สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล      โครงสร้างหลักสูตรวิชา     แผนการเรียน
 คณะ : เทคโนโลยีการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
 ภาควิชา : เทคโนโลยีการเกษตร
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการเกษตร


 1 รายวิชาเสริม
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2027101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 English for Graduate Students
3 (2-2-6)
9107712 คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา
 Computer for Graduate Students
3 (2-2-6)

 2 หมวดวิชาสัมพันธ์
 2.1 บังคับ     9   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007103 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 Information Technology for Agriculture
3 (2-2-5)
5007109 การเขียนบทความทางวิชาการ
 Academic Writing
1 (0-3-3)
5007911 เทคนิคการวิจัยทางการเกษตร
 Research Technique for Agriculture
3 (3-0-6)
5007971 สัมมนา 1
 Seminar 1
1 (0-3-3)
5007972 สัมมนา 2
 Seminar 2
1 (0-3-3)

 2.2 เลือก     6   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007104 การจัดการทรัพยากรเกษตรและนิเวศวิทยา
 Management for Agricultural Resource and Ecology
3 (3-0-6)
5007108 เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มและธุรกิจการเกษตร
 Farming System Technology and Agricultural Business
3 (3-0-6)
5207301 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
 Food Quality Management
3 (2-3-4)
5207302 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขั้นสูง
 Advanced Food Product Development
3 (2-3-4)
5207902 กระบวนการแปรรูปอาหารขั้นสูง
 Advanced Food Processing
3 (2-3-4)

 3 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     12   หน่วยกิต
 3.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007101 เกษตรแบบอินทรีย์
 Organic Farming
3 (2-2-5)
5007961 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการผลิตพืช
 Selected Topics in Plant Production Technology
3 (0-3-6)
5017104 ธาตุอาหารพืชขั้นสูง
 Advanced Plant Nutrition
3 (2-2-5)
5037601 เทคนิคการจัดการสวนผลไม้ให้ออกดอกติดผลนอกฤดูกาล
 Technique for Off Season in Fruit Orchard
3 (2-2-5)
5117101 ระบบการชลประทานเพื่อการเกษตร
 Irrigation System for Agricultural Purpose
3 (2-2-5)

 3.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์     12   หน่วยกิต
 3.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5067303 การจัดการคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Water Quality Management in Aquaculture
3 (2-3-4)
5067304 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำ
 Nutrition and Aquatic Animal Feeding Technology
3 (2-3-4)
5067305 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ
 Genetic Improvement of Aquatic Animals
3 (2-3-4)
5067961 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 Selected Topic in Aquaculture Technology
3 (0-3-6)

 3.4 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาหาร     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5207303 การวางแผนการทดลองในการวิจัยด้านอาหาร
 Experimental Design in Food Research
3 (2-3-4)
5207501 การศึกษาเกี่ยวกับการหมักขั้นสูง
 Advanced Studies in Fermentation
3 (2-3-4)
5207901 เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 Agricultural Product Processing Technology
3 (2-3-4)
5207903 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Processing Technology
3 (2-3-4)
5207905 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 Fishery Product Technology
3 (2-3-4)
5207908 เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
 Food Biotechnology
3 (2-3-4)
5207961 หัวข้อเลือกสรรทางเทคโนโลยีการอาหาร
 Selected Topics in Food Technology
3 (0-3-6)

 4 วิทยานิพนธ์     12   หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5007991 วิทยานิพนธ์
 Thesis
12 (0-12-24)