สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (2-2-5)
0165002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0165003 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (2-2-5)
0165004 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 English for Career Preparation
3 (2-2-5)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165006 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165007 ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese Language Skills for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265001 ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว
 History of Suan Ban Kaew Palace
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265002 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนในชีวิตประจำวัน
 Ethics for Self-Development in Daily Life
3 (3-0-6)
0265003 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0265004 มนุษยศาสตร์บูรณาการ
  Integrated Humanities
3 (3-0-6)
0265005 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
  Art for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0265006 ขับร้องเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้านของจันทบุรี
 Singing Popular Songs and Chanthaburi Folk Songs
3 (2-2-5)
0265007 การวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Situation Analysis of Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
0265008 การสื่อสารยุคดิจิทัล
 Digital Age Communication
3 (2-2-5)
0265009 การใช้ชีวิตด้วยจิตวิทยา
 Lifestyle with Psychology
3 (3-0-6)
0265010 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 Psychology and Self-Development
3 (3-0-6)
0265011 การเข้าใจดิจิทัลเพื่อความเป็นนวัตกร
 Digital Literacy for Innovator
3 (2-2-5)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265012 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. the King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265013 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Governance
3 (3-0-6)
0265014 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0265015 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0265016 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer and Local Development
3 (2-2-5)
0265017 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti-Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0265018 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0265019 เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิทัล
 Interesting Economy in Digital Age
3 (3-0-6)
0265020 สังคมศาสตร์บูรณาการ
 Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
0265021 สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 Safe and Creative Media
3 (2-2-5)
0265022 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 Media Literacy in Digital Age
3 (2-2-5)
0265023 ศิลปะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 Art of Living in University
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365001 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health Management
3 (2-2-5)
0365002 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0365003 การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติและการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Disaster Survival and Management of Life Quality
3 (3-0-6)
0365004 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0365005 พูดจาประสาวิทย์
 Science talks
3 (3-0-6)
0365006 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
 Plants for Health
3 (3-0-6)
0365007 วิทยาศาสตร์วิถีใหม่
 Science for New Normal
3 (3-0-6)
0365008 สมาธิและคุณภาพชีวิต
 Meditation and Quality of Life
3 (2-2-5)
0365009 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
 National Marine Interests
3 (3-0-6)
0365010 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365011 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision-Making
3 (2-2-5)
0365012 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (2-2-5)
0365013 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (2-2-5)
0365014 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (2-2-5)
0365015 การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล
 Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365016 การเข้าใจดิจิทัลสําหรับพลเมืองไทย
 Digital Literacy for Thai Citizens
3 (2-2-5)
0365017 การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 Technology Literacy in the Digital Age
3 (2-2-5)
0365018 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0365019 การออกแบบในชีวิตประจำวัน
 Design in Daily Life
3 (2-2-5)
0365020 กีฬากอล์ฟ
 Golf Sport
3 (2-2-5)
0365021 ทักษะดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน
 Digital Skill for Daily Life
3 (2-2-5)
0365022 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0365023 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
0365024 โลกนวัตกรรม
 Innovation World
3 (3-0-6)
0365025 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     89   หน่วยกิต
 2.1 กลุ่มวิชาแกน(วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)     23   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4021111 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry
3 (3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
 Fundamental Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4021311 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry
3 (3-0-6)
4021312 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น
 Basic Organic Chemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4031101 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4032140 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (3-0-6)
4032141 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์
 Genetics Laboratory
1 (0-3-2)
4102001 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4102002 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น
 Introduction to Probability and Statistics
3 (3-0-6)

 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ     46   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5001001 ผู้ประกอบการเกษตรยุคใหม่
 Modern Agricultural Entrepreneur
3 (2-2-5)
5003004 ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นผู้ประกอบการเกษตร
 English for Agricultural Enterpreneur
3 (2-2-5)
5003412 ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร
 Research Methodology in Agriculture
3 (2-3-4)
5003471 สัมมนาทางเทคโนโลยีการเกษตร
 Seminar in Agricultural Technology
1 (0-2-1)
5031102 การผลิตพืชปลอดภัย
 Safe Crop Production
3 (2-2-5)
5031201 การผลิตไม้ผลเพื่อการค้า
 Fruit Crop Production for Business
3 (2-3-4)
5032102 สรีรวิทยาของพืช
 Plant Physiology
3 (2-2-5)
5034602 การสร้างผู้จัดการสวนไม้ผล
 Training of Orchard Manager
3 (2-3-4)
5041101 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (2-3-4)
5071201 เทคโนโลยีการจัดการดินและปุ๋ย
 Soil and Fertilizers Management Technology
3 (2-3-4)
5072201 เทคโนโลยีการให้น้ำพืช
 Irrigation Technology
3 (2-3-4)
5074481 ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีการเกษตร
 Special Problems in Agricultural Technology
3 (0-6-3)
5082102 การบริหารศัตรูพืช
 Plant Pests Management
3 (2-3-4)
5092101 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจเกษตร
 Agribusiness Managerial Economics
3 (2-2-5)
5093102 การตลาดและโลจิสติกส์ของผลไม้
 Marketing and Logistics of Fruit
3 (2-2-5)
5104102 การจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 Agro-tourism Management
3 (2-2-5)

 2.3 กลุ่มวิชาเลือก     15   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5001002 การศึกษาการเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 The Study of Royal Agricultural Project
3 (2-2-5)
5001003 การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการเกษตร
 Field Trip to Agricultural Technology
1 (0-3-0)
5001004 การเกษตรในอาเซียน
 Agriculture in ASEAN
3 (2-2-5)
5004004 กฎหมายที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการเกษตร
 Essential Laws for Agricultural Enterpreneur
3 (3-0-6)
5004005 ภูมิสถาปัตย์ทางการเกษตร
 Landscape and Agro-architecture
3 (2-2-5)
5012501 การจัดการธาตุอาหารพืช
 Plant Nutrition Management
3 (2-2-5)
5073101 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเกษตร
 Applications of Geo-informatics for Agricultural Management
3 (2-2-5)
5073202 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลนอกฤดูเพื่อการค้า
 Off- Season Fruit Production Technology for Business
3 (2-2-5)
5073203 เทคโนโลยีไม้ผลเศรษฐกิจ
 Economic Fruit Crop Technology
3 (2-2-5)
5083204 แมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
 Insect Pests and Their Control
3 (2-2-5)
5083206 แมลงที่มีประโยชน์เพื่อการค้า
 Beneficial Insectsfor Business
3 (2-2-5)
5093103 การเจรจาต่อรองทางการเกษตร
 Agro-negotiation
3 (3-0-6)
5103201 การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
 Extension and Communication for Agriculture
3 (2-2-5)
5122101 งานช่างเกษตร
 Farm Mechanics
3 (2-2-5)

 2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา     5   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5073801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
 Preparation for Field Experience in Agricultural Technology
2 (0-90-0)
5073998 เตรียมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเกษตร
 The Pre-cooperative Education Course of Agricultural Technology
2 (0-90-0)
5074801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการเกษตร
 Field Experience in Agricultural Technology
3 (0-320-0)
5074999 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการเกษตร
 The Cooperative EducationCourse Agricultural Technology
6 (0-640-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต