สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี (4 ปี)
 ภาควิชา : สถิติ
 สาขาวิชา : สถิติประยุกต์


 1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30   หน่วยกิต
 1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     9   หน่วยกิต
 1.1.1 กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 Foundation English
3 (2-2-5)
0165002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
 English for Communication in the 21st Century
3 (2-2-5)
0165003 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้
 English for Study Skills
3 (2-2-5)
0165004 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
 English for Career Preparation
3 (2-2-5)

 1.1.2 กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาอื่น     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0165005 ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165006 ทักษะภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
 Khmer Language Skills for Communication
3 (2-2-5)
0165007 ทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese Language Skills for Communication
3 (2-2-5)

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     12   หน่วยกิต
 1.2.1 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265001 ประวัติศาสตร์วังสวนบ้านแก้ว
 History of Suan Ban Kaew Palace
3 (3-0-6)

 1.2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265002 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาตนในชีวิตประจำวัน
 Ethics for Self-Development in Daily Life
3 (3-0-6)
0265003 พลเมืองสีเขียว
 Green Citizen
3 (2-2-5)
0265004 มนุษยศาสตร์บูรณาการ
  Integrated Humanities
3 (3-0-6)
0265005 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21
  Art for Daily Life in the 21st Century
3 (2-2-5)
0265006 ขับร้องเพลงสมัยนิยมและเพลงพื้นบ้านของจันทบุรี
 Singing Popular Songs and Chanthaburi Folk Songs
3 (2-2-5)
0265007 การวิเคราะห์สถานการณ์การสื่อสารในยุคดิจิทัล
 Situation Analysis of Communication in Digital Age
3 (3-0-6)
0265008 การสื่อสารยุคดิจิทัล
 Digital Age Communication
3 (2-2-5)
0265009 การใช้ชีวิตด้วยจิตวิทยา
 Lifestyle with Psychology
3 (3-0-6)
0265010 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
 Psychology and Self-Development
3 (3-0-6)
0265011 การเข้าใจดิจิทัลเพื่อความเป็นนวัตกร
 Digital Literacy for Innovator
3 (2-2-5)

 1.2.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265012 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 H.M. the King’s Philosophy for Sustainable Development
3 (3-0-6)

 1.2.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0265013 การเมืองการปกครองไทย
 Thai Politics and Governance
3 (3-0-6)
0265014 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์
 Creative Community Learning
3 (2-2-5)
0265015 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย
 Citizenship of Thai Democracy
3 (3-0-6)
0265016 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น
 Volunteer and Local Development
3 (2-2-5)
0265017 ภูมิคุ้มกันการทุจริต
 Anti-Corruption Immunity
3 (3-0-6)
0265018 วิถีไทยวิถีอาเซียน
 Thai and ASEAN Society and Culture
3 (3-0-6)
0265019 เศรษฐกิจน่ารู้ในยุคดิจิทัล
 Interesting Economy in Digital Age
3 (3-0-6)
0265020 สังคมศาสตร์บูรณาการ
 Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
0265021 สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 Safe and Creative Media
3 (2-2-5)
0265022 การรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล
 Media Literacy in Digital Age
3 (2-2-5)
0265023 ศิลปะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 Art of Living in University
3 (3-0-6)

 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการกีฬา     9   หน่วยกิต
 1.3.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365001 การจัดการชีวิตและสุขภาพ
 Life and Health Management
3 (2-2-5)
0365002 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ
 Royal Initiation for Agriculture
3 (3-0-6)
0365003 การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติและการจัดการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Disaster Survival and Management of Life Quality
3 (3-0-6)
0365004 ฉลาดคิด
 Smart Thinking
3 (3-0-6)
0365005 พูดจาประสาวิทย์
 Science talks
3 (3-0-6)
0365006 พืชพรรณเพื่อสุขภาพ
 Plants for Health
3 (3-0-6)
0365007 วิทยาศาสตร์วิถีใหม่
 Science for New Normal
3 (3-0-6)
0365008 สมาธิและคุณภาพชีวิต
 Meditation and Quality of Life
3 (2-2-5)
0365009 ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
 National Marine Interests
3 (3-0-6)
0365010 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 Maritime Zones, Marine Resources and Coastal Management
3 (3-0-6)

 1.3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365011 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision-Making
3 (2-2-5)
0365012 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (2-2-5)
0365013 คณิตศาสตร์ทั่วไป
 General Mathematics
3 (2-2-5)
0365014 คณิตศาสตร์เพื่อฝึกทักษะทางปัญญา
 Mathematics for Cognitive Skill
3 (2-2-5)
0365015 การสำรวจความคิดเห็นและการนำเสนอข้อมูล
 Poll and Presentation
3 (2-2-5)

 1.3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกีฬา     3   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
0365016 การเข้าใจดิจิทัลสําหรับพลเมืองไทย
 Digital Literacy for Thai Citizens
3 (2-2-5)
0365017 การใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
 Technology Literacy in the Digital Age
3 (2-2-5)
0365018 การออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
 Exercise for Quality of Life
3 (2-2-5)
0365019 การออกแบบในชีวิตประจำวัน
 Design in Daily Life
3 (2-2-5)
0365020 กีฬากอล์ฟ
 Golf Sport
3 (2-2-5)
0365021 ทักษะดิจิทัลสำหรับชีวิตประจำวัน
 Digital Skill for Daily Life
3 (2-2-5)
0365022 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
 Technology and Development
3 (2-2-5)
0365023 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Commerce
3 (2-2-5)
0365024 โลกนวัตกรรม
 Innovation World
3 (3-0-6)
0365025 สุนทรียะการเกษตร
 Aesthetic Agriculture
3 (3-0-6)

 2 หมวดวิชาเฉพาะ     90   หน่วยกิต
 2.1 วิชาแกน     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4001102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 Basic Science
3 (2-2-5)
4091402 แคลคูลัส 1
 Calculus 1
3 (3-0-6)
4091403 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)
4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
 Mathematics for Computer
3 (3-0-6)

 2.2 วิชาบังคับ     49   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111103 สถิติเบื้องต้น
 Elementary Statistics
3 (3-0-6)
4111104 สถิติวิเคราะห์
 Statistics Analysis
3 (3-0-6)
4111301 ซอฟท์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ
 Statistical Computing Software
3 (2-2-5)
4112101 สถิติวิเคราะห์ 2
 Statistics Analysis 2
3 (3-0-6)
4112103 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
 Sampling Techniques
3 (3-0-6)
4112205 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์
 Applied Probability Theory
3 (3-0-6)
4112206 แผนแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์
 Experimental Designfor Science
3 (3-0-6)
4112208 ระเบียบวิธีวิจัย
 Research Methodology
3 (3-0-6)
4113107 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์
 Non-parametric Statistics
3 (3-0-6)
4113108 เทคนิคการพยากรณ์สำหรับสถิติประยุกต์
 Forecasting Techniques for Applied Statistics
3 (3-0-6)
4113206 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง
 Advanced Probability Theory
3 (3-0-6)
4113402 สัมมนา
 Seminar
1 (2-0-1)
4113603 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
 Statistical Quality Control
3 (3-0-6)
4113701 การวิจัยดำเนินงานเบื้องต้น
 Introduction to Operations Research
3 (3-0-6)
4114401 โครงงานวิจัยทางสถิติ
 Research Project in Statistics
3 (3-0-6)
9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
 Data Structure and Algorithm
3 (3-0-6)
9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)

 2.3 วิชาเลือก     24   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2022101 กลวิธีการอ่านอนุเฉท
 Paragraph Reading Strategies
3 (3-0-6)
2022103 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
 English Paragraph Writing
3 (3-0-6)
2023102 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
 Listening-Speaking English for Presentation
3 (3-0-6)
3021901 กฎหมายธุรกิจ
 Business Laws
3 (3-0-6)
3024103 การจัดการความเสี่ยง
 Risk Management
3 (3-0-6)
3024201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
 Strategic Management
3 (3-0-6)
3081901 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
 Microeconomics 1
3 (3-0-6)
4112207 ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น
 Introduction to Decision Theory
3 (3-0-6)
4113207 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร
 Multivariate Data Analysis
3 (3-0-6)
4113702 ตัวแบบแถวคอย
 Queuing Models
3 (3-0-6)
4113703 การวิจัยดำเนินงานขั้นสูง
 Advanced Operations Research
3 (3-0-6)
4114201 แผนแบบการทดลองขั้นสูง
 Advanced Experimental Design
3 (3-0-6)
4114501 หลักการประกันชีวิต
 Principle of Life Insurance
3 (3-0-6)
4114502 หลักการประกันวินาศภัย
 Principle of Non-Life Insurance
3 (3-0-6)
9014112 การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการทำเหมืองข้อมูลเชิงประยุกต์
 Practical Machine Learning and Data Mining
3 (3-0-6)
9024053 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 Big Data Analytics
3 (2-2-5)
9031081 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
 Python Programming
3 (2-2-5)

 2.4 วิชาฝึกประสบการวิชาชีพ/สหกิจศึกษา     5   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4114805 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ
 Preparation for Professional Experience in Statistics
2 (0-90-0)
4114807 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ
 Field Experience in Statistics
3 (0-410-0)
4114998 เตรียมสหกิจศึกษาทางสถิติ
 Preparation for Co-operative Education in Statistics
2 (0-90-0)
4114999 สหกิจศึกษาทางสถิติ
 Co-operative Education in Statistics
6 (0-640-0)

 3 หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หน่วยกิต