selected Topic in Food Science and Technology
2 (2-0-4)
5204462 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 Field Trip to Food Plant
1 (0-3-0)
5204601 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 Fishery Products Technology
3 (2-2-5)
5204602 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม
 Beverage Technology
3 (2-2-5)
5204603 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติ
 Cereal Products Technology
3 (2-2-5)
5204604 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อ
 Meat Products Technology
3 (2-2-5)
5204605 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม
 Dairy Products Technology
3 (2-2-5)
5204612 อาหารเพื่อสุขภาพ
 Food for Health
3 (3-0-6)

 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา     5   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5203801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for Professional Experience in Food Science and Technology
2 (0-90-0)
5203998 เตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 The Pre-cooperative education course of Food Science and Technology
2 (0-90-0)
5204801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Field Experience in Food Science and Technology
3 (0-350-0)
5204999 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 The cooperative education course of Food Science and Technology
6 (0-640-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต